UMOWA PODPISANA !

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.Oś Priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy.Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe.Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego

Facebook
Accessibility