Ogólne informacje o OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z siedzibą główną w Debrznie funkcjonuje od 01.09.2016 r. Obszarem działania Ośrodka jest subregion południowy woj. pomorskiego, czyli powiaty: czchowski, chojnicki i kościerski.

Głównym zadaniem Ośrodka jest kompleksowe wsparcie podmiotów ekonomii społecznej i osób indywidualnych zainteresowanych uruchomieniem przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej w postaci przedsiębiorstwa społecznego, spółdzielni socjalnej, podmiotu reintegracji społeczno-zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), organizacji pozarządowej czy spółki non-profit. Wsparcie to udzielane jest przede wszystkim w postaci dotacji na utworzenie miejsca pracy dla osób z grup dewaloryzowych oraz wsparcia pomostowego. Ponadto, OWESy zobowiązane są świadczyć wyżej wymienionym podmiotom usługi doradcze w sferach prawnych, księgowych, reintegracyjnych czy marketingowych, organizować szkolenia i warsztaty oraz wspierać rozwój partnerstw lokalnych.

Od dnia powstania OWES Debrzno, tj. do 30.11.2023 r. Prowadzony był przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” – Lidera  oraz  Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku – Partnera  na podstawie akredytacji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dn. 28.01.2022 r.  nr DES.III.453.5.2022.KG – CERTYFIKAT_OWES w Debrznie_28.01.2022 r.

Od 1.12.2023 r. Ośrodek w Debrznice prowadzony jest samodzielnie przez  Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” – na podstawie akredytacji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: Decyzja nr 12/2023

Od 1.09.2016 r. funkcjonowanie Ośrodka finansowane było z funduszy UE, w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii  Społecznej w Debrznie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 6. Integracja, Działania 6.3 Ekonomia społecznej, Poddziałanie 6.3.2 Podmioty ekonomii społecznej.  Dofinansowanie projektu z UE: 8 621 173,00 zł

Od 1 lutego 2024 r. funkcjonowanie Ośrodka finansowane jest w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Debrzno – subregion południowy woj. pomorskiego” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza (FEP) 2021-2027, Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działanie nr 5.13. Dofinansowanie projektu z UE: 9 449 209,76 zł.

Do pobrania:

STANDARDY PRACY OWES

Skip to content