1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

1999

Data: Opis:
06.01.1999r. Otwarcie świetlicy socjoterapeutycznej w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, projekt realizowany przez Stowarzyszenia “Na Rzecz Rozwoju Miasta Gminy Debrzno” i Gminna Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach dotacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
18.11.1999r. Powołanie do życia młodzieżowej grupy “Feniks”.

 

2000

Data: Opis:
14.01.2000r. Podpisanie umowy ze Slupskim Centrum Wspomagania Organizacji Pozarzadowych dotyczacej prowadzenia Punktu Informacyjnego – Pólka Europejska w ramach projektu “EURO- SPLOT”
28.03 – 10.04.2000r. Szkolenie dla liderów organizacji pozarzadowych oraz przedstawicieli ds. promocji gmin i starostw w ramach programu “Dzialajmy Wspólnie”.
19.05.2000r. Rozpoczecie funkcjonowania Doradcy Pozyczkowego Fundacji Wspomagania Wsi i programu “Mikropozyczek dla mieszkanców terenów wiejskich”.
9 – 11.06.2000r. VII Dni Mlodosci – konferencja “Od Debrznenskiej Jesieni po Naszyjnik Pólnocy” i sesja popularno – naukowa “Unia Europejska blizej nas”
09 – 10.2000r. Stowarzyszenie zostalo laureatem nagrody Bursztynowego Mieczyka Wojewody Pomorskiego i Marszalka Województwa Pomorskiego dla najlepszej organizacji pozarzadowej województwa pomorskiego w kategorii – wspólpraca z sektorem publicznym.

 

2001

Data: Opis:
01.2001r. Stowarzyszenie otrzymało wyróżnienie w konkursie dla organizacji pozarządowych na projekty realizowane w zakresie ochrony środowiska naturalnego, ogłoszonym przez japońską fundacje “Sasakawa Peace Foundation” Stowarzyszenie zostało laureatem nagrody Bursztynowego Mieczyka Wojewody Pomorskiego i Marszałka Województwa Pomorskiego dla najlepszej organizacji pozarządowej województwa pomorskiego w kategorii – współpraca z sektorem publicznym Specjalny program Krajowego Urzędu Pracy – 15 osób zatrudnionych przy zagospodarowywaniu turystycznym Doliny rzeki Debrzynki
02.2001r. Warsztaty nt. “Ocena możliwości wykorzystania metodyki społeczna – adaptacyjnego zarzadzania środowiskiem dla zwiększenia potencjału działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce”, organizowane przez Fundacje “Partnerstwo dla Środowiska” i Fundacje Sendzimira z udziałem ekspertów – Jana Sędzimir oraz Steve Light i Zbigniewa Bochniarz – University of Minnesota, USA.
03.2001r. Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Stowarzyszeniem a Fundacja “Partnerstwo dla Środowiska” – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wydanie “Katalogu tras rowerowych i pieszych powiatu człuchowskiego.”
20 – 21.04.2001r. Udział Stowarzyszenia w II Krakowskiej Wystawie Ekologicznej z okazji Dni Ziemi.
08 – 10.06.2001r. VIII Dni Młodości – konferencja “Koralik do koralika”. oraz “Przegląd dorobku artystycznego Wsi Debrzneńskiej” (finansowane przez Fundacje im. Stefana Batorego).
29.06.2001r. Dzięki inicjatywie Członka Stowarzyszenia p. Jana Cisonia wydano okolicznościowy stempel i kartkę pocztowa Nawiązanie współpracy z Towarzystwem Polaków “Ogniwo” w Szwecji Realizacja Programu Inicjatyw Wiejskich, przygotowującego społeczności lokalne do umiejętnego i efektywnego korzystania z potencjału środowiska oraz zasobów oferowanych z zewnątrz ( Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska) Wydanie Katalogu Wyrobów Artystycznych i Użytkowych promującego artykuły wytwarzane przez osoby bezrobotne
16.07.2001r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – wybór Członków Zarządu w składzie: – Zdzisława Hołubowska – Prezes Zarządu, – Józef Bil – Zastępca Prezesa, – Danuta Polechońska – Sekretarz, – Maria Brzozowska – Skarbnik – Łukasz Machciński – Członek Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, która tworzą: Waldemar Klimek, Teresa Budek,
Alina Przybylska, Zbigniew Leszczyński
14.09.2001R. Debrzneńska Jesień” – Forum Inicjatyw Pozarządowych, seminarium “Edukacja ekologiczna – prezentacja różnorodności działań partnerskich, otwarcie kolejnego etapu szlaku turystycznego, koncert “Pożegnanie lata” MGOK.
14.09.2001r. Uroczyste otwarcie Klubu Czysty Biznes dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – (Pan Krzysztof Kwatera – dyrektor programowy Fundacji Partnerstwo dla Środowiska oraz Pani Danuta Makowska – Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Pomorskiego).
05.10.2001r. Prezentacja programów realizowanych w Gminie Debrzno przez Zdzisławę Hołubowską na konferencji pt. “Polska Wieś 2001 ” szanse i zagrożenia- podczas POLAGRA FARM w Poznaniu.
15.10.2001r. W Ośrodku / Inkubatorze Przedsiębiorczości rozpoczęło działalność Biuro Porad Obywatelskich na podstawie porozumienia zawartego ze Związkiem Stowarzyszeń Biur Porad Obywatelskich.
23 – 27.10.2001r. Udział przedstawiciela Stowarzyszenia “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” Zdzisławy Hołubowskiej w Forum “Limousin 2001” zorganizowanym z okazji 100 rocznicy francuskiego ruchu pozarządowego.
12.2001r. Ogłoszenie I edycji konkursu “Szkoły dla Ekorozwoju”, którego przedmiotem jest zaangażowanie uczniów pracowników szkoły oraz społeczności lokalnych we wspólne rozwiazywanie praktycznych problemów ochrony krajobrazu, gospodarowania energia, woda i odpadami.
26.11- 3.12.2001r. Wizyta pani Marii Brzozowskiej i pani Grażyny Kitowskiej w Sztokholmie “Biznes Forum Region Polski Wybrzeże, Warmia i Mazury”; wystawa wyrobów kobiet z Gminy Debrzno zorganizowana przez Stowarzyszenie Polonijne “Ogniwo”.

 

 

2002

Data: Opis:
01.2002r. Stowarzyszenie w ramach Programu Phare ACCESS otrzymało dotacje na realizacje projektu pn. “Utworzenie i Prowadzenie Gminnego Centrum Pomocy” świadczące kompleksowe usługi socjalne dla mieszkańców naszej gminy i sąsiednich gmin.
22.01.2002r. Uczestniczyliśmy w spotkaniu Ośrodków Regionalnych Narodowej Agencji Programu Młodzież zorganizowanym w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu.
05 – 07.02.2002r. Udział pani Danuty Polechońskiej w Międzynarodowym Spotkaniu Grupy Doradczej Programu “Jakość Zżycia na Wsi” zorganizowanym w miejscowości Luhacovice w Białych Karpatach (Czechy).
15.04.2002r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, m. in. rozszerzenie działalności Stowarzyszenia o działania na rzecz osób niepełnosprawnych i prowadzenie poradnictwa obywatelskiego.
18.04.2002r. Podpisanie umowy z Kanadyjsko – Polska Fundacja Przedsiębiorczości o przystąpieniu do Kanadyjskiego Funduszu Pożyczkowego adresowanego dla małych i średnich przedsiębiorstw.
22.05.2002r. Spotkanie partnerów Społecznego Porozumienia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Pomorza Środkowego Naszyjnik Północy.
06 – 09.06.2002r. IX Dni Młodości, 10 – lecie współpracy Debrzno – Weinbach, 10 – lecie SALOS-u i 50 – lecie Salezjanów w Debrznie.
07 – 09.06.2002r. I Międzynarodowa Młodzieżowa Wizyta Studyjna z udziałem młodzieży z szwedzkiej organizacji Ungdomsrradet ze Sztokholmu. Zorganizowana przez Młodzieżową Grupę Feniks, Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, Salezjańska Organizacje Sportowa SALOS oraz innych partnerów.
01.07.2002r. Rozpoczęcie realizacji projektu pn. “Tai Bo – postaw serce na nogi. Chciec to móc!”

 

2003

Data: Opis:
15.01.2003r. Zarząd Stowarzyszenia wraz z Burmistrzem MiG Debrzno zorganizowali spotkanie informacyjne dla sołtysów gminy Debrzno.
05 – 07.02. 2003r. Spotkanie w Szczecinie przedstawicieli Narodowej Agencji Programu Młodzież z jej Ośrodkami Regionalnymi i Punktami Informacyjnymi. Uczestniczyła w nim Agnieszka Theus – konsultantka Punktu Informacyjnego Narodowej Agencji Programu Młodzież w Debrznie działającego przy naszym Stowarzyszeniu.
02.2003r. Biuro Porad Obywatelskich udzieliło od października 2001r. 163 porad dla 156 klientów Biura, przeważnie byli to mieszkańcy Miasta i Gminy Debrzno.
17.02.2003r. Podpisanie deklaracji współpracy organizacji działających na rzecz rozwoju wsi w Polsce Konferencja w Warszawie pn. “Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich”. Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” reprezentowała Prezes Stowarzyszenia – p. Zdzisława Hołubowska
26.02.2003r. I Walne Zgromadzenie Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Warszawie, podczas którego przyjęto Zasady Funkcjonowania Forum, wybrano Rade FAO, określono zadania Sekretariatu, wybrano Delegata od Rady Pożytku Publicznego – p. M. Kramarz.
03.03.2003r. W Stowarzyszeniu odbyło się posiedzenie Regionalnej Komisji oceniającej projekty, które napłynęły za szkól z terenu Pomorza Środkowego na konkurs grantowy, w ramach prowadzonego przez Fundacje Partnerstwo dla Środowiska Programu “Szkoły dla Ekorozwoju”.
06.03.2003r. Narodowa Agencja Programu “Młodzież” ze swoimi Ośrodkami Regionalnymi i Punktami Informacyjnymi zorganizowała “Dzień Integracji” w Programie “Młodzież”.
31.03.2003r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, którego celem bylo przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w 2002r.
14 – 26.04.2003r. Uczestnictwo przedstawiciela Stowarzyszenia – Łukasza Machcińskiego w międzynarodowej wymianie młodzieży w miejscowości Mula w Hiszpanii. Wymiana została zorganizowana w ramach Programu “Mlodzież”, a uczestnictwo w niej L. Machcińskiego było możliwe dzięki finansowemu wsparciu Stowarzyszenia.
04. 2003r. Od 18 kwietnia 2002r. Stowarzyszenie prowadzi Kanadyjski Program Pożyczkowy dla Inkubatorów Przedsiębiorczości. Do tej pory Stowarzyszenie udzielono przedsiębiorcom 7 pożyczek na kwotę 170.000 zł.
10.05.2003r. IV Międzynarodowe Targi Agroturystyczne w Złotowie. Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” wzięło udział w targach, promując wyroby rękodzieła artystycznego: haftu, wyroby z masy solnej, malarstwa na szkle, rzeźby, wyrobów garncarskich, wyrobów z witek brzozowych.
05.2003r. Rozpoczęcie działalności Punktu Konsultacyjna – Doradczego dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób podejmujących działalność gospodarcza. Działalność PKD współfinansowana jest przez Polska Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości.
06 -08.08.2003r. X Dni Młodości – rodzinne turnieje, masowe biegi uliczne, blok gier i zabaw. Przybycie gości z zaprzyjaźnionej gminy Weinbach.
27 – 31.08.2003r. Wizyta gości ze Szwecji: Pani Jolanty Szutkiewicz i Pani Grażyny Kulpy.
06.2003r. Została zakończona realizacja projektu pn. “Tai Bo – Postaw serce na nogi. Chcieć to móc!!!” koordynowanego przez Młodzieżową Grupę “Feniks”. Projekt okazał się, według jego realizatorów oraz beneficjentów, bardzo potrzebna inicjatywa.
29.07.2003r. Stowarzyszenie do tej pory udzieliło przedsiębiorcom 11 pożyczek na kwotę 360.000 zł z Kanadyjskiego Programu Pożyczkowego.
07.08. 2003r. W Stowarzyszeniu “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” odbyło się seminarium z przygotowanego Biznes Planu, skierowane do przedsiębiorców, osób zamierzających założyć działalność gospodarcza i pracowników Stowarzyszenia. Seminarium zorganizowane było przy współpracy z Kanadyjsko – Polska Fundacja Przedsiębiorczości ze szczecina, która zapewniła trenera do przeprowadzenia seminarium Pana Dariusza Sowizdrzała oraz materiały szkoleniowe.
27 – 31.08.2003r. Spotkanie w Ośrodku/Inkubatorze Przedsiębiorczości na temat analizy powstania i finansowania Grup Partnerskich z udziałem partnerów Społecznego Porozumienia Naszyjnik Północy, przeprowadzone przez Pana Radosława Tendera.
01 – 04.09.2003r. Stowarzyszenie gościło Panią Jolantę Szutkiewicz oraz Panią Grażynę Kulpę. Omówiono projekt pt. “Debrzno okno na Szwecje” oraz przedstawiono warunki współpracy pomiędzy gminami Debrzno i Huddinge. Nastąpiło również spotkanie obu pan z właścicielami gospodarstw agroturystycznych i obiektów gastronomicznych celem opracowania atrakcyjnej oferty dla turystów. Goście obejrzeli również zabytki Debrzna, Człuchowa, Chojnic oraz Starego Miasta Gdańska.
10.09.2003r. Forum organizacji pozarządowych “Debrzneńska Jesień”.
12.09.2003r. Grupa Partnerska “Naszyjnik Północy” pod patronatem Fundacji “Partnerstwo dla Środowiska” z Krakowa uczestniczyła w spotkaniu “Dzień Autokreacji”, które odbyło się w Hotelu Bristol w Warszawie. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie “Autokreacja” przy współpracy Międzynarodowym Forum Liderów Biznesu Księcia Walii (IBLF).
23.09.2003r. Powołanie Fundacji “Naszyjnik Północy” Odbyło się I posiedzenie Fundatorów Naszyjnika Północy. Prezesem została wybrana Pani Zdzisława Hołubowska.
01- 4.10.2003r. Seminarium dla przedsiębiorców pn. “CASH FLOW – przepływy pienienie”. Seminarium zostało zorganizowane we współpracy z Polska Fundacja Przedsiębiorczości ze Szczecina, która to zapewniła trenera prowadzącego seminarium – Dariusza Sowizdrzała oraz materiały szkoleniowe.
03.10.2003r. “Debrzneńska Jesień” – spotkanie z lokalnymi wytwórcami zorganizowane przez Centrum Inicjatyw Lokalnych “Tilia” w Lipce. Prezentacja aktualnie realizowanych projektów.
20 – 28.10.2003r. I Gminne Forum Ekologiczne pod hasłem “Zielony świat wokół nas”. Młodzież ze wszystkich szkól w gminie Debrzno złożyła sprawozdania dotyczące podejmowanych działań proekologicznych.
24.10.2003r. Szkolenie w zakresie pisania projektów pod nazwa “Zarzadzanie projektem – od teorii do praktyki”. Szkolenie odbyło się dzięki realizowanemu przez Stowarzyszenie projektowi “Nic o nas bez nas, wspólne problemy rozwiązujemy razem” w ramach Programu “Obywatele i Samorząd Lokalny” – Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej finansowanego ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Szkolenie prowadziła Anna Sabat z Kielce z pomocą Łukasza Machcińskiego.
05.11.2003r. W studio S-5 Radia Kraków odbyło się piąte spotkanie Klubów Czysty Biznes. Impreza pod patronatem Ministra Ochrony Środowiska, organizowana przez Fundacje “Partnerstwo dla Środowiska” oraz Regionalna Inicjatywę Biznesu Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej po raz pierwszy odbyła się w Krakowie. Przedstawione zostały również projekty nominowane do nagród w Konkursie o Nagrody Programu Czysty Biznes. Wśród projektów został nominowany i nagrodzony projekt Cukierni “Angelika”.
12.11.2003r. I Posiedzenie Zarządu Fundacji Naszyjnik Północy. Stowarzyszenie złożyło wniosek do Fundacji Partnerstwo dla Środowiska na dofinansowanie obsługi Sekretariatu Fundacji Naszyjnik Północy.
16.12.2003r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, którego tematem było podsumowanie działalności Stowarzyszenia w 2003r. oraz przygotowania do opracowania Strategii Rozwoju Stowarzyszenia “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”.
27 – 30.12.2003r. Rozstrzygniecie II edycji Konkursu na Markę Lokalna Naszyjnika Północy. Licencje upoważniające do posługiwania się w roku 2003 Znakiem Promocyjnym Marka Lokalna otrzymały następujące produkty: mąka debrzneńska, chleb barwicki i chleb debrzneński.

 

2004

Data: Opis:
26.01.2004r. Spotkania dotyczące programu “Młodzież” – w Barwicach, Kamieniu Krajeńskim i Złotowie. Odbyły się one w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie projektu “Jak stworzyć dobry projekt”. Były to spotkania, które stanowiły pierwsza cześć materiału szkoleniowego realizowanego przez Punkt Informacyjny Narodowej Agencji Programu “Młodzież” działającego przy Stowarzyszeniu “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”.
27.01 i 16.02 2004r. Uczestnictwo w seminarium informacyjnym w Warszawie na temat absorpcji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Seminarium skierowane było do organizacji pozarządowych oraz miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej.
02. 2004r. W Ośrodku/Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie odbyły się pierwsze spotkania z udziałem zainteresowanych ze Stowarzyszenia “Na Rzecz Rozwoju i Miasta i Gminy Debrzno”, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie, Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie oraz Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie. Na spotkaniach zostały podjęte pierwsze wspólne kroki w kierunku stworzenia projektów, które objęłyby swym zasięgiem organizacje wyznaczające sobie podobne cele.
02.2004r. Rozpoczęcie realizacji programu pt. “Produkt lokalny szansa na dochody poza rolnictwem dla mieszkańców z terenu Naszyjnika Północy – Pomorza Środkowego”, dofinansowanego w ramach programu Phare 2001 “Rozwój społeczeństwa obywatelskiego”.
03.2004r. Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” wznawia funkcjonowanie Klubu Czysty Biznes, który jest jednym z programów realizowanych wspólnie z Fundacja Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa. Program Czysty Biznes jest wspólna inicjatywa Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, brytyjskiej organizacji ekologicznej Groundwork UK i BP z partnerskim udziałem innych organizacji prywatnych i publicznych.
03.2004r. Spotkanie, podczas którego młodzi aktywiści z młodzieżowej grupy Feniks przyjęli w poczet swojej społeczności nowych członków. Wspólnie ustalili plan działań na 2004 rok i podzielili się obowiązkami.
12.03.2004r. Prezes Stowarzyszenia – Pani Zdzisława Hołubowska otrzymała wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Dziennik Bałtycki na najpopularniejszego człowieka regionu Homo Popularis.
17 – 18.04.2004r. W Ośrodku/Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie odbyła się konferencja, na której zostały podsumowane osiągnięcia projektu “Nic o nas bez nas – wspólne problemy rozwiązujemy razem” w ramach programu “Obywatele i samorząd lokalny” Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej finansowanego ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Konferencja była również okazja do przedstawienia uczestnikom opracowanej Karty Zasad Współpracy.
04.2004r. Szkolenie bezrobotnych kobiet oraz absolwentów z okolicznych gmin w ramach programu Phare 2001 – Programu “Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego”. W projekcie brało udział 60 uczestników. Dofinansowania na realizacje programu w Stowarzyszeniu “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” udzieliła Komisja Europejska. Uczestnictwo Stowarzyszenia w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Gdańsku – Oliwie. Zostały tam zaprezentowane gospodarstwa agroturystyczne gminy Debrzno.
19.04.2004r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym zostało przedstawione sprawozdanie z działalności oraz wykonania budżetu za rok 2003r. i zaprezentowano strategie rozwoju Stowarzyszenia
05.2004r. II Konkurs Odnowy Wsi Pomorskiej.
07 – 08.06.2004r. Szkolenie zasadnicze o Programie “Młodzież”, które odbyło się w Ośrodku/Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie. Spotkanie było wizytowane przez Mirosława Marczewskiego, z-ce Dyrektora Narodowej Agencji Programu Młodzież. Szkolenie dofinansowane było przez w/w Agencje.
06.2004r. Od marca do czerwca 2004r. w Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” realizowało szkolenie pn. “Produkt lokalny szansa na dochody poza rolnictwem dla mieszkańców z terenu Naszyjnika Północy Pomorza Środkowego” w ramach Programu Phare 2001 “Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego”. W ramach programu utworzona została galeria (sklepik) produktów lokalnych z wyrobami lokalnych wytwórców i uczestników szkolenia w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu Stowarzyszenia. Uroczyste otwarcie nastąpiło 20 czerwca 2004r. Uczestniczyli w nim goście z Czech, Niemiec, Holandii, Szwecji, władze samorządowe, uczestnicy szkolenia, mieszkańcy gminy.
20.06.2004r. III edycja Konkursu na Markę Lokalna Naszyjnika Północy
06.2004r. Aktywiści młodzieżowej grupy “Feniks” działającej przy Stowarzyszeniu “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” otrzymali dotacje na realizacje projektu Młodzi Reporterzy, w ramach Programu “Równać Szanse 2004 – Male Granty z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży”
17 – 23.07.2004r. We Francji prezentowane były produkty lokalne. Pani Danuta Czajkowska – Radna Gminy Debrzno, członek Stowarzyszenia; Małgorzata Grochowina – Radna Gminy Debrzno, członek Stowarzyszenia i Nina Pachura – pracownik Stowarzyszenia wzięły udział w wizycie w Limoges, w celu zorganizowania wystawy produktów lokalnych w tamtejszym muzeum. Organizatorem wyjazdu był goszczący na obchodach 650 – leciał miasta i Debrzna Pan Andrzej Rutkowski – pracownik wyżej wymienionych organizacji.
30.07.2004r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym wybrano nowych Członków Zarządu.
07.2004r. Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” złożyło projekt do Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUEL
07.09.2004r. W Ośrodku/Inkubatorze Przedsiębiorczości odbyła się Wizyta Studyjna dla Animatorów Partnerstw Lokalnych pod tytułem “Poznajemy Naszyjnik Północy”. Jej organizatorem była Fundacja Fundusz Współpracy Program “Agro – Info”.
09.2004r. VI edycja forum organizacji pozarządowych “Debrzneńska Jesień”.
23.09.2004r. II Forum Ekologiczne pod hasłem “Nasze rady na odpady”. Idea była popularyzacja osiągnięć szkół w dziedzinie edukacji ekologicznej, wymiana pomysłów i doświadczeń oraz integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk.
24.09.2004r. W ramach “Debrzeńskiej Jesieni” odbyła się konferencja pt. “Metody pracy z młodzieżą zagrożona niedostosowaniem społecznym w Szwecji i Polsce”. Honorowymi gośćmi byli: Kerstin Yttermo i Richard Olsson przedstawiciele Ungdomskompaniet – organizacji zajmującej się problemami młodzieży w gminie Huddinge w Szwecji. Role tłumacza pełniła Pani Jolanta Szutkiewicz.
25.09.2004r. Wyścig rowerowy szlakiem “Greenway- Naszyjnik Północy”.
01.10.2004r. Bal Debrzneńska Jesień”.
09.10.2004r. Rajd “Pieczonego Ziemniaka”, czyli terenowy bieg ekologiczny. Organizatorami rajdu, w ramach “Debrzeńskiej Jesieni 2004” i projektu “Młodzi Reporterzy”, było: Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, PTTK o/Zlotów oraz UMiG Debrzno.
10.2004r. Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” przy współpracy z Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie rozpoczęło nieodpłatne kursy tańca towarzyskiego. Odbywają się one dzięki realizacji Projektu pt. “Step by step In dance ” to go in step to the European Union! – dofinansowanego przez Program “Młodzież” w ramach Akcji 2 – Wolontariat Europejski. Warsztaty taneczne prowadzi Christina Wagner, wolontariuszka z Niemiec. Oprócz organizowania zajęć tanecznych Christina prowadzi konwersacje językowe z jeżyka niemieckiego oraz angielskiego, a także współpracuje z młodzieżą w ramach międzynarodowych wymian młodzieży, szkoleń, itp.
28.09.2004r. Minikowo – Prezentacja Prezes Zdzisławy Hołubowskiej, pt. “Partnerstwo śluzy – przykłady aktywizacji społeczności wiejskich” na konferencji pt. “Jak uczynić naszą wieś dobrym miejscem do życia”
03-06.11.2004r. Udział A. Theus w spotkaniu kierowników Biur Porad Obywatelskich w Warszawie.
15.11.2004r. Licytacja wyrobów artystycznych na rzecz pomocy dla Pana J. Szewczyk
20.11.2004 Warsztaty liderskie dla młodzieży – Miały one na celu wyksztalcenie w młodych osobach zdolności do pracy w grupie, pobudzenie kreatywności, dostarczenie wiedzy na temat Programu “Młodzież”.
26.11.2004 Prezes Stowarzyszenia – Zdzisława Hołubowska uczestniczyła w Inauguracji Akademii Rolnictwa Środowiskowego Naszyjnika Północy w Chojnicach, gdzie zaprezentowała dorobek Grupy Partnerskiej Naszyjnik Północy dla obszarów wiejskich.
26-30.11.2004 Udział H. Szczukowskiej i P. Dziubińskiego – w “Szkoleniu merytorycznym dla doradców BPO” w Warszawie-Falenicy, zorganizowanym przez Związek Biur Porad Obywatelskich.
2.12.2004 Seminarium nt. “Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego – Obszary Wiejskie” w Bytowie, Prezes Stowarzyszenia – Zdzisława Hołubowska zaprezentowała działania organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
10.12.2004 Otwarcie Gminnego Centrum Informacji w Ośrodku/ Inkubatorze Przedsiębiorczości. Obchody “Dnia Wolontariusza”
6-10.12.2004 Marek Romaniec – uczestniczył w spotkaniu koordynatorów Klubu Czystego Biznesu, które odbywało się w Krakowie.
13-16.12.2004 Prezes Stowarzyszenia – Zdzisława Hołubowska – uczestniczyła w spotkaniu dyrektorów Ośrodków Regionalnych i Punktów Informacyjnych Narodowej Agencji Programu “Młodzież”, odbywającego się w Warszawie.
13-16.12.2004 A.Theus uczestniczyła w spotkaniu koordynatorów Ośrodków Regionalnych i Punktów Informacyjnych Narodowej Agencji Programu “Młodzież”, odbywającego się w Jadwisinie.
15-19.12.2004 Międzynarodowe seminarium kontaktowe w ramach programu “Młodzież” pt. “Młodzi w Akcji” zorganizowane przez Stowarzyszenie.

 

2005

Data: Opis:
24-30.01.2005 Udział przedstawiciela Stowarzyszenia – Łukasza Machcińskiego w międzynarodowym szkoleniu w Europejskim Centrum Młodzieży w Strasburgu, zorganizowanym przez Rade Europy i Komisje Europejska, nt. kwestii obywatelstwa europejskiego.
28-29.01.2005 Prezes Stowarzyszenia Z. Hołubowska uczestniczyła w Zjeździe Grup Partnerskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, na którym omawiano problematykę partnerstwa i diagnozy potrzeb Partnerstw w Polsce oraz podpisano Deklaracje Współpracy w ramach Krajowej Sieci Grup Partnerskich.
01.2005 Rozpoczęcie realizacji ponadregionalnego projektu “Centrum Aktywności Gimnazjalisty”. Jest to trzecia edycja projektu realizowanego przy współpracy Stowarzyszenia “Dorośli Dzieciom” i Stowarzyszenia “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” pod patronatem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.
02.02.2005 Seminarium w siedzibie Stowarzyszenia “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” nt. “Leader+ – nowa forma rozwoju obszarów wiejskich” z udziałem przedstawicieli 11 gmin: Człuchów, Debrzno, Koczała, Przechlewo, Rzeczenica, Czarne, Lipka Kr., Zakrzewo, Jastrowie, Okonek, Kamień Kr.,
10.03.2005 Udział Prezes SNRRMiG w VIII Spotkaniu Koordynatorów Grup Partnerskich w Krakowie, podczas którego pracowano nad procedura przyjmowania nowych członków do krajowej Sieci GP i planem na 2005 rok. IV Szkolenie Koordynatorów GP pt. ” System wskaźników zrównoważonego rozwoju – monitorowanie grup partnerskich”.
18.03.2005 Prezes SNRRMiG w Warszawie na spotkaniu Lidera+
22.03.2005 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Podsumowanie działalności za 2004 rok i przyjęcie planu działanie na rok 2005.
30.03.2005 Debrzno – Seminarium nt. “Czysta turystyka – szansa rozwoju przedsiębiorczości na szlaku rowerowym Greenway Naszyjnika Północy”, którego organizatorami były Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” oraz Fundacja “Partnerstwo dla Środowiska”.
01.04.2005 Uroczyste nadanie znaku promocyjnego – Marka Lokalna Naszyjnik Północy lokalnym produktom spożywczym, artystycznym i cennym społecznie inicjatywom.
02.04.2005 – wizyta studyjna GP Bug-Narew celem poznania doświadczeń w realizacji programów partnerskich z udziałem trzech sektorów – samorząd, org. pozarządowe, podmioty gospodarcze.
18.04.2005 Prezentacja dorobku Grupy Partnerskiej Naszyjnik Północy przez prezes Z. Hołubowska na konferencji w Nakle na temat programu Leader + połączonej z warsztatami dla dziennikarzy z gazet lokalnych.
18.04.2005 Spotkanie nt. “Programu Leader+” – “Czy i w jakiej grupie partnerów przystąpimy do realizacji programu.”
20.05.2005 Pomorskie Forum Inicjatyw Regionalnych “Razem się uda”
07.05.2005 Nad Jeziorem Staw Miejski odbył się Piknik Europejski “Polska – pierwszy rok w Unii Europejskiej”, zorganizowany przez Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” przy współudziale Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie, na którym gościem honorowym i patronem imprezy był senator RP Gerard Czaja.
05-07.05.2005 Szkolenie Grup Partnerskich w Debrznie na temat “Partnerskie rozwiazywanie konfliktów”.
09-10.05.2005 Wizyta studyjna dla Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.
17.05.2005 Budowanie partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnego – wizyta studyjna zorganizowana przez Zachodniopomorski ośrodek Doradztwa Rolniczego.
03.06.2005 Koordynator Klubu czysty Biznes M. Romaniec ,Bohumila Romaniec – uczestniczyli w konferencji w Polanowie
06.06.2005 “Biesiada Rycerska” w trakcie XII Dni Młodości, zorganizowana przez Drużynę Rycerska Komtura z Fredelande – zespól taneczny Stowarzyszenia, z udziałem wielu grup rycerskich z terenu Polski.
15.06.2005 Wizyta studyjna w Debrznie zorganizowana przez Stowarzyszenie Agro-Grup i Grupę Partnerska Brama na bagnach z Białegostoku
18-19.06.2005 Udział Drużyny Rycerskiej Komtura z Fredelande i Zespolu Tanca Średniowiecznego w “Festynie Archeologicznym” w Leśnie k/Brus.
21.06.2005 Wizyta studyjna dla Urzędu Miasta i Gminy w Sianowie na temat Produkt lokalny szansa na rozwój.
01.07.2005 Wizyta studyjna zorganizowana przez Stowarzyszenie Ekologów Dorzecza Narwi i Bugu.
15-28.07.2005 Pobyt 10-osobowej grupy gimnazjalistów z Debrzna na wyspie Elbie w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży – “Let’s paint the European Constitution with the colours of interculture”.
20-22.07.2005 Udział prezes SNRRMiG w wizycie studyjnej dotyczącej programu Leader + w Brandenburgii (Niemcy).
21.07.2005 Podpisano porozumienie miedzy Stowarzyszeniem “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” a Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie w sprawie wspólnej realizacji projektu “Bractwo Rycerskie – Drużyna z Fredelande”.
19-21.08.2005 Udział zespołu tanecznego Stowarzyszenia – Bractwo Rycerskie – w turnieju rycerskim w Blatnie w Czechach.
21.09.2005 Nadzwyczajne Walne Zebranie – Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich – wybór przedstawiciela Z. Hołubowskiej do zarządu FAOW.
09.2005 Pożegnanie wolontariuszki Christine Wagner z Niemiec, która przez rok prowadziła naukę tańca towarzyskiego oraz konwersacje w jeżyku niemieckim i angielskim. Powitanie kolejnej wolontariuszki z Niemiec Tatjany Nikitiny, która podejmie działania zbliżone do poprzedniczki.
09.2005 Wizyta Pani Wicepremier Izabeli Jaruga-Nowackiej w Starym Gronowie, gdzie podczas spotkania z rolnikami zapoznana została z działaniami podejmowanymi przez SNRRMiG i Klub Czysty Biznes.
10.2005 “Debrzeńska Jesień” – coroczne obchody pożegnania lata zorganizowane przez Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, w ramach, których odbyło się Forum Ekologiczne – “Barwy Jesieni” dla młodzieży, konkurs fotograficzny ” Wspomnienia i pejzaże z wakacji”, rajd pieszy “Zwiad Ekologiczny”.
07.10.2005 Konferencja Leader+ – “Program Leader+ – nowe możliwości rozwoju obszarów wiejskich”
13-14.10.2005 Wizyta studyjna Partnerstwo Ziemi Wadowickiej – ” Partnerstwo trójsektorowe podstawa zrównoważonego rozwoju, Marka Lokalna Naszyjnik Północy”.
04.11.2005 W Toszku k/ Gliwic odbyło się VII Doroczne Spotkanie Klubów Czysty Biznes pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz Ministerstwa Środowiska, w trakcie, którego przedstawiciel Stowarzyszenia odebrał nagrodę główna w kategorii “Zielone Biuro.” za projekt realizowany przez Ośrodek/Inkubator w Debrznie.
07.12.2005 W Ośrodku Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie z okazji obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży, odbyło się spotkanie pod hasłem “Teraz Młodzież” z udziałem grup młodzieży z naszego regionu – powiaty człuchowski, chojnicki, szczecinecki, sępoleński i złotowski.

 

2006

Data: Opis:
17.01.2006 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” – podsumowanie roku 2005
19.01.2006 Szkolenie nt. planowania strategicznego dla organizacji pozarządowych, które prowadził Pan Krzysztof Kwatera.
20.01.2006 Pierwsza Debrzeńska biesiada Rycerska w siedzibie Bractwa rycerskiego – Drużyna z Fredelande (zespól taneczny Stowarzyszenia “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”)
23.02.2006 Spotkanie Leader+ z udziałem przedstawicieli z 11 gmin uczestniczących w programie.
28.02.2006 Wizyta studyjna 26-osobowej grupy przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania “Bory Tucholskie”, celem poznania osiągnieć i doświadczeń “Grupy Partnerskiej Naszyjnik Północy”.
28.02.2006 Marek Romaniec , Bohumila Romaniec prowadzili seminarium pt. ” Zielony Park Przedsiebiorczosci szansa rozwoju lokalnego”, które odbyło się w Sępólnie Krajeńskim.
07-08.03.2006 Warszawa – Międzynarodowa Konferencja “Rozwój obszarów wiejskich – wyzwania dla społeczeństw europejskich” Prezentacja Z. Hołubowskiej pt. “Znaczenie działań partnerskich dla rozwoju społeczności wiejskich na przykładzie Pomorskiego Programu Odnowy Wsi.
09.03.2006 Leader+ – podpisanie aktu notarialnego do LGD Naszyjnik Północy.
20.03.2006 Jacek Janusz i Agnieszka Theus reprezentowali Stowarzyszenie podczas spotkania dyrektorów i koordynatorów Ośrodków Regionalnych i Punktów Informacyjnych Narodowej Agencji Programu Młodzież w Warszawie.
21.03.2006 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia NRRMiG Debrzno.
23.03.2006 Agnieszka Theus reprezentowała Stowarzyszenie podczas Walnego Zebrania Członków Zarządu Biur Porad Obywatelskich w Warszawie.
30-31.03.2006 Centrum Doradztwa Rolniczego – prezentacja Z. Hołubowskiej pt. “Marka lokalna Naszyjnik Północy jako czynnik rozwoju i forma promocji pomorza środkowego” podczas seminarium zorganizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na temat produktów regionalnych i tradycyjnych.
07.04.2006 Konferencja “Program Leader + – i co dalej?” – podsumowanie realizacji I Schematu programu.

 

2007

Data: Opis:
06.02.2007 P. Prezes Zdzisława Hołubowska uczestniczyła w konferencji subregionalnej promującej najlepsze praktyki w zakresie aktywizacji ludności na terenach wiejskich oraz założeń następnego okresu unijnego programowania, która miała miejsce w Urzędzie Wojewódzkim
w Pile.
07.02.2007 Do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej został złożony wniosek o przyznanie dotacji na powstanie “Centrum Edukacji Lidera” na okres 01.06.2007 – 31.12.2007r. Wniosek (na kwotę 90.963,74 zł) opracowali: Ewa Szaszkiewicz i Łukasz Machciński.
14.02.2007 W Gdańsku odbyło się spotkanie koordynatorów Lokalnych Punktów Informacyjnych Eurodesk z województwa pomorskiego. Celem spotkania było coroczne podsumowanie działalności LPI Eurodesk, oraz zaplanowanie działań na 2007r. W spotkaniu uczestniczyła Katarzyna Kubicka.
19.02.2007 Dnia 19 lutego 2007r. w Ośrodku/Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie o godz. 10:00 odbyła się konferencja nt. “LEADER + – pierwsze doświadczenia i nowe możliwości rozwoju obszarów wiejskich”. Celem konferencji jest dostarczenie wiedzy o założeniach i realizacji Programu Leader+ w Polsce, pokazanie pokonywanych barier, przedstawienie dobrych praktyk oraz zaprezentowanie możliwości rozwoju obszarów wiejskich, w związku z realizacja projektu pn.: “Bogactwem Naszyjnika koralik do koralika – wdrążanie ZSROW z wykorzystaniem potencjału lokalnego regionu”, na obszarze 11 gmin: Człuchów, Czarne, Debrzno, Jastrowie, Koczała, Kamień Krajeński, Lipka, Okonek, Przechlewo, Rzeczenica, Zakrzewo.
  Złożono wniosek, w ramach programu AGRO – SMAK 2, o dofinansowanie projektu pn.: “Produkt lokalny i tradycyjny szansą rozwoju Naszyjnika Północy – II etap”. Wniosek opracowała Danuta Machcińska.
01.03.2007 Gościliśmy P. Jana Krzysztofa Ardanowskiego Podsekretarza Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie miało na celu dostarczenie wiedzy na temat nowych możliwości dla polskiej wsi w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, oraz promocje projektu Lokalnej Grupy Działania – Naszyjnik Północy pn.: “Bogactwem Naszyjnika koralik do koralika… – wdrążanie ZSROW z wykorzystaniem potencjału lokalnego regionu”.
06-07.03.2007 Gościła u nas 18 – osobowa grupa przedstawicieli Fundacji LGD “Wieczno” z woj. kujawsko – pomorskiego. Goście przybyli po wiedze z zakresu praktycznej współpracy i realizacji projektów partnerskich. W organizacji wizyty studyjnej pomogli: Sołectwo Stare Gronowo, firma Skup Zbóż Produkcja Mak – E. Suchowiecki, Cukiernia “Angelika”.
07-11.03.2007 Po raz pierwszy ofertę turystyczna obszaru LGD Naszyjnik Północy prezentowaliśmy (w ramach programu LEADER+) na Targach Turystycznych ITB w Berlinie. Nasze walory przyrodniczo – kulturowe oraz atrakcje turystyczne prezentowali Hania Kowalska z Kamienia Krajeńskiego oraz Marek Romaniec z Debrzna.
22.03.2007 W Ośrodku/Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie odbyło się seminarium nt. inicjatywy budowy Inkubatora Technologii Rolno – Spożywczych w Cierzniach, na które zaproszeni byli: przedstawiciele władz i instytucji, producenci owoców i warzyw, grupy producenckie, firmy przetwórcze, firmy cateringowe, rolnicy oraz osoby indywidualne. Spotkanie organizowane było przez Fundacje LGD Naszyjnik Północy. Miało na celu przybliżenie uczestnikom seminarium idei powstania Inkubatora oraz wspólne zastanowienie się nad samym wyglądem tego obiektu oraz jego wyposażeniem.
22.03.2007 Odbyło się podsumowanie projektu pn. “Od rolnictwa do działalności pozarolniczej – kompleksowe wsparcie informacyjna – doradczo – szkoleniowe”. Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” wraz z partnerem Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku w okresie od 1 marca 2006r. do 31 marca 2007r. Oferowaliśmy bezpłatna pomoc w formie szkoleń, doradztwa oraz pośrednictwa pracy. Celem projektu było wyposażenie rolników, ich domowników i innych osób pracujących w rolnictwie oraz chcących odejść z rolnictwa w umiejętności umożliwiające zdobycie zatrudnienia i wykorzystanie nowego zawodu w związku z procesem restrukturyzacji polskiego rolnictwa.
30.03.2007 Odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia. Jego celem było podsumowanie działalności Stowarzyszenia w 2006r. i przyjęcie planów merytorycznych i finansowych na rok 2007.
13-15.04.2007 Fundacja Lokalna Grupa Działania Naszyjnik Północy uczestniczyła w organizowanych już po raz dziesiąty na terenie Gdańska Targach Turystycznych, które w tym roku zgromadziły rekordowa liczbę ponad 250 wystawców z całej Polski i zagranicy. Stoisko Fundacji oferujące materiały reklamowo – informacyjne oraz eksponaty promujące obszar działania Naszyjnika Północy, cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród nie tylko zwiedzających gości, ale także lokalnej prasy i telewizji.
24.04.2007 Pracownicy Terenowej Agencji Pośrednictwa Pracy w Debrznie brali udzial w Targach Pracy w Człuchowie. Targi odbyły się w Domu Kultury, a organizowane były przez Pomorska Wojewódzka Komendę OHP w Gdańsku – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku pod patronatem Burmistrza Człuchowa – Ryszarda Szybajlo.
27-28.04.2007 Przedstawiciele Grupy Partnerskiej Naszyjnik Północy uczestniczyli w wizycie studyjnej do Grup Partnerskich Doliny Środkowej Odry i Wrzosowej Krainy. Wrócili pełni wrażeń, chętni do podejmowania nowych wyzwań.
11-13.05.2007 Gościła u nas z wizyta studyjna 45-cio osobowa grupa z Fundacji Ziemia Gotyku z Chełmży. Były to osoby biorące czynny udział w zżyciu swojej gminy, które chciały – podpatrzyć jak się u nas współpracuje”. Szczególnie interesowała ich turystyka wiejska.
19-20.05.2007 W Stowarzyszeniu “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” odbyło się szkolenie zasadnicze dotyczące nowego Programu “Młodzież w Działaniu”. Program ten jest następcą programu “Młodzież”.
23.05.2007 Katarzyna Kubicka – pracownik Terenowej Agencji Pośrednictwa Pracy, zorganizowała spotkanie osób bezrobotnych z potencjalnym pracodawca firma “WOMA KNAJDEK” z Wierzchowa. Spotkanie odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia.
05.06.2007 Odbyła się organizowana przez Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” impreza w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży, w której uczestniczyli przedstawiciele samorządów lokalnych, młodzież oraz osoby pracujące z młodzieżą z terenu 5 powiatów: człuchowskiego, chojnickiego, Złotowskiego, szczecineckiego i sępoleńskiego. ETM to przedsięwzięcie o charakterze ogólnoeuropejskim, organizowane z inicjatywy Komisji Europejskiej w dniach 4-8 czerwca 2007 roku. Wzięły w niej udział wszystkie kraje członkowskie UE i kraje kandydujące. W Polsce imprezę organizuje Narodowa Agencja Programu MLODZIEZ W DZIALANIU.
06.06.2007 W Ośrodku/Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie odbyło się spotkanie osób bezrobotnych z przedstawicielem firmy “RADPOL” w sprawie ewentualnego zatrudnienia na stanowisku wytłaczacz.
18.06.2007 Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” rozpoczęło realizacje szkolenia pn. “Rozwój turystyki aktywnej z elementami znakowania i audytowaniem środowiskowym w firmach”. Szkolenie przeznaczone było dla osób bezrobotnych i odbyło się na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy. Wzięło w nim udział 15 uczestników. Zajęcia prowadziła firma MorganboTur Marek Romaniec.
22.06.2007 Przedstawiciel firmy CANPOL spotkał się w Ośrodku/Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie z osobami chętnymi do pracy w charakterze sprzedawców i kucharzy.
23 – 24.06.2007 Miał miejsce Krajeński Festyn Kultury w Kamieniu Krajeńskim. Głównym punktem festynu była ocena świętojańskich wianków wykonanych przez przedstawicieli poszczególnych gmin. Festyn Krajeński był już druga impreza w ramach konkursu “Jedenaście peerel Naszyjnika Północy” organizowanego przez Fundacje Lokalna Grupa Działania Naszyjnik Północy. Debrzneński wianek stworzyło Koło Gospodyń Wiejskich w Cierzniach.
27.06.2007 W Ośrodku /Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie odbyło się uroczyste podsumowanie realizacji projektu: “Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Debrznie”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia, doradcy, uczestnicy projektu oraz osoby obsługujące projekt. Zaprezentowane zostały działania realizowane w ramach projektu, plany Stowarzyszenia na przyszłość związane z promocja przedsiębiorczości, a uczestnicy opowiedzieli o działalności swoich firm.
Koordynatorem projektu była Agnieszka Theus. Jego Beneficjenci (9 osób) otrzymali wsparcie pomostowe w wysokości 700 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne 6 oraz dotacje inwestycyjna w wysokości do 20.000 zł (75 % wartości inwestycji). W ramach projektu powstało 8 firm: “Canoe Przechlewo” Karolina Baranowska, Auto – Agro Naprawa – “Pokrzywka” Marzena Pokrzywka, Melbud Bis – Beata Mela, Wozmed – Marek Dubicki, Zakład Stolarski Kalla Wojtala s.c. Paweł Kalla Robert Wojtala, Feeria Krzysztof Zandarski, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “Szymtech” Szymon Nosinski oraz F1 Consulting Łukasz Machciński. Projekt został sfinansowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości.
05-07.07.2007 Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” zrealizowało szkolenie pn. “Zarzadzanie Finansami w organizacji pozarządowej”. Szkolenie skierowane było do pracowników, wolontariuszy, członków rad i zarządów organizacji pozarządowych, liderów społecznych, sołtysów, członków rad soleckich, radnych, przedstawicieli urzędów miast i gmin, przedstawicieli instytucji użyteczności publicznej (domy kultury, ośrodki pomocy społecznej, itp.), grup młodzieży, samorządów szkolnych, parafii, itp.
Szkolenie realizowane było w ramach projektu Centrum Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich Naszyjnika Północy współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
17.07.2007r. Pracownicy Terenowej Agencji Pośrednictwa Pracy w Debrznie zorganizowali spotkanie osób bezrobotnych z przedstawicielem firmy “POLDANOR”. Firma z Przechlewa poszukiwała osób chętnych do pracy na stanowisku: inżynier ds. projektów, pracownik produkcji zwierzęcej, asystent biurowy, specjalista ds. technicznych i handlowych.
17 – 25.07.2007r. Fundacja Lokalna Grupa Działania ” Naszyjnik Północy w ramach projektu -Bogactwem Naszyjnika koralik do koralika” wdrążanie ZSROW z wykorzystaniem potencjału lokalnego regionu – przeprowadziła kurs “Organizator turystyki aktywnej”. Udział w kursie brały 22 osoby po dwie z każdej gminy wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania. Szkolenie pozwoliło uczestnikom poznać walory turystyczne gmin, tajniki organizacji spływów kajakowych. Odwiedziliśmy gminy: Jastrowie, Zakrzewo, Kamień Krajeński, Lipka, Czarne, Przechlewo, Rzeczenica, Okonek, Koczała, Człuchów, Debrzno.
24.07. 2007 W Ośrodku/Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie ponownie odbyło się spotkanie przedstawiciela firmy “CANPOL” z osobami chętnymi do pracy na stanowisku sprzedawców i barmanów.
27.07.2007r. Nastąpiło rozstrzygniecie konkursu “Produkt regionalny z owoców miękkich” organizowanego w ramach projektu “Produkt lokalny i tradycyjny szansa rozwoju regionu Naszyjnika Północy”. W konkursie wzięło udział 19 wystawców, którzy zaprezentowali około 70 produktów. Były to przetwory, nalewki, a także potrawy i ciasta, do których wykonania wykorzystano owoce miękkie. Smak, oryginalność, wykonanie oraz ich estetykę oceniała Kapitula Konkursu w składzie: Zdzisław Marek, Renata Pisuk, Izabela Berendt, Piotr Futrak, Zdzisława Hołubowska, Włodzimierz Zenel, Danuta Machcińska oraz Agnieszka Rutkowska.
27 – 29.07.2007r. Gościliśmy 12 – sto osobowa grupę z Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia. Pierwszego dnia podczas kolacji odbyła się prezentacja Lokalnej Grupy Działania Naszyjnik Północy. Przedstawiona została ewolucja partnerstwa 2000 – 2007 (historia, cele działania, struktura organizacyjna), prezentacja programów partnerskich, współpraca miedzy samorządem lokalnym a sektorem pozarządowym, współpraca z innymi organizacjami i instytucjami oraz z biznesem. Drugiego dnia goście obejrzeli film pn. “Naszyjnik Północy”. Przedstawiono także prezentacje regionalnego Programu “Marka Lokalna Naszyjnik Północy” oraz projektu realizowanego w ramach Programu Agro – Smak.
04.08.2007r. Pani Zdzisława Hołubowska była gościem Jarmarku Ludowego “Piękno użyteczne – piękno ginące” w Czarnem. Towarzyszyły jej Anna Kozicka, Danuta Machcińska oraz Jagoda Zych. Na Jarmarku zostały zaprezentowane wyroby z Galerii Produktów Lokalnych z Debrzna.
11.08.2007r. W Ośrodku Sportu i Rekreacji nad jeziorem Końskim w Przechlewie odbyła się “Mini Olimpiada” organizowana przez Fundacje Lokalna Grupa Działania Naszyjnik Północy. W imprezie uczestniczyła Pani Prezes Zdzisława Hołubowska i Zastępca Prezesa Pan Jacek Janusz. W konkurencjach sportowych gminne Debrzno reprezentowali: Jacek Janusz, Anna Brudnicka, Marek Romaniec, Państwo Budek, Robert Szwarc, Magda Kaszuba, Kasia Bartoszek oraz Kasia i Wojtek Romaniec. W łącznej punktacji po czterech konkurencjach (rzut lotka do tarczy, quiz Naszyjnika, slalom sprawnościowy “narciarski”, slalom sprawnościowy “sztafeta na czas”) Debrzno zajęło III miejsce. Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród odbyła się biesiada śląska “Baba z chopym”.
29.08. 2007r. Zakończyła się rekrutacja uczestników na bezpłatne szkolenie z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 16 lat w ramach projektu pn.: “Wesołe warsztaty języka angielskiego”. Warsztaty rozpoczną się 27 września i trwać będą do końca grudnia 2007r. W zajęciach udział weźmie około 30 osób w dwóch grupach około 15-to osobowych. Projekt realizowany jest w ramach Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISCH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.
26.09. 2007r. Odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”. Na Zebraniu została przedstawiona informacja o działalności Stowarzyszenia w latach 2004 – 2007 oraz o jego wynikach finansowych w w/w latach oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Następnie podjęto uchwale w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi, a także wybrano nowe władze Stowarzyszenia (Zarząd, Komisja Rewizyjna). Uczestnicy Walnego Zebrania zgłosili następujące kandydatury: Andrzej Pluto – Prądzyński, Zdzisława Hołubowska, Jacek Janusz, Renata Pisuk, Maria Brzozowska. Wszystkie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie. Komisje Rewizyjna powołano w składzie: Teresa Budek, Waldemar Klimek, Piotr Sulkowski oraz Anna Mikulska. Podjęto także uchwały w sprawie zmian w statucie: Kapitału Żelaznego, drugiego terminu Walnego Zebrania Członków w przypadku braku quorum, zakresu działalności gospodarczej Stowarzyszenia.
28 – 30.09.2007r. Uczestniczyliśmy w Międzynarodowych Targach Hodowli, Ogrodnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich POLAGRA FARM 2007, które miały miejsce w budynku Światowego Centrum Handlu w Poznaniu. Stoisko Krajowej Sieci Leader+ było licznie odwiedzane ze względu na interesujący wystrój oraz bogactwo produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych, atrakcyjne materiały promocyjne. Gości częstowaliśmy kozim serem, chlebem ze smalcem i kiszonym ogórkiem, chlebem dyniowym i gryczanym, pstrągiem, drożdżówka, świeżymi malinami, piernikiem z Kamionki, Wiankiem Debrzneńskim, a także ptasim mleczkiem. Udział w targach zrealizowany został w ramach projektu “Bogactwem Naszyjnika koralik do koralika” – wdrążanie ZSROW z wykorzystaniem potencjału lokalnego regionu, –  sfinansowanego z SPO Modernizacja i restrukturyzacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich,  Działanie 2.7 Pilotażowy Program Leader+, schemat II.
10.10.2007 r. W Stowarzyszeniu “Na rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno odbyło się szkolenie pt. “Jak skutecznie zarządzać finansami projektu na etapie planowania i realizacji?” organizowane przez Fundacje Lokalna Grupa Działania Naszyjnik Północy. W szkoleniu brało udział 41 osób z wielu instytucji oraz organizacji. Szkolenie przeprowadzono w ramach projektu “Bogactwem Naszyjnika koralik do koralika” – wdrążanie ZSROW z wykorzystaniem potencjału lokalnego regionu – , sfinansowanego z SPO Modernizacja i restrukturyzacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich-, Działanie 2.7 Pilotażowy Program Leader+, schemat II.
11.10.2007r. Przeprowadzono konkurs “Produkt tradycyjny Naszyjnika Północy”. Wzięło w nim udział 28 wystawców, którzy zaprezentowali 64 różnorodne potrawy i produkty z terenu Naszyjnika Północy. W skład jury oceniającego weszli: Izabella Berendt – przewodnicząca – technolog zywienia, Zdzisława Hołubowska – Prezes Stowarzyszenia, Andrzej Pluto-Prądzyński – Członek Zarządu Stowarzyszenia, Dorota Czerna – Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Małgorzata Kucharska – jak wyżej, Piotr Furtak – prasa, Andrzej Pluto-Prądzyński – Członek Zarządu Stowarzyszenia, Zdzisława Hołubowska – Prezes Stowarzyszenia, Anna Mikulska – członek Stowarzyszenia, Danuta Machcinka – asystent koordynatora.
13 .10.2007r. Po raz kolejny odbył się Bal “Debrzneńska Jesień”.
13.10.2007r. Także w ramach “Debrzneńskiej Jesieni” odbył się rajd rowerowy. Udział w rajdzie wzięło 35 osób ze szkól podstawowych i gimnazjum. Uczestnicy mieli do pokonania 24km, zakończone pieczeniem kiełbasy. Na trasie usytuowane były punkty kontrolne, na których uczestnicy poznawali różne formy ochrony środowiska, segregacji i selektywnej zbiórki odpadów. Posadzono tez drzewka jarzębiny na szlaku Greenway Naszyjnik Północy.
19 – 20 oraz 26 – 27.10. 2007r. Przedstawiciele Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy – Oddział Słupsk w ramach projektu pn. “Sąsiedzka pomoc”, przeprowadzili 22-godzinny kurs udzielania pierwszej pomocy. Główna idea przedsięwzięcia, współorganizowanego przez Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, a także Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy – Oddział Słupsk, jest profesjonalne przygotowanie grupy 30 mieszkańców gminy Debrzno (po 2 osoby z każdego z 15 sołectw) do udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia – przed przyjazdem zawodowych służb ratowniczych.
23.10. 2007r. W ramach “Debrzneńskiej Jesieni” odbył się rajd pieszy. Tym razem uczestnikami rajdu były grupy zespołowe w kategoriach szkoły podstawowej i gimnazjum oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie. Zespoły na starcie otrzymały karty startowe wraz z mapkami. Miały do pokonania trasę około 5 km, na której usytuowane były punkty kontrolne. Można było zdobyć punkty za znajomość historii Debrzna, odgadniecie tajemniczej fotografii, wiedze z zakresu ekologii, rozpoznawania nazwy drzewa po liściach.
24 – 27.10.2007r. Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbywały się Targi Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 2007. W tegorocznej edycji targów wzięło udział 788 wystawców – z czego prawie 200 z zagranicy – reprezentujących 38 krajów świata. Tradycyjnie, obecni byli przedstawiciele biur podróży, sanatoriów, hoteli, narodowych organizacji promocji turystyki oraz przedstawiciele polskich regionów. Pojawili się także producenci i dystrybutorzy sprzętu fitness i rekreacyjnego. Swoja ofertę turystyczna zaprezentowało także 11 gmin obszaru Lokalnej Grupy Działania Naszyjnik Północy. Nasze stoisko oferujące materiały reklamowo – informacyjne, gadżety oraz eksponaty promujące obszar działania Fundacji cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających gości, tak z branży turystycznej, jak i spoza niej. Udział w targach zrealizowany został w ramach projektu “Bogactwem Naszyjnika koralik do koralika” – wdrążanie ZSROW z wykorzystaniem potencjału lokalnego regionu?, sfinansowanego z SPO Modernizacja i restrukturyzacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich?, Działanie 2.7 Pilotażowy Program Leader+, schemat II.
29.10. 2007r. Rada Miejska w Debrznie podjęła uchwale dotycząca użyczenia nieruchomości dla Stowarzyszenia “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”. Nieruchomość ta to Baszta Młyńska wraz z murami obronnymi z XIV wieku. Wykonanie tej uchwały powierzono Burmistrzowi Miasta i Gminy, który w dniu 23 listopada 2007r. wydal rozporządzenie, na mocy którego baszta wraz z murami obronnymi jest w użytkowaniu Stowarzyszenia “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”. Uzasadnieniem dla takiej decyzji jest fakt, iż Stowarzyszenie ma możliwość pozyskania środków inwestycyjnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz innych instytucji w celu odrestaurowania Baszty Młyńskiej i otwarcia w niej Punktu Informacji Turystycznej oraz Galerii Produktów Lokalnych dla społeczności lokalnej i turystów.
30.10. 2007r. Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego pod tytułem “Obwarowania miejskie z II polowy XIV wieku” o udzielenie dotacji w wysokości 60.000zl na przeprowadzenie badan konserwatorsko – archeologiczno – architektonicznych, sporządzenie dokumentacji konserwatorskich i opracowanie projektu adaptacyjno – budowlanego. Uzasadnieniem dla takich planów jest zły bądź bardzo zły stan murów obronnych oraz Baszty Młyńskiej. Konieczne sa pilne prace zabezpieczajace i remontowe. Pierwszym etapem będą już wyżej wymienione badania.
9 – 10 oraz 16 – 17 .11.2007 Przedstawiciele Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy – Oddział Słupsk w ramach projektu pn. “Sąsiedzka pomoc”, przeprowadzili 22-godzinny kurs udzielania pierwszej pomocy dla drugiej grupy przedstawicieli sołectw Gminy Debrzno.
22 – 24.11.2007r. W Ośrodku / Inkubatorze Przedsiębiorczości odbyło się szkolenie “Zarzadzanie finansami w organizacji pozarządowej”. Szkolenie skierowane było do pracowników, wolontariuszy, członków rad i zarządów organizacji pozarządowych, liderów społecznych, sołtysów, członków rad soleckich, radnych, przedstawicieli urzędów miast i gmin, przedstawicieli instytucji użyteczności publicznej (domy kultury, ośrodki pomocy społecznej, itp.), grup młodzieży, samorządów szkolnych, parafii, itp. Zakres szkolenia obejmował m.in.: zasady i polityka rachunkowości; zwolnienia podatkowe (podatek dochodowy od osób fizycznych oraz prawnych); koszty i przychody działalności; sprawozdawczość finansowa; podatek VAT; podatek VAT a dotacje i darowizny, darowizny i spadki; dotacje – rozliczenia, odzyskiwanie VAT z bezzwrotnej pomocy zagranicznej; rozliczenia międzyokresowe. Szkolenie realizowane było w ramach projektu Centrum Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich Naszyjnika Północy współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
1.12.2007r. Odbyło się oficjalne podsumowanie projektu pn.: “Sąsiedzka pomoc” w Ośrodku/ Inkubatorze Przedsiębiorczości. Podczas uroczystości, na której obecne były zarówno władze Stowarzyszenia “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy, jak i przedstawiciele władz lokalnych, policji oraz straży pożarnej, absolwentom kursu wręczono zaświadczenia o jego ukończeniu, a ponadto – bogato wyposażone apteczki (zestawy pierwszej pomocy). Pomimo zakończenia projektu, dla 31 mieszkańców gminy Debrzno przygoda z ratownictwem medycznym i pierwsza pomocą trwa nadal. W celu ugruntowania oraz dodatkowego udoskonalenia wiedzy, a także umiejętności nabytych podczas kursu będą oni brać udział w cyklu spotkań doszkalających. Pierwsze z nich odbyło się już 1 grudnia. Kolejne natomiast odbywać się będą w dwumiesięcznych odstępach.
7 grudnia 2007r. W ramach realizacji projektu “Produkt lokalny i tradycyjny szansa rozwoju regionu Naszyjnika Północy”, program Agro -Smak 2 – II etap, finansowanego przez Fundacje Fundusz Współpracy na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w dn. 07.12.2007r. odbyły się praktyczne warsztaty kulinarne, na których przygotowano potrawy stołu wigilijnego. Beneficjentki przygotowały ok. 50 różnorodnych potraw tradycyjnych z różnych regionów: Litwy, Pomorza, Wielkopolski. Po warsztatach odbyło się podsumowanie realizacji projektu, na które zaproszono przedstawicieli władz gminnych: burmistrza, przewodniczącego Rady Miejskiej, pracowników Stowarzyszenia, wolontariuszy oraz inne osoby, które były zainteresowane realizacja projektu.
17.12.2007r. Już po raz VI odbył się konkurs o nadanie Znaku Promocyjnego Naszyjnika Północy w kategoriach: lokalny produkt spożywczy, rękodzieło użytkowe i artystyczne, ważna społecznie inicjatywa. W tym roku laureatami konkursu zostali: Koło Gospodyń Wiejskich “Słupianki”, Teresa Budek, Eko Barc Patalas, Zdzisław Kempa, Cukiernia “Angelika” Józef Berendt, Tomasz Szczygieł, Antoni Wójcik, Wanda Mulik, Halina Zimon – Porczyńska.
21.12.2007r. Nastąpiło zakończenie projektu pn.: “Wesołe warsztaty języka angielskiego”. Projekt był skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 16 lat, mającej podstawy języka angielskiego z terenu miasta i gminy Debrzno. Celem projektu była ciekawa i oryginalna nauka j. angielskiego odbiegająca od zwyczajnych zajęć lekcyjnych w formie warsztatów teatralnych połączonych z kursem języka angielskiego. Zwieńczeniem projektu był mały przegląd teatralny, który odbył w Stowarzyszeniu. Uczestnicy warsztatów przygotowali dwa przedstawienia w j. angielskim “Czerwony Kapturek” i “Na straganie”. Zaprezentowane zostały wiersze i piosenki również w jeżyku angielskim. W czasie przeglądu odbył się konkurs z j. angielskiego, w którym udział mogły wziąć dzieci i młodzież niebiorąca bezpośredniego udziału w projekcie. Na zakończenie zostały wręczone zaświadczenia oraz nagrody dla uczestników warsztatów i osób biorących udział w konkursie językowym. Projekt “Wesołe warsztaty języka angielskiego” realizowany był w ramach Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

 

2008

Data: Opis:
01.2008r. Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” od stycznia 2008 roku realizuje projekt, pn. “Poradnictwo obywatelskie na wyciągniecie ręki “, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej przez Fundacje Fundusz Współpracy. Pozyskane środki przeznaczono na dalsza działalność Biura Porad Obywatelskich w Debrznie oraz funkcjonowanie pięciu Punktów Poradnictwa Obywatelskiego w terenie. Przeszkoleni doradcy przez okres 10 miesięcy w określone dni tygodnia, począwszy od dnia 1 lutego br. świadczyć będą poradnictwo obywatelskie w Debrznie, Starym Gronowie, Sępólnie Krajeńskim, Lipce, Czarnem i Kamieniu Krajeńskim. Porady z zakresu: finanse, mieszkania/lokale/domy, niepełnosprawność, imigracja / repatriacja, obywatel a instytucja, pozbawienie wolności, rodzina, spadki, stosunki międzyludzkie, świadczenia i zasiłki, własność oraz zatrudnienie / bezrobocie, świadczone będą przez przeszkolonych doradców zgodnie z obowiązującymi w BPO zasadami, czyli: bezpłatnie, poufnie i bezstronnie.
31.01.2008r. Zakończyła się finansowa realizacja projektu “Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Debrznie- etap II”. Projekt dofinansowany został z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany był od 01 lipca 2006r. i przebiegał w dwóch etapach: I – przeprowadzone zostało szkolenie ( 140 godzin), zdiagnozowane zostały potrzeby uczestników. Spośród 15 uczestników szkolenia komisja powołana przez Zarząd Stowarzyszenia wyłoniła 10 osób, które przeszły do drugiego etapu projektu, II – w drugim etapie dwóch doradców indywidualnych oraz jeden doradca finansowy służyli pomocą w założeniu własnej działalności gospodarczej oraz pomagali pisać wnioski na otrzymanie wspomnianych grantów finansowych.
02.2008r. Fundacja Lokalna Grupa Działania Naszyjnik Północy wydala “Katalog ofert inwestycyjnych Naszyjnika Północy” obejmujący obszar działania fundacji. Katalog ten zawiera pakiet ofert inwestycyjnych na obszarach Specjalnych Stref Ekonomicznych, parków przemysłowych i pojedynczych nieruchomości. Z niego możecie Państwo uzyskać informacje o lokalizacji obszarów inwestycyjnych, infrastrukturze drogowej oraz kolejowej, cenach nieruchomości, mieszkań, czy tez kosztach pracy. W katalogu znajdują się także opisy SSE w Cierzniach i Rychnowach oraz korzyści podatkowych wynikających z inwestycji w tych miejscach. Katalog wydano w ramach projektu “Bogactwem Naszyjnika koralik do koralika” – wdrążanie ZSROW z wykorzystaniem potencjału lokalnego regionu, sfinansowanego z SPO Modernizacja i restrukturyzacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.7 Pilotażowy Program Leader+, schemat II.
13.02.2008r. W Ośrodku/ Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy Oddział Słupsk, Zespołu Szkól w Debrznie oraz Stowarzyszenia “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”. Tematem spotkania była możliwość utworzenia przy Zespole Szkól w Debrznie Szkolnej Służby Medycznej. W ramach projektu grupa 16 – 20 uczniów Gimnazjum w Debrznie ma być przeszkolona z zakresu udzielania I pomocy przedlekarskiej, a szkolą wyposażona w apteczkę (plecak) I pomocy. Absolwenci szkolenia maja następnie doskonalić swoje umiejętności na cotygodniowych spotkaniach. Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” zobowiązało się do pozyskania w ramach konkursów grantowych funduszy niezbędnych na ten cel.
8.03.2008r. W siedzibie Stowarzyszenia “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” odbyło się spotkanie doszkalające uczestników kursów I pomocy przedlekarskiej organizowanych w ramach projektu “Sąsiedzka pomoc”. Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy Oddział Słupsk. Absolwenci kursów podczas czterogodzinnego spotkania doskonalili swoja wiedze i umiejętności z zakresu udzielania I pomocy przedlekarskiej, w szczególności: kontroli funkcji życiowych, resuscytacji krążeniowo – oddechowej, badania fizykalnego, pozycji bocznej ustalonej oraz prowadzenia wywiadu z osoba poszkodowana, która jest przytomna.
10 – 14.03.2008r. W Starych Jabłonkach odbyło się ostatnie spotkanie z przedstawicielami tzw. ” Naszej 50-tki”, czyli 50 organizacji z całej polski realizujących modelowe przykłady ekonomii społecznej. Spotkanie miało na celu m.in. podsumowanie współpracy, zakończenie działań w ramach projektu i jednocześnie zaplanowanie współpracy już poza projektem. W trakcie spotkania uczestnicy mieli możliwość skorzystania z konsultacji eksperckich w szerokim zakresie, w tym m.in.: prawo, finanse, księgowość itp.
31.03.2008r. W Gdańsku miała miejsce konferencja pt. “Rola ewaluacji w kształtowaniu polityki społecznej” organizowana przez Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku. Konferencja, która była pierwszym takim wydarzeniem w województwie pomorskim, ma przyczynić się do popularyzacji roli ewaluacji w kształtowaniu polityki społecznej.
1 – 2.04.2008r. W Starych Jabłonkach k. Ostródy miało miejsce seminarium szkoleniowe pt. “Trzeci sektor w wymiarze ekonomii społecznej”, realizowane w ramach projektu PROMES – PROMOCJA EKONOMII SPOLECZNEJ. Ekonomia społeczna to działalność gospodarcza, z której zysk przeznaczany jest na cele społeczne. Organizowane seminarium szkoleniowe poświęcone było tematowi ekonomii społecznej we wszystkich jej wymiarach. W pojęcie to wpisują się bowiem nie tylko znane od lat spółdzielnie, ale również ekonomizujące się instytucje trzeciego sektora, czyli różnego rodzaju fundacje i stowarzyszenia. Przykładem dla uczestników seminarium było nasze Stowarzyszenie, którego reprezentant, Łukasz Machciński, przedstawił na forum historie, działania oraz nasz własny model lokalnej ekonomii społecznej. Prezentacja ta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony zarówno uczestników, którzy stanowili w głównej mierze przedstawiciele organizacji pozarządowych z województwa warmińsko – mazurskiego (choć znalazło się wśród nich także kilku reprezentantów administracji samorządowej) jak i organizatorów, czyli Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
8.04.2008r. W Ośrodku / Inkubatorze Przedsiębiorczości odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”. Na Zebraniu przedstawiono sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia w 2007r. oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej a także przedstawiono Plan Pracy Stowarzyszenia na 2008r. i Plan Finansowy Stowarzyszenia na 2008r.
14 – 16.04.2008r. W Augustowie miało miejsce szkolenie pt. “Tworzenie i funkcjonowanie firmy społecznej” zorganizowane przez Fundacje Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach. W spotkaniu uczestniczył Łukasz Machciński – pełnomocnik ds. jakości. Szkolenie miało na celu zaznajomienie uczestników z tematem ekonomii społecznej oraz, na konkretnym przykładzie, przekazanie wiedzy i doświadczeń nt. praktycznego funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego.
29.04.2008r. Stowarzyszenie odwiedziła redakcja Telewizji Kablowej w Słupsku – Wektra. Celem wizyty było przygotowanie programu na temat działalności organizacji w zakresie ekonomii społecznej i przedsiębiorczości.
16.05.2008r. Złożyliśmy podziękowanie i życzenia powodzenia w działalności na rzecz kultury przedstawicielom Centrum Kultury, Sportu i Turystyki W Debrznie podczas obchodów Gali Działaczy Kultury. Także Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” otrzymało podziękowanie za pomoc w realizacji działań w/w instytucji.
16 – 19.05.2008r. Gościliśmy Panią Katarzynę Błaszczyk – redaktorkę Programu Pierwszego Polskiego Radia. Jej zadaniem było przygotowanie reportażu o działalności Stowarzyszenia, który wyemitowano 23 maja br. Kolejne audycje wyemitowane będą w radiowej “Trójce” w dniach 02 – 05 czerwca w “Poranku”.
17.05.2008r. Odbyło się kolejne spotkanie doszkalające uczestników kursów I pomocy przedlekarskiej organizowanych w ramach projektu “Sąsiedzka pomoc”. Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy Oddział Słupsk. Absolwenci kursów podczas czterogodzinnego spotkania rozmawiali o swoich doświadczeniach dotyczących udzielania I pomocy przedlekarskiej, doskonalili swoja wiedze i umiejętności z zakresu udzielania I pomocy, w szczególności: kontroli funkcji życiowych, resuscytacji krążeniowo – oddechowej, badania fizykalnego, pozycji bocznej ustalonej oraz prowadzenia wywiadu z osoba poszkodowana, która jest przytomna.
19.05.2008r. Naszym gościem był Poseł RP – Zdzisław Czucha (PO). Wizytę zawdzięczamy zainteresowaniu posła Rozwojem Obszarów Wiejskich i realizacja Programu LEADER.
19.05.2008r. Odbyło się I posiedzenie Rady Inkubatora Technologii Rolno – Spożywczych w Cierzniach. Radzie przewodniczy starosta powiatu człuchowskiego Aleksander Gappa; z-ca – Mirosław Burak, burmistrz Miasta i Gminy Debrzno, Zbigniew Kaszuba, prezes Krajowej Federacji Producentów Zbóż i Rzepaku; Zdzisława Hołubowska, prezes Stowarzyszenia “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” – sekretarz.
01-03.06.2008r. Delegacje z gmin Debrzno i Człuchów gościły w zaprzyjaźnionej gminie Weinbach. Na zaproszenie gospodarzy gościła tam grupa rycerska z Człuchowa i Debrzna, reprezentacja piłkarzy, przewodniczący komisji ds. współpracy z gmina Weinbach Jan Płaczek, dyrektor Zespołu Szkól w Debrznie Jarosław Samborski, radny Zdzisław Marek z zona, tłumaczka Ewa Samborska oraz przewodniczący Rady Miasta Marek Romaniec.
06.06.2008r. Na otwarcie XV Dni Młodości w Ośrodku / Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie odbyło się seminarium pt. “Znaczenie sektora organizacji pozarządowych w rozwoju lokalnym i demokratyzacji społeczeństwa Unii Europejskiej.
01.07-31.12.2008r. Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w ramach Biura Porad Obywatelskich realizuje projekt pt. “Porady dla Ciebie”. W jego ramach świadczone jest poradnictwo obywatelskie 8 godzin w tygodniu popołudniu, a o 2 godziny w tygodniu wydłużone zostały godziny przyjęć klientów w Punktach Poradnictwa Obywatelskiego w Sępólnie Krajeńskim i w Zakładzie Karnym w Czarnem.
18.07.2008r. W Ośrodku/Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie odbyło się szkolenie z zakresu harmonogramowania i budżetowania. Projekt Centrum Inicjatyw Obywatelskich został współfinansowany ze środków Unii Europejskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele Urzędów Miast i Gmin oraz Ośrodków Pomocy Społecznej z obszaru Powiatu Człuchowskiego
22.07.2008r. W Ośrodku/Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie odbyło się szkolenie nt. promocji, informacji i wizualizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt Centrum Inicjatyw Obywatelskich został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
06.09.2008r. Po raz szósty został zorganizowany Leśny Rajd Rowerowy szlakiem Naszyjnika Północy. W tym roku gospodarzem rajdu było Nadleśnictwo Zdrojowa Góra.
20.09.2008r. Miał miejsce dziewiąty spływ kajakowy rzekami Czernica i Gwda (długość 13km). W spływie wzięły udział osoby dorosłe, młodzież oraz dzieci do lat 14, będące pod opieka dorosłych.
03.10.2008r. Forum Ekologicznym, podczas którego uczestnicy mieli za zadanie opracować odezwę do władz lokalnych nawołująca do podjęcia działań na rzecz ochrony przyrody. Oprócz tego Forum zawierało program artystyczny – sprawozdanie z podejmowanych działań ekologicznych na terenie gmin Debrzno, Chojnice, spotkanie robocze nauczycieli i zaproszonych gości oraz zajęcia terenowe dla uczniów w Pasie Chronionego Krajobrazu nad jeziorem Staw Miejski.
04.10.2008r. W sobotę odbyło się seminarium pt. “Rola organizacji pozarządowych w zrównoważonym rozwoju lokalnym i regionalnym”, a także występ zespołu “Frygi” składającego się z 30 osób. A wieczorem tradycyjnie odbył się bal dla wszystkich zainteresowanych W ramach “Debrzneńskiej Jesieni” odbyła się także dodatkowa impreza “Grzybobranie”, która w przyszłości ma mieć charakter cykliczny
11-18.10.2008r. Czternastu uczniów Gimnazjum w Debrznie oraz dwie uczennice VI klasy Szkoły Podstawowej w Starym Gronowie uczestniczyło w szesnastogodzinnym szkoleniu pierwszej pomocy przedlekarskiej organizowanym w ramach projektu “Ratowanie jest proste!!!”, który dofinansowany został przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
27-31.10.2008r. Partnerstwa organizacji pozarządowych, samorządu i biznesu były tematem przewodnim wizyty studyjnej w Newcastle. W wydarzeniu tym, zorganizowanym przez Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku, wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządu oraz biznesu, w składzie: Zdzisława Hołubowska, Jacek Janusz, Ewa Wartalska, Marek Romaniec oraz Łukasz Machciński, jak również dwóch przedstawicieli Regionalnego Centrum.
01.11.2008r. Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” rozpoczęło realizacje projektu z Funduszu Grantowego Związku Biur Porad Obywatelskich finansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu “Obywatel i Prawo IV”.
08.11.2008r. W Ośrodku/Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie rozpoczęły się szkolenia pierwszej pomocy przedlekarskiej. Projekt Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy został dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
14.11.2008r. W Ośrodku/ Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie odbyło się polsko-niemieckie seminarium pn. “Historia nie dzieli a lachy narody Europy – seminarium dotyczące zachowania wspólnego dziedzictwa kulturowego” dofinansowane przez Fundacje Współpracy Polsko-Niemieckiej.
14-16.11.2008r. W związku z powyższym już po raz kolejny mieliśmy przyjemność gościć w Gminie Debrzno 10-cio osobowa delegacje z Gminy Weinbach oraz 4-ro osobowa delegacje z Markt Luhe-Wildenau oraz przyjaciela Stowarzyszenia “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno Reinhold’a Hermann z Elsdorf.
09.12.2008r. Podczas rozdania nagród Bursztynowego Mieczyka 2008 w Gdańsku Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” otrzymało podziękowanie od Marszalka Województwa Pomorskiego oraz Wojewody Pomorskiego za 10-letnie zaangażowanie w działalność obywatelska. Podziękowanie wręczył Marszalek Senatu RP Bogdan Borusewicz.
15.12.2008r. W Ośrodku/Inkubatorze Przedsiębiorczości odbyło się szkolenie “ABC Agroturystyki”, w którym uczestniczyło 9 osób z powiatu człuchowskiego.
10,11,12,2008r. Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” realizowało na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie cykl szkoleń dla 50 klientów. Szkolenia te były organizowane w ramach projektu: “Promocja Integracji Społecznej na terenie miasta Człuchowa” i obejmował 60 godzinne szkolenie z zakresu: korzystania z Internetu – poczta elektroniczna, minimum sanitarnego – dobre praktyki sanitarne, korzystania z Internetu – obsługa Internetu: Microsoft Internet Explorer, obsługi kas fiskalnych oraz 10 godzinne szkolenie z zakresu wykonywania kartek i ozdób okolicznościowych.

 

2009

Data: Opis:
28-29.01.2009r. W Ośrodku/Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie odbyło się szkolenie zorganizowane przez Powiatowy Zespól Doradztwa Rolniczego w Człuchowie. Szkolenie to było podsumowaniem realizacji PROW i SPO w latach 2004-2006. Ponadto na spotkaniu zostały omówione działania dostępne w ramach PROW na lata 2007-2013.
30.01.2009r. W siedzibie Stowarzyszenia “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” odbyło się seminarium informacyjne, pt. “Podstawy ekonomii społecznej”. Spotkanie poprowadziła Marta Makuch z Centrum Inicjatyw Obywatelskich. W seminarium wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych z powiatu człuchowskiego.
02.01-30.11.2009r. W ramach projektu “Myśl globalnie- działaj lokalnie” odbyły się następujące wydarzenia: “Planujemy rozwój naszych miejscowości” – spotkania z mieszkańcami sołectw: 15 spotkań mieszkańców, których cele są zgodne z celami seminarium oraz powołanie zespołów roboczych złożonych min. z 3 przedstawicieli każdego sołectwa do opracowania Planów Odnowy Miejscowości. Badanie potencjału lokalnego wsi cele: przeprowadzenie badan ankietowych na 10 mieszkańcach każdego z 15 sołectw; zebranie informacji o zasobach kulturowo-przyrodniczych miejscowości oraz potencjale ludzkim Zaangażowanie w działania młodzieży. cele: realizacja konkursu literackiego i fotograficznego dla młodzieży wiejskiej, zebranie ta droga dodatkowych informacji o potencjale ludności; wykorzystanie fotografii jako materiału faktograficznego do Programów Odnowy Miejscowości Opracowanie Programów Odnowy Miejscowości; współpraca zespołów roboczych z doradca Punktu Konsultacyjnego; zebranie wszystkich w/w materiałów źródłowych, redakcja dokumentów – 15 Planów Odnowy Miejscowości oraz “mapy potencjału lokalnego” Zebrania wiejskie prezentacja planów poszczególnych miejscowości, dyskusja, przyjęcie dokumentów do realizacji Uchwala Zebrania Mieszkańców danego sołectwa Seminarium pt. “Wieś Debrzneńska w 2015 roku”; prezentacja przez Sołtysów opracowanych Planów Odnowy Miejscowości; dyskusja, prezentacja możliwości dofinansowania planowanych projektów przez Departament PROW Województwa Pomorskiego i inne instytucje
12.03.2009r. W Ośrodku/Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie odbyło się spotkanie plenarne skierowane do przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych powiatu człuchowskiego oraz Lokalnej Grupy Działania Naszyjnik Północy. Spotkanie zorganizowała Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy przy współpracy z Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku oraz Starostwem Powiatowym w Człuchowie.
20.03.2009r. Nastąpiło uroczyste otwarcie Szkolnej Służby Medycznej w Gimnazjum w Debrznie. W uroczystości uczestniczyli m. in. burmistrz Miasta i Gminy Debrzno – pan Mirosław Burak, przewodniczący Rady Miejskiej w Debrznie – pan Marek Romaniec, członkowie Zarządu Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy – pan Friedrich Adolph Freiherr von Dellingshausen i Szymon Kopecki, kierownik Policji w Debrznie, przedstawiciele OSP w Debrznie i Pogotowia Ratunkowego w Człuchowie, przedstawiciele Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy – Oddział Pomorski, a także Dyrekcja szkoły oraz Zarząd Stowarzyszenia “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” i oczywiście młodzież Gimnazjum w Debrznie.
30.03.2009r. W Ośrodku/Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”. W zebraniu wzięło udział dwudziestu członków Stowarzyszenia Na początku wybrany został Przewodniczący obrad oraz została powołana Komisja Uchwal i Wniosków. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie merytoryczne, finansowe z działalności Stowarzyszenia “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w 2008 roku oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Przedstawiony został Plan Pracy, a także Plan Finansowy Stowarzyszenia na 2009 rok
20.04.2009r. W Ośrodku/Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych zainteresowanych składaniem wniosków do Lokalnego Programu Grantowego “Działaj Lokalnie” W szkoleniu wzięli udział członkowie organizacji pozarządowych, grup nieformalnych (głównie Rad Soleckich) z Gminy Debrzno, Lipka, Zakrzewo, Kamień Krajeński – razem 25 osób
08.05.2009r. W Ośrodku/Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie w ramach VI Krajowego Zjazdu Grup Partnerskich odbyła się konferencja pt. “Akademia Partnerstwa – laboratorium rozwoju lokalnego” Konferencja była okazja do przedstawienia nowej inicjatywy, jaka jest polski i środkowoeuropejski program kształcenia animatorów partnerstwa pn. “Akademia Partnerstwa”, a z drugiej strony – forum dyskusji na temat roli partnerstwa w rozwoju lokalnym
08.05.2009r. W Ośrodku/Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie miało miejsce uroczyste otwarcie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. W uroczystości uczestniczyła koordynator Sieci Informacyjnej Funduszy europejskich “Pomorskie w Unii” – Magdalena Lesiewicz, przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, która wspólnie z prezes Zdzisława Hołubowska dokonała symbolicznego przecięcia wstęgi.
22.05.2009r. Mająca miejsce w Ośrodku/Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie Debata Lokalna, pt. “Sprawdź, czy twoje picie jest bezpieczne” zainaugurowała ogólnopolska akcje profilaktyczna na terenie Miasta i Gminy Debrzno Udział w debacie wzięli, obok osób wychodzących z nałogu, przedstawiciele samorządu, ksiądz proboszcz, terapeutki oraz przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W trakcie debaty poruszane tematy dotyczyły, m. in. możliwości wsparcia osób uzależnionych, jak również osiągniętych w tej dziedzinie sukcesów
28.05.2009r. W Ośrodku/Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie odbyło się szkolenie pt. “Projekt – to proste”, które poprowadził Tomasz Keller z Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku. Szkolenie było skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu człuchowskiego Podczas szkolenia poruszona została tematyka dotycząca tworzenia projektu. Uczestnicy dowiedzieli się jak zaplanować i stworzyć dobry projekt oraz jak poprawnie wypełnić wniosek. Oprócz tego w trakcie szkolenia rozpatrzone zostały różnice pomiędzy projektem, a wnioskiem. Przedstawione zostały również podstawowe źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych
06.2009r. W ramach tegorocznych XV Dni Młodości w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie odbyła się uroczysta Gala Lokalnego Programu Grantowego “Działaj Lokalnie”. Program ten realizowany jest od 2004 roku przez Polsko-Amerykańska Fundacje Wolności i Akademie Rozwoju Filantropii w Polsce. Jest to ogólnopolski konkurs grantowy działający poprzez Lokalne Organizacje Grantowe, skierowany do społeczności miejscowości do 20 tys. mieszkańców. Celem Programu jest aktywizacja lokalnej społeczności, rozwiazywanie problemów oraz pobudzanie aspiracji osób żyjących i działających w małych społecznościach. Podczas Gali swoje przemówienie, nt. roli aktywności społecznej w rozwoju regionu, wygłosiła Zdzisława Hołubowska – Prezes Zarządu Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy. Gale uświetnił występ Zespołu wokalnego “Kantylena”, Bractwa Rycerskiego “Drużyna z Fredelande” oraz Grupy tanecznej VIGOR – grantobiorców ubiegłorocznej Edycji Programu – w ramach podsumowania Lokalnego Programu Grantowego “Działaj Lokalnie” – Edycja 2008.
03.10.2009r. Tegoroczna “Debrzneńska Jesień” rozpoczęła się w piątek. Forum Ekologicznym, podczas którego uczestnicy mieli za zadanie opracować odezwę do władz lokalnych nawołująca do podjęcia działań na rzecz ochrony przyrody. Oprócz tego Forum zawierało program artystyczny – sprawozdanie z podejmowanych działań ekologicznych na terenie gmin Debrzno, Chojnice, spotkanie robocze nauczycieli i zaproszonych gości oraz zajęcia terenowe dla uczniów w Pasie Chronionego Krajobrazu nad jeziorem Staw Miejski. W Forum Ekologicznym wzięły udział dzieci z Przedszkola Miejskiego im. Jana Brzechwy oraz uczniowie z Zespołu Szkól Gimnazjalnych w Debrznie Piątek był tez dniem otwartym dla wszystkich chętnych, którzy chcieli zapoznać się z działalnością organizacji pozarządowej oraz jej dorobkiem. Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” bowiem obchodzi w tym roku dziesięciolecie swojej działalności.
04.10.2009r. Odbyło się seminarium pt. “Rola organizacji pozarządowych w zrównoważonym rozwoju lokalnym i regionalnym”, a także występ zespołu “Frygi” składającego się z 30 osób.
11-18.10.2009r. Czternastu uczniów Gimnazjum w Debrznie oraz dwie uczennice VI klasy Szkoły Podstawowej w Starym Gronowie uczestniczyło w szesnastogodzinnym szkoleniu pierwszej pomocy przedlekarskiej organizowanym w ramach projektu “Ratowanie jest proste!!!”, który dofinansowany został przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Szkolenie prowadzili przedstawiciele Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy Oddział Pomorski. Młodzież podczas zajęć uczyła się, m. in. jak prawidłowo składać meldunek dyspozytorowi pogotowia ratunkowego, prowadzić resuscytacje krążeniowo – oddechowa, opatrywać rany. Ponadto młodzież poznała metody postepowania w przypadku nagłych zachorowań, takich jak: zawal serca, astma, padaczka, cukrzyca. Większość zajęć kursu stanowiły zajęcia praktyczne
09.11.2009r. W siedzibie Stowarzyszenia “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” odbyło się bezpłatne spotkanie informacyjne zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Chojnicach. Tematem spotkania było “Przygotowanie i realizacja projektów systemowych w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”, które poprowadziły specjalistki z zespołu ds. projektów systemowych- p. Edyta Kozik- Wilczewska i p. Agnieszka Wlizło. Spotkanie było skierowane do Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, na którym omówiono nabór projektów systemowych dla tych instytucji zaplanowany przez Urząd Marszałkowski w dniach 02.11-30.11.2009r., z tym ze, nabór odbył się w podziale na obszary działalności właściwe dla Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego.
18.11.2009r. W ramach projektu “Cztery pory roku w Dolinie Debrzynki i w Rezerwacie Miłachowo” odbyło się Seminarium przeznaczone dla nauczycieli przyrody, biologii i nauczania początkowego z placówek oświatowych z terenu gminy Debrzno. Natomiast w dniu 11 grudnia odbyło się już po raz siódmy “Miedzy powiatowe Forum Ekologiczne” w ramach Debrzneńskiej Jesieni 2009. W ramach realizacji projektu będą mieć miejsce także: Gminne Obchody Dnia Ziemi, pozalekcyjne zajęcia terenowe dla dzieci oraz Przegląd ekologicznych form teatralnych połączony z wystawa fotograficzna.
30.11.02009r. W siedzibie Stowarzyszenia “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” odbyło się seminarium pt. “Wieś debrzneńska w 2016 roku”. W seminarium wzięli udział Sołtysi oraz członkowie Rad Soleckich z terenu gminy Debrzno. Zaprezentowali Plany Odnowy Miejscowości, a przede wszystkim planowane zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia aktywizujące mieszkańców wsi.

 

2010

Data: Opis:
04.09.2009-06.2010r. Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” realizuje projekt pt.: “Cztery pory roku w Dolinie Rzeki Debrzynki i w Rezerwacie Miłachowo”. Realizacja zadania możliwa jest dzięki dotacji w wysokości 30.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Projekt ma na celu popularyzacje zasobów przyrodniczych Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Debrzynki i Rezerwatu Miłachowo.
12.01.2010r. Odbyło się pierwsze Spotkanie Członków Zarządu “Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w Nowym Roku.
21.01.2010r. W Ośrodku Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie odbyło się spotkanie z doradca zawodowym- p. Krzysztofem Kedra dla osób bezrobotnych zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie.
25.01.2010r. W siedzibie “Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” odbyło się spotkanie informacyjne w ramach projektu “4 pory roku w Dolinie Debrzynki i w Rezerwacie Miłachowo” dla nauczycieli przyrody z gminy Debrzno, które zorganizowała p. Anna Brudnicka.
27.01.2010r. W Człuchowie odbyło się spotkanie dla organizacji pozarządowych w ramach projektu: “Powiatowe Partnerstwo Na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej w powiecie człuchowskim”.
05.02.2010r. W siedzibie Stowarzyszenia “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” odbyło się spotkanie organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w celu naboru na następujące kursy: brukarz, dekarz, posadzkarz- glazurnik, monter instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, drwa- operator pilarki łańcuchowej, obsługa traków drzewnych,
10.02.2010r. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Debrznie przybyli do Ośrodka/Inkubatora Przedsiębiorczości w Debrznie w celu zdobycia informacji o tym co to jest Stowarzyszenie, jakie są jego cele i zadania.
13.02.2010r. W Ośrodku/ Inkubatorze przedsiębiorczości w Debrznie odbył się Bal Karnawałowy.
01-29..03.2010r. W siedzibie Stowarzyszenia “Na Rzecz Rozwoju Miasta i gminy Debrzno” rozpoczęło się szkolenie Posadzkarz-Glazurnik, które zorganizował Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie.
09.03.2010r. W Ośrodku/ Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie odbyło się Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.
25.03.2010r. Firma GASPOL przeprowadziła w siedzibie Stowarzyszenia “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” “Warsztaty Dobrego Klimatu” nt. nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań energetycznych, możliwości ich wykorzystania dla rozwoju gmin oraz warunków uzyskania dofinansowania.
30.03.2010r. W Ośrodku/ Inkubatorze Przedsiębiorczości W Debrznie odbyło się szkolenia na temat: ” Współpraca partnerska”. Celem szkolenia było wzmocnienie potencjału dla rozwoju nowych projektów i inicjatyw partnerskich.
07.04.2010r. W siedzibie Stowarzyszenia “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zgodnie z porządkiem obrad.
12.04.2010r. W Ośrodku/ Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie odbyło się w ramach projektu “Działaj Lokalnie” szkolenie, którego celem była nauka pisania wniosków i planowanie projektów.
05.05.2010r. W siedzibie Stowarzyszenia odbyło się spotkanie z nauczycielami odnośnie projektu “Cztery pory roku w Dolinie Rzeki Debrzynki i w Rezerwacie Miłachowo”.
07.06.2010r. W Ośrodku/ Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie odbyło się Walne Zebranie Członków Zarządu Stowarzyszenia “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy
Debrzno” , na którym dokonano zmiany punktu w statucie; odbyła się również promocja książki p. Jolanty Szutkiewicz pt. ” Biało-czerwone goździki i Wrona”- wspomnienia zony Integrowanego.
14.06.2010r. Podsumowanie projektu “Cztery pory roku w Dolinie Rzeki Debrzynki i w Rezerwacie Miłachowo” oraz edycji Lokalnego Programu Grantowego “Działaj Lokalnie”- podpisanie umów grantowych- Ośrodek/ Inkubator Przedsiębiorczości w Debrznie.
25.06.2010r. W siedzibie Stowarzyszenia “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” odbyło się szkolenie dla bezrobotnych w ramach projektu: “Aktywizacja społeczna – zawodowa droga do lepszego jutra w powiecie człuchowskim” zorganizowane przez Ośrodek Pomocy społecznej w Debrznie.
28.06.2010r. W Ośrodku/ Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie odbyło się szkolenie pt. “Zarzadzanie finansami” w ramach projektu 7.2.1
01-27.07.2010r. W Ośrodku Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie odbyło się szkolenie prowadzone przez p. Luize Weder w ramach realizowanego projektu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie./
03.07.2010r. W siedzibie Stowarzyszenia “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” odbył się zorganizowany przez Fundacje Lokalna Grupę Działania – Naszyjnik Północy konkurs ba potrawę tradycyjna.
30.07.2010r. Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” brało udział w wizycie studyjnej pt. Partnerstwo motorem rozwoju lokalnego”, która odbyła się w siedzibie Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego we Wieżycy w ramach projektu “Powstanie i działalność Powiatowego Partnerstwa na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej w powiecie człuchowskim”.
20.08.2010r. Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” wspólnie z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. z Chojnic zorganizowało w Człuchowie seminarium informacyjne dla osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.
01.30.2010r. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Debrznie, prowadzony przez Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w miesiącu wrześniu br. prowadził szeroką akcję promocyjną funduszy europejskich. Konsultanci Punktu uczestniczyli w kilku lokalnych imprezach tj.: Dożynki Gminne w Uniechowie, Dożynki Powiatowe w Koczale, Targi Produktów Rękodzielniczych w Debrznie.
08.09.2010r. W ramach obchodów Dni Profilaktyki w Debrznie, z inicjatywy Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Andrzeja Pluto-Prądzyńskiego, Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” zorganizowało szkolenie nt. “Przeciwdziałania przemocy w rodzinie- nowe rozwiązania prawne”.
28.09.2010r. W Restauracji “Duet” w Człuchowie odbyła się konferencja, pt. “Partnerstwo – wyzwania i szanse Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Chojnicach, prowadzony przez Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w partnerstwie z Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku. Celem konferencji było dostarczenie wiedzy o zasadach tworzenia i realizacji projektów partnerskich w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz przedstawienie “dobrych praktyk” w tym zakresie z terenu powiatów: człuchowskiego, kościerskiego i kartuskiego.
25.10.2010r. Po raz ósmy odbyło się Forum Ekologiczne, któremu w tym roku przyświecało hasło: “Ekologia bez granic”. Organizatorem Forum był Lokalny Punkt Informacyjny “Pomorskie w Unii” w Debrznie prowadzony przez Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, a przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
05.11.2010r. Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Chojnicach prowadzony przez Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w dniu 05.11.2010r zorganizował spotkanie informacyjne na temat zakresu usług świadczonych przez Regionalny Ośrodek EFS w Chojnicach ze szczególnym uwzględnieniem Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 i 9.1.2. Spotkanie odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia.
05.11.2010 r. W siedzibie Stowarzyszenia “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” odbyła się konferencja pn. “Powiat człuchowski w Unii Europejskiej – korzyści i nowe wyzwania”. Konferencja zorganizowana została przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Debrznie, należący do Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich “Pomorskie w Unii” przy współudziale Starostwa Powiatowego w Człuchowie.
12.12.2010r. Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” gościło delegację z Serbii. Goście przybyli do Polski na zaproszenie FAOW. Podczas wizyty w Debrznie poznali historię Stowarzyszenia oraz projekty przez nie realizowane. Odwiedzili: Muzeum Ekologicznego “Pasieka” Eko-Barć ojcowie i synowie Patalas w Biernatce i Zespół Pałacowo  Parkowy w Starym Gronowie, gdzie spotkali się z lokalnymi liderami

 

2011

Data: Opis:
01.01.2011-31.12.2013r. Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” otrzymało dofinansowanie rozwoju działalności poradniczej prowadzonej w ramach Biura Porad Obywatelskich (BPO) w Debrznie w ramach realizacji projektu pt. “Skorzystaj z porady – rozwiąż swój problem!”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest zapewnienie w okresie 34 miesięcy (luty 2011 – listopad 2013) mieszkańcom powiatów człuchowskiego i sępoleńskiego oraz osadzonym w Zakładach Karnych w: Czarnem, Koronowie oraz Szczecinku szerokiego dostępu do dobrej jakości bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
01.01-30.06.2011r. Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” rozpoczęło realizację projektu “Przyszłość tworzy się już dziś” współfinansowanego ze środków UE w ramach PO KL Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt skierowany jest do uczniów III klas gimnazjum z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i Zespołu Szkół w Debrznie.
01.01-30.06.2011r. Stowarzyszenie realizuje projekt “Pierwsza pomoc – drugie życie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL. Adresatami projektu są członkinie i członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Debrzno.
01.02-15.05.2011r. Rozpoczęła się realizacja projektu “Działanie edukacyjne szansą na podniesienie świadomości wpływu mieszkańców na rozwój obszaru LGD Naszyjnik Północy oraz zwiększenie umiejętności pisania wniosków i realizacji projektów”. Jest on współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.W projekcie zaplanowano 2 cykle szkoleniowe, w których wezmą udział 44 osoby z 11 gmin leżących na terenie LGD Naszyjnik Północy.
01-28.02.2011r. W miesiącu luty Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Chojnicach prowadzony przez Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” zorganizował szkolenia na terenie powiatu człuchowskiego, chojnickiego, kościerskiego oraz kartuskiego pt. “Zarządzania Cyklem Projektów z użyciem nowego Generatora wniosków aplikacyjnych”. Szkolenie poprowadził trener kluczowy i specjalistyczny ROEFS w Chojnicach – Kamil Zbroja. Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele MOPS-ów, GOPS-ów, j.s.t., jednostek oświatowych oraz organizacji pozarządowych.
02.02.2011r. W Zespole Szkół w Debrznie odbyło się spotkanie informacyjne dla rodziców i opiekunów gimnazjalistów w ramach projektu “Przyszłość tworzy się już dziś!”
09.02.2010 r. W Starostwie Powiatowym w Chojnicach odbyło się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z terenu powiatu chojnickiego, którego celem było zapoznanie ich z ofertą wsparcia dla firm w ramach PO KL oraz przedstawienie założeń konkursów planowanych na I i II kwartał 2011 r. Spotkaniu przewodniczyła pani Zdzisława Hołubowska.
11-13.02.2011r. W siedzibie Stowarzyszenia odbył się pierwszy cykl szkolenia dot. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie odbywa się w ramach realizowanego projektu “Pierwsza pomoc – drugie życie”.
25-27.02.2011r. W ramach projektu “Pierwsza pomoc – drugie życie” w siedzibie Stowarzyszenia odbył się kolejny cykl szkoleń dot. praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Szkolenia przeprowadzone zostały przez ratowników medycznych z Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gdańsku z siedzibą w Pruszczu Gdańskim.
02-03.03.2011r. W siedzibie Stowarzyszenia miało miejsce pierwsze szkolenie pn.: “Dobre praktyki w teorii i praktyce” z cyklu szkoleń odbywających się w ramach projektu – Działania edukacyjne szansą na podniesienie świadomości wpływu mieszkańców na rozwój obszaru LGD Naszyjnik Północy oraz zwiększenie umiejętności pisania wniosków i realizacji projektów
05-06.03-2011r. Uczestnicy projektu – Działania edukacyjne szansą na podniesienie świadomości wpływu mieszkańców na rozwój obszaru LGD Naszyjnik Północy oraz zwiększenie umiejętności pisania wniosków i realizacji projektów – z grupy początkującej wzięli udział w szkoleniu “Trening umiejętności interpersonalnych”
12-13.03.2011r. Grupa zaawansowana złożona z uczestników projektu “Działania edukacyjne szansą na podniesienie świadomości?” wzięła udział w szkoleniu “Trening rozwoju osobistego”.
16.03.2011r. Strażacy z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Debrzno w dniu 16 marca 2011 r. przystąpili do egzaminu kończącego Kurs Pierwszej Pomocy. Egzamin odbył się w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie projektu “Pierwsza pomoc – drugie życie”.
28-29.03.2011r. W siedzibie Stowarzyszenia po raz kolejny odbyło się szkolenie w ramach realizowanego projektu “Działania edukacyjne szansą na podniesienie świadomości?” Szkolenie “Zasady tworzenia projektu i pisania wniosku”, w którym wzięła udział grupa początkująca poprowadził Marek Hola.
30-31.03.2011r. Ostatnie szkolenie w ramach w/w projektu to “Budowanie modelu współpracy i partnerstwa”. Jego uczestnikami była grupa zaawansowana a poprowadził je Marek Hola.
09.04.2011r. Grupa początkująca (uczestnicy projektu “Działanie edukacyjne?”) wzięła udział w wizycie studyjnej w Lokalnej Grupie Działani Bory Tucholskie. Jej celem było poznanie doświadczeń w realizacji projektów wśród społeczności lokalnych na obszarze działania organizacji goszczącej z zakresu dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego.
12.04.2011r. Przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu chojnickiego i człuchowskiego wzięli udział w wizycie studyjnej w Górkach w gminie Karsin zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek EFS w Chojnicach prowadzony przez Stowarzyszenie. Celem spotkania, w którym uczestniczyło 31 osób było zapoznanie przedstawicieli KGW z możliwymi procedurami rejestracji prawnej KGW i formami działalności dla zwiększenia efektywności pozyskiwania środków z PO KL.
14.04.2011r. Przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w Pomorskim Dniu Przedsiębiorczości, który odbył się w Człuchowie w Zespole Szkół Technicznych. Imprezę zorganizował Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie.
16.04.2011r. Młodzież biorąca udział w projekcie “Przyszłość tworzy się już dziś” uczestniczyła w giełdzie edukacyjnej w Zespole Ogólnokształcących Sportowych Szkół Ponadgimnazjalnych w Gdyni. Założeniem giełdy edukacyjnej było zapoznanie młodzieży z informacją na temat rynku pracy oraz ofertą edukacyjną wszystkich gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych.
27-28.04.2011r. W Stowarzyszeniu miała miejsce wizyta studyjna przedstawicieli nowopowstającego partnerstwa na rzecz rozwoju powiatu ostródzkiego zorganizowana przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.  Uczestnikami wizyty byli przede wszystkim przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy chcieli zapoznać się z dobrze funkcjonującym partnerstwem wykorzystującym lokalne zasoby do rozwoju swojego terenu.
06.05.2011r. Grupa zaawansowana uczestnicząca w projekcie “Działania edukacyjne szansą na podniesienie świadomości” gościła w Lokalnej Grupie Działania Sandry Brdy. Spotkanie odbyło się w Kaszubskim Domu Rękodzieła Ludowego w Swornygaciach. Celem wyjazdu było zapoznanie się z doświadczeniami organizacji funkcjonujących na obszarze działania LGD Sandry Brdy z realizacji projektów partnerskich w zakresie kultury ludowej, dziedzictwa kulturowego Kaszub oraz dziedzictwa kulturowego na bazie rzeki Brdy.
26-27.05.2011r. Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” gościło ekipę telewizyjną TVP 1. Wizyta związana była z realizacją cykli reportaży pt. “EUROKAPITALNI”, które emitowane są podczas porannego bloku “Kawa czy herbata”. Nagranie miało na celu zaprezentowanie rezultatów dwóch realizowanych przez Stowarzyszenie projektów: “Skorzystaj z porady – rozwiąż swój problem!” oraz “Pierwsza pomoc – drugie życie”. Oba projekty zostały zauważone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które zaprosiło Stowarzyszenie do zaprezentowania ich założeń, jako przykłady dobrych praktyk w korzystaniu z funduszy europejskich.

 

Skip to content