Misją i nadrzędnym celem statutowym Stowarzyszenia jest partnerskie współdziałanie na rzecz inicjatyw służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu obszaru oraz poprawie jakości i atrakcyjności życia lokalnej społeczności. Najistotniejsze cele statutowe to:

 • popularyzacja i inicjowanie działań na rzecz wdrożenia partnerskich strategii rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i gminy Debrzno,
 • rewitalizacji obszaru miasta i gminy Debrzno,
 • poprawy jakości życia mieszkańców gminy, a zwłaszcza ograniczania bezrobocia oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu,
 • rozwijanie przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej,
 • działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działania na rzecz polityki społecznej, w szczególności pomocy społecznej i pomocy rodzinom, osobom w trudnej sytuacji życiowej, osobom z niepełnosprawnościami, młodzieży oraz osobom w wieku emerytalnym z zachowaniem równych praw kobiet i mężczyzn oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • prowadzenie poradnictwa obywatelskiego i prawnego, w tym udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej oraz zwiększanie świadomości i edukacji obywatelskiej i prawnej,
 • popularyzacja wiedzy i działania na rzecz poszanowania dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i ochrony środowiska,
 • działania na rzecz samorządności i rozwoju demokracji lokalnej,
 • angażowanie liderów życia gospodarczego, politycznego, kulturalnego w inicjatywy na rzecz Gminy Debrzno, powiatu człuchowskiego i powiatów ościennych,
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • działania z zakresu promocji i organizacji wolontariatu,
 • i inne….

 

Skip to content