Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”
rozpoczyna rekrutację do nowego projektu:

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 


Oś Priorytetowa 1
Osoby młode na rynku pracy.

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe.

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt skierowany jest do 24 osób w wieku 15-29 lat pozostających bez zatrudnienia, tzw. młodzieży NEET (grupa społeczna obejmująca młodzież pozostającą poza sferą zatrudnienia i edukacji, czyli tych którzy jednocześnie nie uczą się, nie pracują ani nie przygotowują się do zawodu), zamieszkujących teren województwa pomorskiego: powiat człuchowski bądź chojnicki.

 

Każdemu z uczestników projektu (UP) zostanie udzielone kompleksowe wsparcie, tj.:

 

a. zostanie zorganizowane i przeprowadzone doradztwo zawodowe oraz wsparcie psychologiczne:

• indywidualne doradztwo zawodowe – dla każdego z UP przewidziano  4h spotkań z doradcą, podczas których opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania (IPD) mający na celu określenie predyspozycji Uczestnika/czki Projektu.
• wsparcie psychologiczne – jego efektem będzie wypracowanie nowych rozwiązań, które przyczynią się do opracowania ścieżki/kariery zawodowej UP.

b. zostanie udzielone wsparcie psychologiczno-mentorskie– każdy z UP zostanie objęty mentoringiem/coachingiem prowadzonym przez indywidualnego opiekuna UP.

c. szkolenie zawodowe – wysokiej jakości szkolenie zorganizowane w oparciu o indywidualną diagnozę UP.

d. staż zawodowy – w oparciu o Europejskie i Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk. Spowodują dostosowanie kompetencji UP do oczekiwań rynku pracy, tym samym zwiększą szanse na zatrudnienie.

Wyżej wymienione formy wsparcia są niezbędne i prowadzą do poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia przez Uczestnika/czkę Projektu.

 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

  1. Możliwość zdobycia wiedzy z zakresu poruszania się po rynku pracy oraz podniesienia swoich kompetencji zawodowych do najświeższych wymagań rynku pracy, a także zdobycie doświadczenia zawodowego.
  2. Korzyści finansowe, gdyż za uczestnictwo w szkoleniach i stażach zawodowych uczestnicy otrzymują stypendium, a ponadto mogą się ubiegać o zwrot kosztów przejazdu na zajęcia oraz kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem do lat 7.
  3. Nawiązanie kontaktów z innymi uczestnikami projektu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO APLIKOWANIA DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH UDZIAŁU W PROJEKCIE!

!!!UWAGA: składając formularz wymagane są także wypełnione wszystkie powyższe załączniki!!!

 

 

Szczegółowych informacji udzielamy:

 

w siedzibie
Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”
ul. Ogrodowa 26
77-310 Debrzno
lub pod numerem telefonu: 59 83 35 750   882 063 053

Skip to content