1 marca 2018 roku na stronie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich https://fio.niw.gov.pl/edycja9/ opublikowana została lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną w ramach ogłoszonego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego –  konkursu 2.7.3. Aktywne Społeczeństwo, Tworzenie warunków rozwoju bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego poprzez udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w przedmiotowym konkursie wnioskowało o dofinansowanie rozwoju działalności poradniczej prowadzonej w ramach Biura Porad Obywatelskich (BPO) w Debrznie oraz Punktach Poradnictwa Obywatelskiego działających w terenie.

Realizację projektu pt. Świadome społeczeństwo to aktywne społeczeństwo! współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich rozpoczęliśmy wraz z początkiem czerwca 2018 roku i kontynuować będziemy do końca grudnia 2019 roku.

Celem ogólnym projektu jest zapewnienie w okresie 18 miesięcy  (czerwiec 2018 – listopad 2019) mieszkańcom powiatów człuchowskiego i sępoleńskiego oraz osadzonym w Zakładach Karnych w: Czarnem, Koronowie oraz Szczecinku szerokiego dostępu do dobrej jakości bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Grupa docelowa

Wsparcie kierowane jest do wszystkich tych, którzy nie potrafią sami poradzić sobie z problemami życia dnia codziennego, w szczególności do osób zagrożonych marginalizacją, wykluczeniem społecznym, bezrobotnych, o niskich dochodach, bez wykształcenia, zagrożonych patologiami, niepełnosprawnych.

Działania:

  • Świadczenie poradnictwa obywatelskiego

Porady/ informacje obywatelskie udzielane będą w Biurze Porad Obywatelskich (BPO) w Debrznie oraz 4 Punktach Poradnictwa Obywatelskiego (PPO) w terenie: Sępólnie Krajeńskim, Zakładach Karnych w: Czarnem, Koronowie i Szczecinku.

Punkty w Czarnem oraz Zakładach Karnych w Szczecinku i Koronowie będą kontynuacją prowadzonych dotąd przez Stowarzyszenie działań w tym zakresie.

Podstawowymi zasadami funkcjonowania BPO i PPO są: bezpłatność i powszechność dostępu mieszkańców ww. powiatów oraz osadzonych w ZK do oferowanych porad/ informacji a także ich rzetelność, poufność, bezstronność oraz aktualność.

Uczestnik Projektu będzie mógł uzyskać poradę obywatelską w szczególności w zakresie spraw:
– mieszkaniowych,
– rodzinnych,
– świadczeń socjalnych,
– świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
– zatrudnienia i bezrobocia.

Natomiast informacje udzielane będą w szczególności w zakresie spraw:
– imigracji/ repatriacji,
– finansowych,
– niepełnosprawności,
– praw obywatelskich,
– pozbawienia wolności,
– spadkowych,
– konsumenckich,
– stosunków międzyludzkich,
– własności.

Porady/ informacje udzielane będą osobiście w trakcie dyżurów i umówionych spotkań, listownie, telefonicznie lub drogą e-mailowa za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej projektu www.stowdeb.pl/bpo

W sprawach zawiłych, wymagających dokonania wykładni przepisów prawa lub o skomplikowanym stanie faktycznym czy też prawnym, przewidziana jest konsultacja prawna z prawnikiem, który na podstawie przedstawionego przez doradcę stanu faktycznego sprawy sporządzi pisemną poradę. Prawnik zatrudniony zostanie na potrzeby wyłącznie doradców.

Poradnictwo obywatelskie świadczone będzie także na łamach wydawanego przez Stowarzyszenie lokalnego miesięcznika – Biuletynu Informacyjnego. Do każdego numeru dołączona zostanie wkładka z poradami, które obejmować będą m. in. sprawy najczęściej zgłaszane przez Uczestników Projektu.

  • Dokształcanie się doradców, koordynatora projektu i kierownika BPO
    Potrzebę uczestnictwa w szkoleniach warunkują zmieniające się przepisy prawa. Możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz aktualizowania wiedzy przez członków personelu gwarantuje aktualność i rzetelność udzielanych porad/ informacji. Uczestniczyć one będą w szkoleniach merytorycznych z zakresu udzielanych porad i informacji, obsługi bazy danych, prowadzenia biura.

Realizację projektu wspierają: Miasto i Gmina Debrzno, Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim oraz Zakłady Karne. Współuczestniczyć one będą w promocji zaplanowanych działań, udostępnią pomieszczenia na doradztwo, a ZK dodatkowo zagwarantują bezpieczeństwo doradców podczas dyżuru. Wszystkie te podmioty poniosą koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń, a wnoszone do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne i techniczne udostępniać będą bezpłatnie.

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.”
Skip to content