W czasie trwającej epidemii COVID-19 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z główną siedzibą w Debrznie uruchamia przyśpieszoną Ścieżkę wsparcia dla Przedsiębiorstw Społecznych (PS).

Oferowane wsparcie skierowane jest do istniejących Przedsiębiorstw Społecznych, które skorzystały już  ze wsparcia finansowego w ramach OWES z główną siedzibą  w Debrznie i  planują utworzenie nowych miejsc pracy. 

Uproszczenie Ścieżki wsparcia ma na celu wzmocnienie potencjału istniejących PS.

Niemniej  jednak wprowadza się limit środków na ten cel w wysokości: 700.000,00 zł.

Warunki jakie należy spełnić, aby móc skorzystać z proponowanej formy wsparcia:

 • posiadanie aktualnego statusu PS nadawanego przez OWES,
 • pozytywne rozliczenie dotychczas otrzymanego wsparcia finansowego w ramach OWES,
 • utworzenie nowych miejsc pracy w oparciu o umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę w wymiarze minimum 1/4 etatu;
 • tworzenie nowych miejsc pracy dla osób z katalogu grup defaworyzowanych określonych w Regulaminie przyznania środków finansowych (…) – OWES, tj.:

  – osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  z wyłączeniem osób niepełnoletnich;
  – osób długotrwale bezrobotnych;
  – osób ubogich pracujących;
  – osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
  – osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich;

 • inne (zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych (…) – OWES);

Informacje dodatkowe:

 • w ramach proponowanej formy wsparcia, zg z zapisami Regulaminu przyznania środków finansowych (…) nie przysługuje możliwość ubiegania się o wsparcia pomostowe w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy w istniejących PS;
 • dla PS, które w dotychczasowej współpracy z OWES otrzymały wsparcie finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy
  wznawia się maksymalny limit wsparcia dotacyjnego 200.000,00 zł; (kalkulacja: 10 miejsc pracy x 20.000,00 zł/ stanowisko pracy).

ETAP I
Od dnia 09.07.2020 r.  uruchamia się Nabór na Formularze Rekrutacyjne, który obowiązuje maksymalnie do 13.08.2020 r., wyłącznie do godz. 14:00.

Ocena Formularzy Rekrutacyjnych odbywa się w trybie bieżącym.

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie po zmianach 19.03.2020

FORMULARZ REKRUTACYJNY:
Załącznik-nr-5-Formularz Rekrutacyjny-PES_PS

DEKLARACJE:
Deklaracja Ost.Ben.Pomoc_os.fizyczna do zatrudnienia
Deklaracja Ost.Ben.Pomoc_os.fizyczna reprezentująca podmiot

OŚWIADCZENIA:
Załącznik nr 2-oświadczenie osoby prawnej prowadzącej PES_PS_obrót gospodarczy i przestępstwo skarbowe
Załącznik nr 3-oświadczenie o niekaralności karą dostępu do środków UFP

Złożenie Formularz Rekrutacyjnego i pozytywna ocena uprawnia do ubiegania się o przyznanie dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH.

 1. Formularze rekrutacyjne należy wypełnić w języku polskim, czytelnym pismem (komputerowo lub odręcznie pismem drukowanym) i przedłożyć wraz z czytelnym podpisem Kandydata/-ki na Uczestnika/-czkę projektu, a w przypadku osób prawnych – uprawnionych reprezentantów.
 2. Komplet dokumentów należy składać spięty zszywaczem, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, o których mowa w poszczególnym Formularzu Rekrutacyjnym (w zależności od zainteresowania skorzystaniem z odpowiedniej formy wsparcia), w siedzibie OWES (Ośrodek/ Inkubator Przedsiębiorczości w Debrznie, ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno).
 3. Formularze można składać osobiście, w godzinach pracy  OWES (zgodnie z rozpiską na stronie internetowej www.stowdeb.pl) w dni robocze od 09.07.2020   r. maksymalnie do 13.08.2020 r. włącznie do godz. 14-tej. Decyduje data wpływu.
 4. Formularze rekrutacyjne można również złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej (decyduje data wpływu!).
 5. W przypadku „Ścieżki PS” po zakończeniu naboru Formularze Rekrutacyjne PS w pierwszej kolejności poddane zostaną ocenie formalnej zgodnie z Kartą oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego.

  UWAGA:
  Do udziału w „Ścieżce PS” zostaną zakwalifikowani/-ne Kandydaci/-tki/ podmioty spełniający/-ce kryteria kwalifikowalności do wsparcia, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020- dokument  dn. 09.01.2018 r., którzy przejdą pozytywnie:

– procedurę oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego PS,
– procedurę oceny merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych PS.


ETAP II
Możliwy jest po zakwalifikowaniu się PS i pozytywnym zakończeniu procedury określonej w ETAPIE I.

Nabór na Wnioski o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (…), który obowiązuje maksymalnie do 15.09.2020 r., wyłącznie do godz. 14:00.

Wnioski należy składać w Biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie przy ul. Ogrodowej 26, 77-310 Debrzno.

Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/ przesyłki kurierskiej.

Decyduje data wpływu.

Ocena Wniosków wraz z załącznikami odbywać się będzie w trybie bieżącym.

Etap II zostaje ograniczony do minimum, tj. nie ma  konieczności przechodzenia wsparcia szkoleniowego (obligatoryjnego zg z zapisami dokumentacji projektowej), na rzecz wsparcia doradczego.

Wobec powyższego OWES ustala następujące minimalna liczbę godzin wsparcia doradczego na etapie przygotowywania Wniosku o udzielnie bezzwrotnego wsparcia finansowego (…) wraz z załącznikami:

 • doradztwo ogólne (kluczowe) – min. 3 h w obszarze analizy planowanego przedsięwzięcia;
 • doradztwo biznesowe – min. 6 h;
 • doradztwo specjalistyczne – indywidualnie, wg zapotrzebowania.

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH (…)
Regulamin przyznawania środków finansowych

ISTNIEJĄCE PS: check lista istniejący PS

Niezbędne dokumenty znajdą Państwo pod linkiem:

Dokumenty projektowe

 

AKTUALIZACJA

Zmiana zasad dokumentowania statusu na rynku pracy przez uczestników/kandydatów na uczestników projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie.

W związku z otrzymanym pismem z Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 z dnia 31.07.2020 r., informujemy, iż w wyniku audyty Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) zmianie ulega proces weryfikacji statusu potencjalnych uczestników projektu na rynku pracy (osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji PUP oraz osób biernych zawodowo). W wyniku weryfikacji audytorów, ocena statusu wyłącznie na podstawie oświadczenia uczestnika jest niewystarczająca. W związku z powyższym wprowadza się konieczność przedkładania zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przebiegu ubezpieczeń społecznych. Ze względu na ochronę danych osobowych ZUS nie udzieli informacji osobie trzeciej na temat uczestnika, kandydaci na uczestnika są jedynymi upoważnionymi do otrzymania informacji o swoim statusie od ZUS. Jak wynika z informacji przedstawionych na stronie internetowej ZUS zaświadczenia  wydawane są „od ręki” lub maksymalnie w terminie 7 dni roboczych. Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć osobiście, przez Internet lub korespondencyjnie. W przypadku braku ww. zaświadczeń złożone dokumenty, nie uzyskają pozytywnego wyniku oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych. Informujemy o konieczności weryfikacji całości dokumentacji projektowej przez OWES. Wprowadzone zmiany formalne nie będą miały wspływu na katalog osób objętych wsparciem. W związku ze złożonym procesem aktualizacji dokumentacji projektowej – OWES dopuszcza możliwość stosowania dotychczasowych dokumentów projektowy z wyłączeniem możliwości potwierdzenia statusu osoby na rynku pracy w formie oświadczenia.   

Więcej informacji na temat zaświadczenia z ZUS:

https://www.zus.pl/pracujacy/system-ubezpieczen-spolecznych-w-polsce/opis-spraw/-/publisher/details/1/jak-uzyskac-zaswiadczenie-o-przebiegu-ubezpieczen-spolecznych/114104

 

Przyśpieszona Ścieżka wsparcia dla PS – X nabór na FR i BP
Facebook