Już niebawem nabór !!!

„PREMIA SPOŁECZNA”  – nowe możliwości w zlecaniu usług społecznych.

 

Fundacja Fundusz Współpracy realizuje w kooperacji z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt “Premia społeczna”, którego celem jest wykorzystanie potencjału sektora ekonomii społecznej do realizacji usług społecznych, a jednocześnie generowanie szeregu korzyści dla lokalnych społeczności.

 

W ramach projektu planowane jest udzielenie co najmniej 250 grantów dla gmin i powiatów (co do zasady do 25% wartości usługi, jednak na kwotę nie większą niż 350 tys. zł) częściowo finansujących zamówienia na usługi społeczne zlecane PES (Podmiotom Ekonomii Społecznej). Będą to między innymi tzw. opieka wytchnieniowa, usługi asystenckie w rodzinnym domu pomocy, wsparcie w ośrodkach dla osób potrzebujących, a także poradnictwo specjalistyczne.

 

Wnioski będą mogły składać uprawnione samorządy, które przewidziały zwiększenie wartości dotychczas zlecanych usług społecznych lub zamówienie nowych. Istotne jest, że realizatorem tych usług mogą być jedynie podmioty ekonomii społecznej. Nabór wniosków będzie prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy w trybie ciągłym i rozpocznie się w 2024 roku. Wartość projektu realizowanego pilotażowo do końca 2025 roku wynosi blisko 100 mln zł. Po jego zakończeniu wsparcie będzie kontynuowane, a łączna kwota przeznaczona na zlecanie usług społecznych PES wyniesie ok. 300 mln zł.

Środki na realizację projektu pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz z budżetu państwa. Dzięki temu w najbliższych latach samorządy otrzymają około 300 mln zł na zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej.

 

Cel główny projektu: zwiększenie popytu na usługi społeczne świadczone przez podmioty ekonomii społecznej dla JST. Cel szczegółowy: zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych
i przystępnych cenowo usług wspierających m.in. dostęp do mieszkań; opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizację systemów ochrony socjalnej, w tym dostępu do ochrony socjalnej (z uwzględnieniem dzieci i grup
w niekorzystnej sytuacji); poprawę dostępności, w tym dla osób z 
niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej.

Rezultat: wzrost wartości usług społecznych zlecanych przez JST do PES.

Grupa docelowa: wszystkie JST (gminy, powiaty i miasta na prawach powiatów) w Polsce, jak również ich jednostki podległe, które bezpośrednio odpowiadają za zlecanie realizacji usług społecznych.

Okres realizacji: 01.09.2023 – 31.12.2025

Wartość projektu: 99 999 999,99 zł

Wysokość dofinansowania ze środków europejskich: 82 519 999,99 zł

W celu szczegółowego zapoznania się zapraszam na strony:

https://cofund.org.pl/projekty/premia-spoleczna

https://premiaspoleczna.pl/

https://www.facebook.com/premiaspoleczna

Skip to content