Celem Konkursu jest wybór oraz wsparcie finansowe i merytoryczne najlepszych pomorskich inicjatyw międzysektorowych przyczyniających się do realnej zmiany społeczno-gospodarczej w środowisku lokalnym bądź w skali całego województwa pomorskiego.

Operatorem Grantu oraz organizatorem Konkursu jest Fundacja Inicjowania Rozwoju UP Foundation z siedzibą w Gdańsku.

Partnerami Funduszu w 2019 roku są: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA, LPP S.A. oraz Farm Frites Poland S.A.

Konkurs jest organizowany raz w roku. O terminach naboru Operator informuje na stronie internetowej: http://www.forumrozwoju.org.pl 

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie partnerstwa międzysektorowe,
które zobowiązują się do realizacji wspólnego projektu (inicjatywy) po uzyskaniu dofinansowania w ramach Konkursu.

 

 

W szczególności wspierane są inicjatywy, mające na celu rozwój społeczności lokalnych i podniesienie jakości życia mieszkańców oraz ochronę środowiska naturalnego Pomorza, które spełniają co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
a. wspierają rozwój przedsiębiorczości społecznej,
b. wpływają na rzeczywiste rozwiązanie problemu lub wyzwania społecznego danego
środowiska lokalnego,
c. przyczyniają się do zwiększenia zatrudnienia,
d. stanowią innowację społeczną,
e. wspierają zrównoważony rozwój w obszarze ekologii, klimatu i środowiska naturalnego.

Łączna wartość wszystkich przyznanych grantów dla wniosków składanych w bieżącym Konkursie wynosi maksymalnie
75 000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

Maksymalna kwota, o którą może ubiegać się międzysektorowe partnerstwo w ramach Konkursu to: 25 000, 00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) .

Więcej informacji:

Regulamin Konkursu Grantowego Fundusz Inicjowania Rozwoju 5 edycja

 

Konkurs Grantowy_Fundusz Inicjowania Rozwoju 5 Edycja 2019
Facebook
Accessibility