OFERTA OWES:

 1. Animacja – w szczególności usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej, tworzenie grup inicjatywnych w zakresie przedsiębiorczości społecznej, wyszukiwanie i wspieranie lokalnych liderów.
 2. Szkolenia:
  a) szkolenia dla PES chcących się ekonomizować, 10 tematów szkoleń/rok po 7 h lekcyjnych/każdy temat szkolenia;
  b) szkolenia dla GI, 15 tematów szkoleń/rok po 7 h lekcyjnych/temat.

Tematyka zajęć dla pierwszego cyklu i drugiego: m.in. powoływanie PES i PS, prowadzenie działalności gospodarczej odpłatnej statutowej w sektorze ES, zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zasobami ludzkimi, aspekty prawne, finansowe i rachunkowe, tworzenie biznesplanu, marketingowe, restrukturyzacja działalności.

  c)  Szkoła przedsiębiorczości społecznej tylko dla Grup Inicjatywnych- GI (sformalizowana lub            niesformalizowana grupa osób lub podmiotów, którą łączy wspólny cel: utworzenie podmiotu  ekonomii społecznej i która dla realizacji tego celu podejmuje wspólne działania prowadzące do utworzenia    podmiotu  ekonomii społecznej).

 – przykładowa tematyka: tworzenie i funkcjonowanie spółdzielni socjalnych, budowanie zespołu i komunikacja, księgowość, finanse, marketing, promocja, biznesplan, przygotowanie wniosku oraz rozliczanie wsparcia finansowego i pomostowego.

d) Szkolenia otwarte (JST, NGO, os.fizyczne, PES) – 15 szkoleń/rok z zakresu tworzenia, prowadzenia,    zarządzania PES, księgowości i finansów, pozyskiwanie środków finansowych na realizację usług społecznych itp.

e) Szkolenia zawodowe/ branżowe – ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji zawodowych powiązanych z branżą/ działalnością przedsiębiorstwa społecznego, w którym dana os. podejmie/ podjęła zatrudnienie (ok. 40 os/ rok)

3. Doradztwo
*Dla osób fizycznych w szczególności wykluczonych społecznie/ zagrożonych wykluczeniem

Doradztwo psychologiczne:
Zakres:

 • przeprowadzenie indywidualnych rozmów z uczestnikami projektu,
 • określenie predyspozycji temperamentalno-osobowościowych,
 • zebranie wstępnych informacji w obszarze zdrowia psychofizycznego,
 • określenie mocnych stron oraz obszarów do rozwoju,
 • konsultacje w zakresie barier i obaw związanych z podjęciem zatrudnienia,wsparcie motywacyjne.

Doradztwo zawodowe:
Zakres:

 • określenie predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem narzędzi testowych,
 • marketing zawodowy, porady zawodowe w oparciu o scenariusz rozmowy doradczej,
 • określenie obszarów zainteresowania zawodowego,
 • określenie przydatności zawodowej z uwzględnieniem sytuacji zdrowotnej i rodzinnej,
 • ocena poziomu przygotowania do poszukiwania pracy,określenie potrzeb szkoleniowych.

Dla instytucji/ PES, PS, GI:

 • Doradztwo PRAWNE:

– prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS,
– prawne aspekty działania w sferze Ekonomii Społecznej,
– podatki bezpośrednie i pośrednie,
– obowiązki pracodawcy względem pracowników,
– wykonywanie czynności administracyjnych i sądowych związanych
z tworzeniem oraz funkcjonowaniem przedsiębiorstw społecznych,
– udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa.

 • Doradztwo KSIĘGOWO-PODATKOWE:

– rachunkowość PES,
– zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością,
– księgowość,
– płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne.

 • Doradztwo MARKETINGOWE:

– planowanie, kształtowanie elastyczności ofertowej,
– opracowanie/ modyfikacja strategii marketingowej,
– badanie rynku,
– nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług.

 • Doradztwo FINANSOWE:

– pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in.: produkty sektora finansowego wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków),
– planowanie finansowe.

4. Mentoring:

1) Wsparcie mentora PS:

 • monitoring działań podmiotów społecznych,
 • monitorowanie jakości i trwałości miejsc pracy powstałych dzięki wsparciu OWES, w PS,
 • zbieranie i przekazywanie informacji z obszaru działania PS o seminariach, spotkaniach organizacyjnych przez różne instytucje i organizacje z zakresu ekonomii społecznej,
 • doradztwo i wsparcie PS w zakresie funkcjonowania,
 • mentoring z zakresu tworzenia miejsc pracy w PES.

2) Wparcie opiekuna biznesowego: mentoring i coaching dla nowopowstałych PS.

 5. Wsparcie finansowe:

 • Bezzwrotne dotacje na utworzenie nowego miejsca pracy w kwocie do 20.000,00 zł
 • Realizator przewiduje w ramach projektu następującą maksymalną alokację środków na dotacje:
  -na utworzenie nowych miejsc pracy w nowo utworzonych przedsiębiorstwach społecznych – 127 nowych miejsc pracy, tj. 127 x 20 000,00 zł = 2 540 000,00 zł,
  -na utworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych – 40 miejsc pracy, tj. 40 x max 20 000,00 zł = 800 000,00 zł.Wysokość podstawowego wsparcia pomostowego w formie finansowej wynosi maksymalnie 1600 zł miesięcznie. Jest to kwota przypadająca na jedno nowo utworzone miejsce pracy w nowym przedsiębiorstwie społecznym. Całość przyznanego wsparcia jest wypłacana w miesięcznych transzach na konto przedsiębiorstwa społecznego jako wielokrotności ilości powstałych miejsc pracy, na które zostało przyznane wsparcie finansowe w ramach projektu.

 6. Wsparcie edukacyjne:

 • działania edukacyjne w szkołach nt. ekonomii społecznej i tworzenia spółdzielni uczniowskich skierowane do uczniów obejmujące: przeprowadzenie zajęć/ lekcji z wykorzystaniem problematyki ekonomii społecznej w projektach edukacyjnych i innych inicjatywach mających na celu rozwój przedsiębiorczości młodzieży; połączenie elementów teoretycznych i praktycznych poprzez odrodzenie i rozwinięcie idei spółdzielczości uczniowskiej w szkołach; wsparcie ekonomii społecznej poprzez odbywanie  praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach społecznych.
Skip to content