Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Oś Priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy.
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe.
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od 5 lutego 2020 roku, grupa Uczestników Projektu, którą twory 27 osób, rozpoczęła spotkania indywidualne z psychologiem oraz doradcą zawodowym.

Każdego Uczestnika Projektu czekają cztery spotkania z doradcą zawodowym oraz cztery z psychologiem. W ramach indywidualnego wsparcia osoby zakwalifikowane uzyskają 8 godzin wsparcia specjalistycznego – kompleksowej diagnozy potrzeb, barier i możliwości uczestników projektu oraz 4 godziny poradnictwa zawodowego i 4 godziny wsparcia psychologiczno-mentorskiego.
Pierwszym etapem jest wsparcie specjalistyczne, polegające na kompleksowej diagnozie potrzeb, barier i możliwości Uczestników Projektu. Kolejnym etapem jest poradnictwo zawodowe oraz wsparcie psychologiczno-mentorskie. Podczas spotkań z doradcą zawodowym każdy z uczestników zapozna się z najczęstszymi wymogami pracodawców oraz pozna najczęściej popełniane faux-pas kandydatów na pracownika. Indywidualne zajęcia mają za zadanie określić predyspozycje zawodowe uczestnika, czego efektem będzie nakreślenie odpowiedniej dla niego ścieżki zawodowej poprzez utworzenie Indywidualnego Planu Działania. Zajęcia z psychologiem zmierzają natomiast do budowania poczucia własnej wartości, nauczenia się sposobów radzenia sobie z trudnościami oraz realnego planowania własnej przyszłości w oparciu o swoje zainteresowania i umiejętności.

Zakończenie powyższych działań zaplanowane jest na koniec marca 2020 r.

 

Skip to content