1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

1998

Lp. Nazwa projektu/opis: Donator/kwota:
1. częściowy remont obiektu Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
2. sporządzenie dokumentacji pokrycie opłat sadowych i notarialnych uruchomienie obiektu Urząd Miasta i Gminy Debrzno

1999

Lp. Nazwa projektu/opis: Donator/kwota:
3. – przeszkolenie 10 przedstawicieli młodzieży, -powstanie nieformalnej grupy Feniks, -rozszerzenie zakresu i zdynamizowanie działań poszczególnych partnerów. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
4. organizacja stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – referent administracyjny PFRON – Starostwo Powiatowe w Człuchowie
5. utworzenie i funkcjonowanie sieci świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i podwyższonego ryzyka, dotkniętych strukturalnym bezrobociem, problemem alkoholowym i przemocą domowa Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
6. I etap – zagospodarowania Pasa Chronionego Krajobrazu oraz otoczenia jezior Zuczek i Miejski Staw, wytyczenie szlaków spacerowych, pieszych i rowerowych. Fundacja “Partnerstwo dla Środowiska”
7. “Debrzneńska Jesień” – forum na temat potrzeb i możliwości rozwiązywania problemów lokalnych Pomorza Środkowego Fundacja “Partnerstwo dla Środowiska”
8. Remont i adaptacja budynku przeznaczonego na Ośrodek / Inkubator Przedsiębiorczości w Debrznie Krajowy Urząd Pracy
9. zagospodarowanie w miejscowości Myśligoszcz terenu dawnego grodziska otoczonego fosa i stawem na miejsce rekreacji i wypoczynku. Fundacja “Partnerstwo dla Środowiska”
10. utworzenie i prowadzenie pierwszej w gminie Świetlicy Socjoterapeutycznej. Pomorski Urząd Wojewódzki
11. Przeprowadzenie kurs malarza Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa w Koszalinie
12. Przeprowadzenie kursu z zakresu bukieciarstwa Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa w Gdańsku
13. Przeprowadzenie kursu glazurnika Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa w Gdańsku
14. Przeprowadzenie kursu nowoczesne technologie wykończeniowe w budownictwie. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa w Gdańsku
15. rozwijanie przedsiębiorczości m.in. stworzenie Ośrodka/Inkubatora Przedsiębiorczości, organizowanie kursów w celu likwidacji skutków bezrobocia, promocja gminy. Urząd Miasta i Gminy Debrzno

2000

Lp. Nazwa projektu/opis: Donator/kwota:
16. wydanie informatora turystycznego Fundacja “Partnerstwo dla Środowiska”
17. wsparcie sektora pozarządowego – nauka pisania projektów, współpraca z samorządem Fundacja im. Stefana Batorego
18. katalog tras rowerowych i pieszych powiatu człuchowskiego Fundacja “Partnerstwo dla Środowiska”
19. uszycie toreb konferencyjnych Fundacja “Partnerstwo dla Środowiska”
20. zapoznanie uczestników szkolenia oferta Młodzieżowych Programów Komisji Europejskiej, zmobilizować do określania dostrzegalnych wokół problemów, negatywnych zjawisk, wskazać sposoby planowania i realizowania konkretnych działań. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
21. zagospodarowanie, urządzenie rekreacyjne szlaków turystycznych Jezioro Zuczek i Staw Miejski Fundacja Fundusz Współpracy AGROLINIA 2000
22. przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla młodzieży (lekcje, konkursy, sesja popularno- naukowa) Fundacja Fundusz Współpracy- Komitet Integracji Europejskiej
23. przeprowadzenie cyklu szkoleń dla rolników na temat Unii Europejskiej Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
24. kontynuacja działań świetlicy socjoterapeutycznej Pomorski Urząd Wojewódzki
25. przeprowadzenie akcji profilaktycznej pn.: “Zyj zdrowo i kolorowo” Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
26. zagospodarowanie, urządzenie rekreacyjne szlaków turystycznych Jezioro Zuczek i Staw Miejski Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
27. zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci Fundacja Pomoc Społeczna SOS
28. zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci Kuratorium Oświaty
29. sporządzenie dokumentacji technicznej kotłowni centralnego ogrzewania AWRSP Gdańsk
30. powstanie kotłowni i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka / Inkubatora Przedsiębiorczości oraz w budynku biurowca AWRSP Gdańsk
31. powstanie kotłowni i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka / Inkubatora Przedsiębiorczości oraz w budynku biurowca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
32. pokrycie nowa papa dachu Ośrodka / Inkubatora Przedsiębiorczości AWRSP Gdańsk
33. wykonanie audytu energetycznego budynku Ośrodka / Inkubatora Przedsiębiorczości Fundacja “Partnerstwo dla Środowiska”
34. zorganizowanie kursu dekarza Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie
35. zorganizowanie kursu zduna Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie
36. zorganizowanie kursu “Prowadzę własną firmę” Fundacja Wspomagania Wsi
37. zorganizowanie kursu “Biznes w mieście i na wsi” Międzynarodowe Stowarzyszenie Pracowników Urzędów Zatrudnienia
38. Dofinansowanie działalności likwidującej skutki bezrobocia, działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców gminy, promocja gminy, działania na rzecz poszanowania dziedzictwa przyrodniczego, działania na rzecz ochrony środowiska, wykorzystanie walorów przyrodniczych i rolniczych dla zrównoważonego rozwoju gospodarki gminy Urząd Miasta i Gminy Debrzno

 

2001

Lp. Nazwa projektu/opis: Donator/kwota:
39. zorganizowanie kursu szycia, -promocja lokalnych wyrobów, – podjecie własnej działalności gospodarczej lub znalezienia zatrudnienia przez kilka kursantek Fundacja Wspomagania Wsi, AWRSP Gdańsk, PUP
40. integracja środowisk wiejskich, -zadbanie o bogactwo kulturowe poprzednich pokoleń, -wsparcie inicjatyw podjętych przez społeczności wiejskie, -rozwój artystycznie uzdolnionych mieszkańców wsi Fundacja im. Stefana Batorego
41. koordynacja ,integracja oraz profesjonalizacja działań partnerów Naszyjnika Północy, -nabycie umiejętności przygotowania i zarządzania projektami Unii Europejskiej przez partnerów Naszyjnika Północy. Fundacja im Stefana Batorego
42. analiza jak koncepcje i metody zarządzania adaptacyjnego mogą być zastosowane w złożonych sytuacjach zarządzania środowiskiem dla zwiększenia postępu rozwoju zrównoważonego Fundacja “Partnerstwo dla Środowiska”, Fundacja Sendzimira
43. powołanie grupy partnerskiej zgodnie z programem Fundacji “Partnerstwo dla Środowiska”, -podpisanie umowy – porozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” a Fundacja “Partnerstwo dla Środowiska”, Fundacja “Partnerstwo dla Środowiska”
44. dofinansowanie letniego wypoczynku dzieciom, -ukazanie dzieciom zdrowego i twórczego spędzania czasu wolnego Kuratorium Oświaty
45. identyfikacja problemów i potrzeb rozwojowych społeczności z terenu powiatów, człuchowskiego, szczecineckiego, sępoleńskiego, chojnickiego i złotowskiego, Fundacja “Partnerstwo dla Środowiska”, Program Inicjatyw Wiejskich
46. zagospodarowanie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Debrzynki, Urząd Miasta i Gminy Debrzno
47. zagospodarowanie Doliny Rzeki Debrzynki Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
48. wytyczenie alei i szlaków spacerowych i rowerowych, -usuniecie krzaków i samosiejek, -zamontowanie prostych urządzeń rekreacyjno – sportowych, -odrestaurowanie starego drzewostanu. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
49. przeprowadzenie kursu z zakresu termomodernizacji stolarki okiennej Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
50. powstanie kotłowni i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka / Inkubatora Przedsiębiorczości oraz w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Urząd Miasta i Gminy Debrzno
51. sporządzenie listy adresowej szkól, do których ma zostać skierowana oferta programowa, -zapewnienie przepływu informacji miedzy szkołami uczestniczącymi w programie, -świadczenie doradztwa i konsultacji merytorycznych i technicznych, -włączenie autorów szkolnych inicjatyw lokalnych w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach Programu Naszyjnik Północy -pomoc w pozyskiwaniu środków ze źródeł trzecich, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
52. zapewnienie posiłku dzieciom ze świetlicy socjoterapeutycznej Fundacja Pomoc Społeczna SOS
53. refundacja części wynagrodzenia referenta administracyjnego PFRON, Starostwo Powiatowe
54. stworzenie miejsc noclegowych dla osób bezdomnych i będących w kryzysie rodzinnym i sytuacyjnym Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
55. Zaprezentowanie możliwości wsparcia działań realizowanych przez młodzież na rzecz młodzieży przez program “Młodzież” Narodowa Agencja Programu “Młodzież”
56. działalność świetlicy socjoterapeutycznej Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
57. uaktywnienie i ugruntowanie postaw obywatelskich wśród młodzieży, absolwentów oraz osób bezrobotnych, -ożywienie społeczno – kulturalne lokalnych społeczności, -podniesienie kwalifikacji wolontariuszy Fundacja im. Stefana Batorego
58. utworzenie Gminnego Centrum Pomocy – obiektu w którym są skoncentrowane wszystkie możliwe formy udzielania pomocy socjalno- społecznej Przedstawicielstwo komisji Europejskiej w Polsce
59. promocja wyrobów artystycznych i użytkowych wykonanych przez osoby bezrobotne z Debrzna podczas II Wystawy Ekologicznej podczas Dni Ziemi w Krakowie Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
60. zakup oprogramowania komputerowego P.P.Z. Przybkowo
61. przeciwdziałanie marginalizacji najsłabszych, którzy z racji swej sytuacji społecznej, materialnej czy zawodowej nie maja dostepu do informacji na temat przysługujących im praw, Fundacja im. Stefana Batorego
62. motywowanie małych i średnich przedsiębiorstw działających w środowisku wiejskim do podejmowania działań proekologicznych, podniesienia konkurencyjności  oraz tworzenia nowych miejsc pracy, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
63. Stworzenie programu pomocy w stymulowaniu lokalnych inicjatyw prowadzących do wytwarzania i sprzedażny lokalnych produktów.
Zadaniem programu (szkolenia i wynikające z niego dalsze działania) jest aktywizacja w terenach wiejskich poprzez wspólne działania (np. pod stworzonym szyldem/ marka lokalna) oraz stymulacja wytwórczości w małych miasteczkach (np. rzemiosło).
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
64. promocja wyrobów z witek brzozowych jako markowego produktu charakterystycznego dla wsi Skowarnki Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

 

2002

Lp. Nazwa projektu/opis: Donator/kwota:
65. Program Partnerskiej Wymiany Wolontariuszy Naszyjnika Północy Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa – 7.000,00 zł
66. “Witki brzozowe ” markowym produktem wsi Skowarnki Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 9.250,00 zł
67. “Siec świetlic opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych w gminie Debrzno” Pomorski Urząd Wojewódzki – 4000,00 zł
68. TAI BO – Postaw serce na nogi. Chcieć to móc!!! Narodowa Agencja Programu “Młodzież” 5.973 EURO
69. “Uruchomienie linii technologicznej przemiału zbóż ekologicznych – etap II wraz z promocja produktów ekologicznych” Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 9.160 zł
70. “Zagospodarowanie zabytkowego parku w zespole pałacowo – parkowym w Starym Gronowie” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 15.000 zł
71. “Cudze chwalicie, swego nie znacie. Sami nie wiecie, co posiadacie” Fundacja Wspomagania Wsi 3.000 zł
72. “Pobudzanie przedsiębiorczości oraz podnoszenie standardów ochrony środowiska w małych i średnich przedsiębiorstwach funkcjonujących w środowisku wiejskim na terenie południowych powiatów województwa pomorskiego” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 2.000 zł
73. “Końcowy etap zagospodarowania turystycznego doliny rzeki Debrznynki od jeziora Staw Miejski do jeziora Dolnego i miejscowości Prusinowo” Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 19.997 zł
74. “Szkoła – lokalny partner w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju” w ramach programu “Szkoły dla Ekorozwoju” Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 6.000 zł
75. “Pobudzanie przedsiębiorczości oraz wdrążanie programu Czysty Biznes w małych i średnich przedsiębiorstwach funkcjonujących w środowisku wiejskim na terenie naszyjnika Północy” Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 11.900 zł
76. “Naszyjnik Północy – marka lokalna” Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 18.010 zł
77. “Stare Gronowo – wczoraj, dziś i jutro” – zagospodarowanie zespołu pałacowo – parkowego na miejsce rekreacji i wypoczynku” Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 19.800 zł
78. Poradnictwo obywatelskie od A do Z – stworzenie Biura Porad Obywatelskich w Debrznie Otrzymana dotacja od Fundacji im. Stefana Batorego – 15.000,00 zł
79. “Młodzież” dla Naszyjnika Północy Narodowa Agencja Program “Młodzież” 5.463 zł
80. Program “Młodzież” instrumentem aktywizacji młodzieży de faworyzowanej Narodowa Agencja Programu “Młodzież” 1.560,97 EURO
81. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
82. “Siec świetlic opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych w gminie Debrzno” Pomorski Urząd Wojewódzki – 4000,00 zł
83. “Utworzenie i prowadzenie Gminnego Centrum Pomocy” Komisja Europejska Program ACCESS, 28.000,00 EURO
84. “Gminne Centrum Pomocy” Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – 4.500 zł.
85. Tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych PFRON, refundacja wynagrodzenia co drugi miesiąc
86. Kanadyjsko – Polski Program Pożyczkowy dla małych i średnich przedsiębiorstw Kanadyjsko – Polska Fundacja Przedsiębiorczości, limit kredytowy: 300.000,00 zł
87. Umowa nr 5/2002 z Urzędem Miasta i Gminy Debrzno Urząd Miasta i Gminy Debrzno, 30.000,00 zł
88. Dofinansowanie pracowników obsługujących program “Wsparcie Odnowy Wsi Pomorskiej” AWRSP OT Gdańsk, dofinansowanie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia
89. Organizacja warsztatów “Rola produktów lokalnych w rozwoju regionów Europy Środkowej” Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
90. “Program działań z zakresu ekologii i ochrony środowiska Stowarzyszenia “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” na rok 2002″ Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 2.000 zł
91. “Uruchomienie młyna ekologicznego w Debrznie” Fundacja Partnerstwo dla Środowiska (młyn ekologiczny wraz z wyposażeniem o wartości 55.065 zł)
92. “Uruchomienie linii technologicznej przemiału zbóż ekologicznych – etap II wraz z promocja produktów ekologicznych” Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 9.160 zł
93. “Centrum Aktywności Młodzieży” Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 15 000

 

2003

Lp. Nazwa projektu/opis: Donator/kwota:
94. “Produkcja, marketing, promocja i zbyt produktu markowego Naszyjnika Północy” Fundacja Partnerstwo dla Środowiska – 7.000 zł /koszt całkowity: 20.500 zł/
95. “Funkcjonowanie Sekretariatu GP Naszyjnik Północy od września 2003 roku do czerwca 2004 roku” Fundacja Partnerstwo dla Środowiska – 17.840 zł /koszt całkowity: 35.263,76 zł/
96. Zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne w sieci świetlic opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych w gminie Debrzno. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 4.000,00 zł
97. “Nic o nas bez nas – wspólne problemy rozwiązujemy razem” 53.800 zł – w ramach programu “Obywatele i samorząd lokalny” Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej ze środków Polsko – Amerykańska Fundacji Wolności
98. Centrum Aktywności Młodzieży Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 3.000,00 zł
99. Pilotażowe nadanie znaku promocyjnego Marki Lokalnej NP Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 6.500,00 zł
100. Z tej maki będzie chleb… Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 7.000,00 zł
101. “Greenway Naszyjnik Północy” -oznakowanie szlaku Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej 61.650,00 zł
102. Publikacja mapy i broszury Greenway Naszyjnik Północy Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 7.000,00 zł
103. Kanadyjsko – Polski Program Pożyczkowy dla małych i średnich przedsiębiorstw Polska Fundacja Przedsiębiorczości, limit kredytowy: 360.000,00 zł
104. Umowa nr 5/2003 z Urzędem Miasta i Gminy Debrzno Urząd Miasta i Gminy Debrzno, 20.000 zł
105. Punkt Konsultacyjno – Doradczy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 5.793,75 zł
106. Zintegrowany system pomocy rodzinie w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym na bazie Gminnego Centrum Pomocy Urząd Wojewódzki 4.000,00 zł
107. Seminarium “Zielone miejsca pracy” 5.620 zł Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
108. “Nie przesypiaj zimy” w ramach programu “Nasz sposób na biedę” 10.000 zł Fundacja Wspomagania Wsi
109. “Historia nie dzieli, a łączy turniej wiedzy, sprawności i obrzędowości z okazji 650- lecia miasta Debrzna” w ramach programu “Partnerstwo Miast i Obywateli” 19.006 zł Fundacja im.Stefana. Batorego
110. Półkolonie “Zielone Dziecince” 2.252,78 zł
Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
111. Prowadzenie Punktu Informacyjnego Narodowej Agencji Programu “Młodzież” w Debrznie w pierwszym semestrze 2003 Narodowa Agencja Programu “Młodzież” 2.405,76 EURO
112. Na półmetku Programu – Europejski Tydzień Młodzieży w Debrznie Narodowa Agencja Programu “Młodzież” 1.012,90 EURO
113. Jak stworzyć dobry projekt??? Narodowa Agencja Programu “Młodzież” 1.230,92 EURO
114. Biuro Porad Obywatelskich w Debrznie Fundacja im. Stefana Batorego 11.100,00 zł
115. Kontynuacja zagospodarowania parku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 2.500 zł
116. “Tai-Bo – Postaw serce na nogi. Chcieć to móc!!!” Narodowa Agencja Programu “Młodzież” 5.973 EURO
117. II edycja programu Szkoły dla Ekorozwoju Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 17.495 zł
118. Klub Czysty Biznes Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 5.000 zł
119. Naszyjnik Północy w Krakowie ? Targi produkt ów lokalnych 7.000 zł

 

2004

Lp. Nazwa projektu/opis: Donator/kwota:
120. Szkolenia podnoszące jakość projektów realizowanych w ramach Programu “Młodzież” w powiatach: człuchowskim, chojnickim, szczecineckim, sępoleńskim i złotowskim Narodowa Agencja Programu “Młodzież” 1.999 EURO
121. Szkolenia podnoszące jakość projektów realizowanych w ramach Programu “Młodzież” w powiatach: człuchowskim, chojnickim, szczecineckim, sępoleńskim i złotowskim Narodowa Agencja Programu “Młodzież” 2.910,47 EURO
122. Produkt lokalny szansa na dochody poza rolnictwem dla mieszkańców z terenu Naszyjnika Północy Pomorza Środkowego Komisja Europejska 23.137,67 EURO
123. System oceny jakości pracy i usług świadczonych przez Biura Porad Obywatelskich Fundacja im. Stefana Batorego 11.100 zł
124. Biuro Porad Obywatelskich w Debrznie Fundacja im. Stefana Batorego 7.000 zł
125. Kanadyjsko – Polski Program Pożyczkowy dla małych i średnich przedsiębiorstw Polska Fundacja Przedsiębiorczości, limit kredytowy: 385.000 zł
126. Punkt Konsultacyjny Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku 6.084,76 Zł
127. Gminne Centrum Informacji w Debrznie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 39.500 zł
128. “Funkcjonowanie Sekretariatu GP Naszyjnik Północy” Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 17.840 zł
129. Zżyj zdrowo i kolorowo – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z programem socjoterapeutycznym Samorząd Województwa Pomorskiego 6.000 zł
130. Rozszerzenie systemu pomocy rodzinie w zakresie przeciwdziałania patologiom na bazie Gminnego Centrum Pomoc Pomorski Urząd Wojewódzki 4.000 zł
131. Połączył nas Greenway naszyjnik Północy Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku 1.220 zł
132. Połączył nas Greenway naszyjnik Północy- odcinek pomorski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 45.000 zł
133. Młodzi Reporterzy Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Warszawa 19.900 zł
134. Dziedzictwo przyrodniczo – kulturowe gm. Debrzno Urząd Miasta i Gminy Debrzno 6.600 zł
135. Klub Czystego Biznesu Fundacja Partnerstwo dla Środowiska- Kraków 21.000 zł
136. Step by step in dance – to go in step to the European Union! Program MŁODZIEŻ 5.340 EURO
137. Młodzi w Akcji! Program MŁODZIEŻ 10.101 EURO
138. Let’s sport with the culture
Games and sport as instruments of interculture, socialization and cooperation
Włoska Narodowa Agencja Programu MŁODZIEŻ
Nie dotyczy
139. Zagospodarowanie parku w Zespole Pałacowo – Parkowym w Starym Gronowie – etap II Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 2.500 zł
140. “Nic o nas bez nas – wspólne problemy rozwiązujemy razem”
Obywatele i samorząd lokalny
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
141. Warsztaty artystyczne dla uczniów i nauczycieli gminy Debrzno Ministerstwo Kultury Departament Sztuki i Promocji Twórczości 4.500 zł
142. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
143. Agro-net Nie dotyczy
144. “Historia nie dzieli a łączy” – turniej wiedzy, sprawności i obrzędowości z okazji 650-lecia miasta Debrzna Fundacja im. Stefana Batorego 19.006 zł
145. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy Urząd Miasta i Gminy Debrzno 5.000 zł
146. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochron dziedzictwa przyrodniczego Urząd Miasta i Gminy Debrzno 6.600zl

 

2005

Lp. Nazwa projektu/opis: Donator/kwota:
147. Średniowiecznym śladem do Wspólnej Europy Robert Bosch Stiftung, Fundacja Batorego 10.200,00 Euro
148. Through ages to reunited Europe Narodowa Agencja Programu “Młodzież” 21.028,97 euro
149. Step by step in dance – to go in step to the European Union! Narodowa Agencja Programu “Młodzież” 5340,00 euro i 4125,00 euro
150. Let’s paint the European Constitution with the colours of interculture.
East and West together for an active citizenship
Włoska Narodowa Agencja Programu “Młodzież” 14044,92 zł
151. Pozarządowa Kuźnia Kadr Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych – realizator programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – źródło finansowanie 500,00 zł
152. Centrum Aktywności Młodzieży Inicjatywa własna
153. Kanadyjsko – Polski Program Pożyczkowy dla małych i średnich przedsiębiorstw Polska Fundacja Przedsiębiorczości, limit kredytowy: 385.000 zł
154. Biuro Porad Obywatelskich w Debrznie Fundacja im. Stefana Batorego 7.000,00 zł
155. Biuro Porad Obywatelskich w Debrznie Fundacja im. Stefana Batorego 4.500,00 zł
156. Poradnictwo obywatelskie w wioskach i w małym miasteczku Instytut Spraw Publicznych Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności 25.464,00 zł
157. Szkolenia podnoszące, jakość projektów realizowanych w ramach Programu “Młodzież” w powiatach: człuchowskim, chojnickim, szczecineckim, sępoleńskim i złotowskim Narodowa Agencja Programu “Młodzież” 2.910,47 EURO
158. Szkolenia podnoszące, jakość projektów realizowanych w ramach Programu “Młodzież” w powiatach: człuchowskim, chojnickim, szczecineckim, sępoleńskim i złotowskim Narodowa Agencja Programu “Młodzież” 2.991,04 EURO
159. Gminne Centrum Informacji Nie dotyczy
160. Wspólna Akcja Na Rzecz Zatrudnienia
Terenowa Agencja Pośrednictwa Pracy
Pomorska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 11924,70 zł
161. Galeria Produktów Lokalnych Nie dotyczy
162. Ośrodek Agro-Net Nie dotyczy
163. “Polska-pierwszy rok w Unii Europejskiej” – piknik nad jeziorem Staw Miejski w Debrznie Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 32650,00 zł
164. Przygotowanie i przeprowadzenie audytu finansowego Fundacja im. Stefana Batorego 15.000,00 zł
165. From a shadow to Action Narodowa Agencja Programu “Młodzież” 636,84 euro
166. Klub Czysty Biznes Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Kraków 37.395,52 zł
167. Razem możemy więcej!!! Urząd Miasta i Gminy Debrzno 5.000,00 zł
168. Gmina Debrzno – kolebka trzech kultur Urząd Miasta i Gminy Debrzno 10.000,00 zł
169. Młodzi w Akcji! Program MLODZIEZ 10.101 EURO

 

2006

Lp. Nazwa projektu/opis: Donator/kwota:
170. “Budowanie stałego systemu wsparcia dla osób i rodzin będących w kryzysie”. Samorząd Województwa Pomorskiego 6000,00 zł
171. “Budowanie stałego systemu wsparcia dla osób i rodzin będących w kryzysie”. Wojewoda Pomorski 5000,00 zł
172. Gminne Centrum Informacji w Debrznie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej na utworzenie Gminnego Centrum Informacji, dalsza kontynuacja działań GCI finansowana przez Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”
173. Lokalny Punkt Informacyjny Eurodesk w Debrznie Narodowa Agencja Programu MLODZIEZ, Krajowe Biuro Eurodesku
174. Kanadyjski Program Pożyczkowy dla małych i średnich przedsiębiorstw Polska Fundacja Przedsiębiorczości, limit kredytowy: 385.000 zł
175. “Od rolnictwa do działalności pozarolniczej ” kompleksowe wsparcie informacyjna – doradczo – szkoleniowe” Europejski Fundusz Społeczny, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Unia Europejska oraz budżet państwa: 223.928,99 zł
176. Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Debrznie Europejski Fundusz Społeczny, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Unia Europejska oraz budżet państwa: 351.097,57
177. Poradnictwo obywatelskie na wyciagnięcie ręki? Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 17.216,00 zł
178. Szkolenia podnoszące, jakość projektów realizowanych w ramach Programu “Młodzież” w powiatach: człuchowskim, chojnickim, szczecineckim, sępoleńskim i złotowskim Narodowa Agencja Programu “Młodzież” 2.991,04 EURO
179. Szkolenia podnoszące, jakość projektów realizowanych w ramach Programu “Youth in Action” w powiatach: człuchowskim, chojnickim, szczecineckim, sępoleńskim i złotowskim Narodowa Agencja Programu “Młodzież” 2.999,00 EURO
180. Poradnictwo obywatelskie na wyciagnięcie ręki? Instytut Spraw Publicznych Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności 39836,24 zł
181. Klub Czysty Biznes Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Kraków- ok. 40.000,00 zł
182. “Przyrodnicze bogactwo Gminy Debrzno” Urząd Miasta i Gminy Debrzno 10.000,00 zł
183. “Przyrodniczo-edukacyjne zagospodarowanie rzeki Dobrzynki na odcinku od j.Zuczek do j. Staw Miejski” Wojewódzki fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 89.100,00zl
184. “Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Debrznie- etap II” Finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 354 000,00 zł
185. Produkt lokalny i tradycyjny szansa rozwoju regionu Naszyjnika Północy Fundusz Współpracy Program Agro-Smak 2 19.150,00 zł
186. “Średniowiecznym śladem do wspólnej Europy” Fundacja Batorego z programu “Partnerstwo Miast i Obywateli” Dotacja w kwocie 10.150
187. Step by step in dance – to go in step to the European Union! Narodowa Agencja Programu “Młodzież”
4.125,00 euro
188. Centrum Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich Naszyjnika Północy Ministerstwo Pracy I Polityki Społecznej Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 30.800,00 zł – 2006 41.860,18 zł – 2007
189. Story of tolerance – wizyta przygotowawcza w Istambule Turecka Narodowa Agencja Programu “Młodzież” Zwrot 70% kosztów podróży
190. Przygotowanie do wdrożenia Systemu Zarzadzania, Jakością wg normy ISO 9001:2000 Bełchatowsko – Kleszczyński Park Technologiczny Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego WYG International Wkład rzeczowy

 

2007

Lp. Nazwa projektu/opis: Donator/kwota:
191. Gminne Centrum Informacji w Debrznie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, od stycznia 2007 r. – obecnie Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”
192. Lokalny Punkt Informacyjny EURODESK w Debrznie Środki własne
193. “Wesołe Warsztaty Języka Angielskiego” Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności 10600,00 zł
194. “Seminarium na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego /FAS/” Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego 3 000,00 zł
195. Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Debrznie Europejski Fundusz Społeczny, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Unia Europejska oraz budżet państwa: 351.097,57 zł
196. Szkolenia podnoszące, jakość projektów realizowanych w ramach Programu “Youth in Action” w powiatach: człuchowskim, chojnickim, szczecineckim, sępoleńskim i złotowskim Narodowa Agencja Programu “Młodzież” 2.999,00 EURO
197. Europejski Tydzień Młodzieży – Włącz się! “Naszyjnik Północy Narodowa Agencja Programu “Młodzież” 1248,47 EURO
198. Poradnictwo obywatelskie na wyciągniecie ręki? Instytut Spraw Publicznych Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności 39836,24 zł
199. Masz problem? Przyjdź do nas! Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 8533,54 zł
200. Masz problem??? Przyjdź do nas!!! Urząd Miasta i Gminy Debrzno 5000,00 zł
201. Sąsiedzka pomoc Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi “Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 9000,00 zł
202. Centrum Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich Naszyjnika Północy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 72.660,18 zł
203. Kanadyjski Program Pożyczkowy dla małych i średnich przedsiębiorstw Polska Fundacja Przedsiębiorczości, limit kredytowy: 385.000 zł
204. “Od rolnictwa do działalności pozarolniczej – kompleksowe wsparcie informacyjna – doradczo – szkoleniowe” Europejski Fundusz Społeczny, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Unia Europejska oraz budżet państwa: 223.928,99 zł
205. “Działając wspólnie – zdziałamy więcej” Urząd Miasta i Gminy Debrzno, kwota: 5 000 zł.
206. “Produkt lokalny i tradycyjny szansa rozwoju regionu Naszyjnika Północy” Fundacja “Fundusz Współpracy” na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Kwota: 40050,00 zł
207. Biuro Porad Obywatelskich w Debrznie Fundacja im. Stefana Batorego – kwota 4600,00 zł
208. Biuro Porad Obywatelskich w Debrznie Fundacja im. Stefana Batorego – kwota 5500,00 zł
209. PEAD -2007 “Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2007” Chojnicki Bank Żywności – z zasobów UE Wartość: 87.733,38 zł.
210. “Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Debrznie – etap II” Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 354 000,00 zł
211. “Cztery pory roku w gminie Debrzno” Gmina – Urząd Miasta i Gminy Debrzno 10 000,00 zł
212. “Wspólnie można więcej” Fundacja Wspomagania Wsi 1970,00 zł
213. “Siebie dla innych” Fundacja Wspomagania Wsi 2500,00 zł
214. “Co mogą zrobić dzieci, by nie rosła góra śmieci” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 10000,00 zł
215. “Przyrodnicze zagospodarowanie rzeki Debrzynki” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 89100,00 zł
216. Remont i adaptacja Baszty Młyńskiej (badania architektoniczne i dokumentacja) Urząd Miasta i Gminy Debrzno 30000,00 zł

 

2008

Lp. Nazwa projektu/opis: Donator/kwota:
217. Gminne Centrum Informacji w Debrznie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, od stycznia 2007 r. Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”
218. “Poradnictwo obywatelskie na wyciagnięcie ręki” Unia Europejska w ramach Środków Przejściowych 2005 “Podnoszenie świadomości społecznej i wzmacnianie rzecznictwa oraz działań monitorujących organizacji pozarządowych” 26.485,02 euro
219. “Masz problem??? My Ci pomożemy!!!” Miasto i Gmina Debrzno 5.000,00 zł
220. “Porady dla Ciebie” Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 20.160,11 zł
221. Biuro porad Obywatelskich w Debrznie Fundusz Grantowy Związku Biur Porad Obywatelskich przez Instytut Spraw Publicznych ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności 16000,00 zł
222. Ratowanie jest proste!!! Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 4.400,00 zł
223. “Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich i projektu odtworzenia kompozycji wnętrz, kwerenda i opracowanie historyczno-przestrzenne, projekt budowlano-wykonawczy dla budynku Baszty Młyńskiej” Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 15.000,00 zł
224. Baszta Młyńska w Debrznie Miasto i Gmina Debrzno 18.600,00 zł
225. “Historia nie dzieli a lachy narody Europy” – seminarium dotyczące zachowania wspólnego dziedzictwa kulturowego Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 10.000,00 zł
226. “Myśl globalnie – działaj lokalnie: opracowanie, z udziałem mieszkańców, planów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz map potencjału lokalnego 15 sołectw gminy Debrzno” Fundacja im. Stefana Batorego 38.200,00 zł
227. “Rozwój lokalny poprzez wymianę doświadczeń społeczności Unii Europejskiej” Urząd Miasta i Gminy Debrzno 5 000 zł
228. “Partnerstwo trójsektorowe w praktyce” Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku 2.618,87 zł
229. Lokalny Punkt Informacyjny EURODESK w Debrznie Środki własne
230. PEAD -2008 “Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2008” Chojnicki Bank Żywności – z zasobów UE Wartość: ponad 160.000 zł.

 

2009

Lp. Nazwa projektu/opis: Donator/kwota:
231. Gminne Centrum Informacji w Debrznie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, od stycznia 2007 r. Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”
232. “Myśl globalnie – działaj lokalnie: opracowanie, z udziałem mieszkańców, planów rozwoju społeczna ” gospodarczego oraz map potencjału lokalne 15 sołectw gminy Debrzno” Fundacja im. Stefana Batorego 38.201,22 zł
233. “Cztery pory roku w Dolinie Rzeki Debrzynki i w Rezerwacie Milachowo” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 30.000,00 zł
234. Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Chojnicach Europejski Fundusz Społeczny 332 474,95 zł
235. Biuro porad Obywatelskich w Debrznie Fundusz Grantowy Związku Biur Porad Obywatelskich przez Instytut Spraw Publicznych ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności 16000,00 zł
236. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Debrznie Dotyczy umowy nr DRP/10/2009 z dnia 12.03.2009 r. na prowadzenie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich “Pomorskie w Unii” w województwie pomorskim w latach 2007 – 2013
Umowa współfinansowana z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
poprzez Agencje Rozwoju Pomorza S.A. w związku z zwarciem umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego 126 289,27 zł netto
237. “Powstanie i działalność Powiatowego Partnerstwa na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej w powiecie człuchowskim” Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 180 100,00 zł
238. “Wspólne kontakty szansa na rozwój lokalny” Miasto i Gmina Debrzno 10 000,00 zł
239. “Razem lepiej i weselej” Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy w ramach Programu “Działaj Lokalnie VI” przy współpracy z Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 2 800,00 zł
240. “Szukasz pomocy???Przyjdź do nas!!!” Urząd Miasta i Gmina Debrzno 5000 zł
241. “Poznaj swoje prawa – wykorzystaj wiedze innych!!!” Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 39952,00 zł
242. Lokalny Punkt Informacyjny EURODESK w Debrznie Środki własne
243. PEAD -2009 Dostarczanie produktów spożywczych najbiedniejszym mieszkańcom Europy Chojnicki Bank Żywności – z zasobów UE 201 629,06
244. Kanadyjski Program Pożyczkowy dla małych i średnich przedsiębiorstw Polska Fundacja Przedsiębiorczości

 

Skip to content