KLUB WSPARCIA DZIENNEGO – II EDYCJA

 

Od 1 listopada 2022 roku rozpoczęliśmy wspólnie z Gminą Debrzno realizację projektu partnerskiego pn.:  „Klub Wsparcia Dziennego – II edycja” dofinansowanego w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt jest bezpośrednią kontynuacją projektu pt. „Klub Wsparcia Dziennego”, które realizację rozpoczęliśmy równo dwa lata temu, także przy wsparciu finansowym
z poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu Cel projektu to poprawa sytuacji życiowej 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich rodzin poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej oraz zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych w istniejącym Klubie Wsparcia Dziennego.

Adresatami wsparcia są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim: seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
Adresaci wsparcia to mieszkańcy gminy miejsko-wiejskiej Debrzno oraz gminy wiejskiej Człuchów.

Zakres rzeczowy projektu:

 1. Zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych w  Klubu Wsparcia Dziennego w Debrznie – prace remontowo – adaptacyjne pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta
  i Gminy Debrzno”,  ich wyposażenie, pełne dostosowanie do potrzeb osób
  z niepełnosprawnością oraz finalne połączenie z istniejącym Klubem Wsparcia Dziennego.
 2. Prowadzenie Klubu Wsparcia Dziennego II edycja – zajęcia stacjonarne – świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dobieranych indywidualnie do potrzeb uczestników projektu na podstawie diagnozy, w tym zajęcia
  z rehabilitantem/ fizjoterapeutą, pracownikiem OPS, kadrą medyczną (m.in.: pielęgniarka środowiskowa, fizjoterapeuta, dietetyk), terapeutyczne (m.in. psycholog – techniki relaksacji), zajęcia z prawnikiem, kulinarne, sportowe, towarzyskie, artystyczne, obsługa urządzeń cyfrowych, itp.
 3. Prowadzenie Klubu Wsparcia Dziennego II edycja – wyjścia, wyjazdy i wycieczki grupowe – wyjazdy i wyjścia do kina, wyjazdy do teatru, opery, muzeum, itp.

 4. Planowane efekty:
 • stworzenie dodatkowych 15 trwałych miejsc świadczenia usług społecznych dla społeczności lokalnej w Klubie Wsparcia Dziennego w siedzibie Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”,
 • objęcie usługami społecznymi 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu miasta i gminy Debrzno oraz gminy wiejskiej Człuchów,
 • zwiększenie aktywności społecznej, kulturalnej i fizycznej adresatów projektu;
 • zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie utrzymania dobrostanu fizycznego przez uczestników projektu.

Wartość projektu: 459 764,14 zł

Dofinansowanie: 413 787,73 zł.

Termin realizacji projektu: 01.11.2022 r. – 31.06.2023 r.

REKRUTACJA TRWA DO 29.03.2023 ROKU !!

Poniżej dostępne dokumenty potrzebne do rekrutacji! [DO POBRANIA]

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy KWD II

Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji

Załącznik nr 3 – Regulamin KWD II

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Skip to content