„KLUB WSPARCIA DZIENNEGO W DEBRZNIE”

      DOFINANSOWANO Z BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM WIELOLETNI NA RZECZ OSÓB STARSZYCH
“AKTYWNI+”   NA LATA 2021-2025
EDYCJA 2023

Od 1 czerwca 2023 roku Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” rozpoczęło realizację projektu pn.:  „Klub Wsparcia Dziennego” dofinansowanego w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI +” na lata 2021-2025.

Projekt jest bezpośrednią kontynuacją projektu pt. „Klub Wsparcia Dziennego” I i II , które realizację rozpoczęliśmy trzy lata temu, także przy wsparciu finansowym Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest   aktywizacja 44 osób w wieku senioralnym z terenu gminy miejsko-wiejskiej Debrzno, prowadząca do poprawy jakości ich życia i włączenia społecznego poprzez zagwarantowanie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych, w tym: organizację aktywności: edukacyjnych, społecznych, rekreacyjnych, ruchowych i kulturalnych. Zaplanowane działania mają na celu zwiększenie aktywności życiowej seniorów, zachęcenie ich do udziału w życiu społecznym, kulturalnym oraz zapobieganie ich marginalizacji ze względu m.in. na wiek, czy stan zdrowia.

Adresatami wsparcia są osoby w wieku 60 lat i więcej, zamieszkujące teren gminy miasta i gminy Debrzno, w tym: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z niskim dochodem, niepełnosprawnością lub długotrwałą ciężką chorobą.

Zakres wsparcia w projekcie:

 • warsztaty psychedukacyjne/zajęcia z psychologiem;
 • gimnastyka ogólnorozwojowa dla seniorów/zajęcia z fizjoterapeutą;
 • poradnictwo prawne – grupowe/zajęcia z prawnikiem;
 • warsztaty zdrowego żywienia – zajęcia z dietetykiem;
 • spotkania tematyczne: system opieki społecznej dla seniorów, bezpieczeństwo seniorów w życiu codziennym;
 • spotkania z pielęgniarką środowiskową poświęcone profilaktyce zdrowotnej seniorów;
 • organizacja czasu wolnego, m.in. gry towarzyskie, zajęcia plastyczne, zajęcia wokalne;
 • organizacja imprez okolicznościowych, m.in. wystawa prac plastycznych, uczestnictwo
  w wydarzeniach kulturalnych, w tym wizyty w teatrze, kinie, operze, muzeach, itp.
 • Poczęstunek kawowy;
 • Poczęstunek obiadowy (zupa);
 • Usługa transportowa do i z miejsca realizacji zajęć – dla osób mających trudności z poruszaniem się lub/ i dojazdem do miejsca realizacji wsparcia.

 

Koszt udziału w projekcie: od 30 zł do 50 zł od osoby miesięcznie.

Okres realizacji Projektu: 01.06.2013 – 31.12.2023

Rekrutacja: rekrutacja do projektu ma charakter otwarty i prowadzona będzie w ramach ogłaszanych dwóch tur rekrutacyjnych w trakcie realizacji projektu:

 1. I tura rekrutacji obejmie okres od 06.2023 r. do 25.06.2023 r.
 2. II tura rekrutacji obejmie okres od 09.2023 r. do 30.09.2023 r.

W ramach każdej tury rekrutacji wyłonionych zostanie 22 uczestników/czek Projektu, wśród których:

 1. 15 osób stanowić będzie grupę stałych uczestników projektu, uczestniczących regularnie w zajęciach Klubu przez trzy dni w tygodniu – dalej zwani „uczestnikami stałymi”;
 2. Minimum 7 osób stanowić będzie grupę dodatkową, uczestniczącą w zajęciach Klubu nieregularnie, minimum raz w miesiącu – dalej zwani „uczestnikami nieregularnymi”.

 

DOFINANSOWANIE: 124 990,00 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA: 139 219,00 PLN

 

 

LINK DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO:  https://stowdeb.pl/nabor-do-klubu-wsparcia-dziennego-aktywni/

Skip to content