ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018

 

dotyczące wyboru realizatora szkoleń w ramach projektu
„Praca dla młodych”

 

Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.).

 

 

Zamawiający

 

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”

Adres siedziby: 77 – 310 Debrzno, ul. Ogrodowa 26

NIP: 843-142-18-22

REGON: 770967898

 

Opis przedmiotów oraz zakresów częściowych zamówień

 

Zamawiający, realizujący Projekt w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zaprasza do przedstawienia ofert na realizację następujących częściowych zamówień:

 

Częściowe zamówienie nr 1:

 

Kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (dalej jako „Kurs Opiekuna”) dla 1 osoby przy czym:

 

 1. Zamawiający przewiduje organizację Kursu Opiekuna dla jednej grupy szkoleniowej składającej się z 1 (słownie: jednego) Uczestnika (dalej jako Grupa szkoleniowa).
 2. Zamawiający będzie wskazywał wybranemu wykonawcy, w trybie roboczym, na co najmniej 3 dni przed planowanym kursem:
 3. a) Listę Uczestników kursu,
 4. b) termin rozpoczęcia oraz zakończenia Kursu.
 5. Miejsce realizacji zajęć teoretycznych:
 6. a) Zajęcia w zakresie teoretycznym kursu organizowane będą w siedzibie Zamawiającego
  w Debrznie.
 7. b) Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania innego miejsca przeprowadzenia zajęć teoretycznych pod warunkiem, że będzie to miejscowość znajdująca się na terenie powiatu człuchowskiego bądź chojnickiego, umożliwiająca Uczestnikom kursu dojazd na zajęcia środkami transportu komunikacji publicznej. Zamawiający zastrzega konieczność dostosowania godzin rozpoczęcia zajęć do możliwości dotarcia Uczestników kursu środkami komunikacji publicznej.
 8. Miejsce realizacji zajęć praktycznych (jeżeli wstępują):
 9. a) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zajęć w zakresie praktycznym
  i poniesienia z tym związanych kosztów, przy czym zajęcia praktyczne powinny odbywać się w Chojnicach.
 10. b) Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania innego miejsca przeprowadzenia zajęć praktycznych pod warunkiem, że będzie to miejscowość znajdująca się na terenie powiatu człuchowskiego bądź chojnickiego, umożliwiająca Uczestnikom kursu dojazd na zajęcia środkami transportu komunikacji publicznej. Zamawiający zastrzega konieczność dostosowania godzin rozpoczęcia zajęć do możliwości dotarcia Uczestników kursu środkami komunikacji publicznej.
 11. Minimalny zakres Kursu Opiekuna powinien obejmować następujące zagadnienia:

– Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki; Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa; Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka, kompetencje opiekuna dziecka, praktyki zawodowe.

 1. Łączna liczba godzin Kursu Opiekuna w żłobku wynosi 280 godzin lekcyjnych,
  z czego 200 godzin to zajęcia teoretyczne, a 80 godzin zajęcia praktyczne.
 2. Za rekrutację Uczestników kursu oraz stronę organizacyjną (w tym zapewnienie sal
  w części teoretycznej i zapewnienie w części teoretycznej i praktycznej szkolenia cateringu – obiad i susz konferencyjny, oraz wymaganych badań lekarskich i dojazd Uczestników kursu na zajęcia szkoleniowe) odpowiada Zamawiający.
 3. Wybrany wykonawca odpowiada za opracowanie materiałów szkoleniowych (dydaktycznych) dla Uczestników;
 4. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania dla Uczestników kursu egzaminu i pokrycia jego kosztów.
 5. Wybrany wykonawca będzie ponadto zobowiązany do:
 6. a) przeprowadzenia Kursu Opiekuna zgodnie ze standardami i programami szkoleń spełniającymi wymagania określone przepisami prawa,
 7. b) zapewnienia odzieży ochronnej jeśli jest wymagana przepisami prawa,
 8. c) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.) podczas wykonywania przedmiotu umowy;
 9. d) przygotowania ankiet ewaluacyjnych (wejścia i wyjścia) dla Uczestników kursu badających poziom wiedzy w tematyce kursu;
 10. e) przeprowadzenia zajęć w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 16.00, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego
  w trybie roboczym;
 11. f) przekazania Zamawiającemu w terminie 10 dni od zakończenia Kursu:
 • wykazu Uczestników (skierowanych przez Zamawiającego), którzy ukończyli Kurs
 • kserokopii Certyfikatów potwierdzających nabycie kwalifikacji,
 • list obecności podczas Kursu za każdy miesiąc osobno,
 • wykazu Uczestników, którzy nie ukończyli Kursu i wykazu Uczestników, którzy nie zdali egzaminu,
 • ankiet ewaluacyjnych, o których mowa w pkt d powyżej;
 1. g) odpowiedniego oznaczenia wszystkich dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją usług, tj. materiałów dydaktycznych, Programu, list obecności i innych, zgodnie
  z „Obowiązkami informacyjnymi Beneficjenta”, które zostaną udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego.

Dokument musi zawierać min. szczegółowy zakres programowy kursu oraz liczbę godzin kursu.

 

Wymienione powyżej zadania:

1) będą wykonywane przez wybranego wykonawcę w planowanym okresie: styczeń/luty  2019 r.

2) zostaną uszczegółowione w umowie zawartej z wybranym wykonawcą po dokonaniu wyboru ofert.

 

Częściowe zamówienie nr 2:

 

Kurs kosmetyczny ze specjalizacją zdobienia paznokci oraz obsługą kasy fiskalnej (dalej jako „Kurs kosmetyczny”) dla grupy 5 osób, przy czym:

 

 1. Zamawiający przewiduje organizację Kurs kosmetycznego dla jednej grupy szkoleniowej składającej się z 5 (słownie: pięciu) Uczestników (dalej jako Grupa szkoleniowa).
 2. Zamawiający będzie wskazywał wybranemu wykonawcy, w trybie roboczym, na co najmniej 3 dni przed planowanym kursem:
 3. a) Listę Uczestników kursu,
 4. b) termin rozpoczęcia oraz zakończenia Kursu.
 5. Miejsce realizacji zajęć teoretycznych:
 6. a) Zajęcia w zakresie teoretycznym kursu organizowane będą w siedzibie Zamawiającego
  w Debrznie.
 7. b) Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania innego miejsca przeprowadzenia zajęć teoretycznych pod warunkiem, że będzie to miejscowość znajdująca się na terenie powiatu człuchowskiego bądź chojnickiego, umożliwiająca Uczestnikom kursu dojazd na zajęcia środkami transportu komunikacji publicznej. Zamawiający zastrzega konieczność dostosowania godzin rozpoczęcia zajęć do możliwości dotarcia Uczestników kursu środkami komunikacji publicznej.
 8. Miejsce realizacji zajęć praktycznych (jeżeli wstępują):
 9. a) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zajęć w zakresie praktycznym
  i poniesienia z tym związanych kosztów, przy czym zajęcia praktyczne powinny odbywać się w Debrznie.
 10. b) Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania innego miejsca przeprowadzenia zajęć praktycznych pod warunkiem, że będzie to miejscowość znajdująca się na terenie powiatu człuchowskiego bądź chojnickiego, umożliwiająca Uczestnikom kursu dojazd na zajęcia środkami transportu komunikacji publicznej. Zamawiający zastrzega konieczność dostosowania godzin rozpoczęcia zajęć do możliwości dotarcia Uczestników kursu środkami komunikacji publicznej.
 11. Minimalny zakres Kursu kosmetycznego powinien obejmować następujące zagadnienia:
 12. Specyfikacja pracy w gabinecie kosmetycznym:
 • zasady BHP i zalecenia sanepidu,
 • cechy i obowiązki kosmetyczki,
 • omówienie zasady pracy gabinetu kosmetycznego,
 1. Pielęgnacja oczu i ich oprawy:
 • przygotowanie stanowiska pracy,
 • demakijaż oczu,
 • technika farbowania brwi, wskazania i przeciwwskazania,
 • metody korygowania kształtu brwi,
 • regulacja brwi,
 • przedłużanie rzęs,
 1. Manicure, stylizacja i przedłużanie paznokci:
 • budowa paznokcia, defekty i choroby płytki paznokciowej,
 • manicure klasyczny – przygotowanie i wyposażenie stanowiska pracy, dezynfekcja i sterylizacja narzędzi,
 • manicure hybrydowy – technika wykonania zabiegu, kolejność czynności, wskazania i przeciwwskazania do zabiegu, ćwiczenia,
 • stylizacja i zdobienie paznokci,
 • przedłużanie paznokci na tipsie i formie – technika wykonania zabiegu, kolejność czynności, wskazania i przeciwwskazania do zabiegu, ćwiczenia,
 • regeneracja zniszczonych dłoni – peeling – parafina – ćwiczenia,
 1. Pielęgnacja twarzy:
 • prawidłowe przeprowadzenie demakijażu,
 • maski kosmetyczne – rodzaje i zastosowanie, ćwiczenia,
 • rodzaje kosmetyków,
 1. Kosmetyka upiększająca:
 • przygotowanie twarzy do wykonania makijażu,
 • zapoznanie z przyborami niezbędnymi do wykonania makijażu,
 • technika przygotowania makijażu – ćwiczenia,
 1. Obsługa kasy fiskalnej.
 2. Łączna liczba godzin Kursu kosmetycznego powinna wynosić 80 godzin lekcyjnych (24 h zajęcia teoretyczne + 48 h zajęcia praktyczne + 8 h obsługa kasy fiskalnej).
 3. Za rekrutację Uczestników oraz stronę organizacyjną (w tym zapewnienie sal w części teoretycznej i zapewnienie w części teoretycznej i praktycznej szkolenia cateringu – obiad
  i susz konferencyjny, oraz wymaganych badań lekarskich i dojazd uczestników na zajęcia szkoleniowe) odpowiada Zamawiający.
 4. Wybrany wykonawca odpowiada za opracowanie materiałów szkoleniowych (dydaktycznych) dla Uczestników;
 5. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania dla Uczestników egzaminu i pokrycia jego kosztów.
 6. Wybrany wykonawca będzie ponadto zobowiązany do:
 7. a) przeprowadzenia Kursu kosmetycznego zgodnie ze standardami i programami szkoleń spełniającymi wymagania określone przepisami prawa,
 8. b) zapewnienia odzieży ochronnej jeśli jest wymagana przepisami prawa,
 9. c) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.) podczas wykonywania przedmiotu umowy;
 10. d) przygotowania ankiet ewaluacyjnych (wejścia i wyjścia) dla Uczestników badających poziom wiedzy w tematyce kursu;
 11. e) przeprowadzenia zajęć w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 16.00, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego
  w trybie roboczym;
 12. f) przekazania Zamawiającemu w terminie 10 dni od zakończenia Kursu:
 • wykazu Uczestników (skierowanych przez Zamawiającego), którzy ukończyli Kurs
 • kserokopii Certyfikatów potwierdzających nabycie kwalifikacji,
 • list obecności podczas Kursu za każdy miesiąc osobno,
 • wykazu Uczestników, którzy nie ukończyli Kursu i wykazu Uczestników, którzy nie zdali egzaminu,
 • ankiet ewaluacyjnych, o których mowa w pkt d powyżej;
 1. g) odpowiedniego oznaczenia wszystkich dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją usług, tj. materiałów dydaktycznych, Programu, list obecności i innych, zgodnie
  z „Obowiązkami informacyjnymi Beneficjenta”, które zostaną udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego.

Dokument musi zawierać min. szczegółowy zakres programowy kursu oraz liczbę godzin kursu.

 

Wymienione powyżej zadania:

1) będą wykonywane przez wybranego wykonawcę w planowanym okresie: styczeń/luty  2019 r.

2) zostaną uszczegółowione w umowie zawartej z wybranym wykonawcą po dokonaniu wyboru ofert.

 

 

Częściowe zamówienie nr 3:

 

Kurs prawa jazdy kat. B (dalej jako „Kurs prawa jazdy”) dla 1 osoby, przy czym:

 

 1. Zamawiający przewiduje organizację Kurs prawa jazdy dla jednej grupy szkoleniowej składającej się z 1 (słownie: jednego) Uczestnika (dalej jako Grupa szkoleniowa).
 2. Osoba skierowana przez Zamawiającego może zostać dołączona do grupy szkoleniowej zebranej przez Wykonawcę z wolnego naboru.
 3. Zamawiający będzie wskazywał wybranemu wykonawcy, w trybie roboczym, na co najmniej 3 dni przed planowanym kursem:
 4. listę Uczestników kursu,
 5. termin rozpoczęcia oraz zakończenia Kursu.
 6. Miejsce realizacji zajęć teoretycznych:
 7. Zajęcia w zakresie teoretycznym kursu organizowane będą w siedzibie Zamawiającego w Debrznie.
 8. Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania innego miejsca przeprowadzenia zajęć teoretycznych pod warunkiem, że będzie to miejscowość znajdująca się na terenie powiatu człuchowskiego bądź chojnickiego, umożliwiająca Uczestnikom kursu dojazd na zajęcia środkami transportu komunikacji publicznej. Zamawiający zastrzega konieczność dostosowania godzin rozpoczęcia zajęć do możliwości dotarcia Uczestników kursu środkami komunikacji publicznej.
 9. Ze względu na specyfikę Kursu (lokalizacja WORD), miejsce realizacji zajęć praktycznych może znajdować się poza powiatami człuchowskim i chojnickim, przy czym wybrany Wykonawca zapewnia wówczas transport Uczestników kursu do danego miejsca we własnym zakresie.
 10. Zamawiający wymaga, aby program szkolenia zawierał wszystkie niezbędne zagadnienia zgodne z obowiązującymi przepisami, które pozwolą uczestnikowi szkolenia prawidłowo przygotować się do egzaminu i uzyskać uprawnienia w zakresie prawa jazdy kat. B.
 11. Łączna liczba godzin Kursu prawa jazdy powinna wynosić 30 godzin lekcyjnych
  w zakresie teoretycznym oraz 30 godzin zegarowych w zakresie praktycznym.
 12. Za rekrutację Uczestników oraz stronę organizacyjną (w tym zapewnienie sal w części teoretycznej i zapewnienie w części teoretycznej i praktycznej szkolenia cateringu – obiad
  i susz konferencyjny, oraz wymaganych badań lekarskich i dojazd uczestników na zajęcia szkoleniowe) odpowiada Zamawiający.
 13. Wybrany wykonawca odpowiada za opracowanie materiałów szkoleniowych (dydaktycznych) dla Uczestników.
 14. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania dla Uczestników egzaminu państwowego (pierwsze podejście) i pokrycia jego kosztów.
 15. Wybrany wykonawca będzie ponadto zobowiązany do:
 16. przeprowadzenia Kursu prawa jazdy zgodnie ze standardami i programami szkoleń spełniającymi wymagania określone przepisami prawa,
 17. przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.) podczas wykonywania przedmiotu umowy,
 18. przekazania Zamawiającemu w terminie 10 dni od zakończenia Kursu:
 • wykazu Uczestników (skierowanych przez Zamawiającego), którzy ukończyli Kurs
 • kserokopii Certyfikatów potwierdzających nabycie kwalifikacji,
 • list obecności podczas Kursu za każdy miesiąc osobno,
 • wykazu Uczestników, którzy nie ukończyli Kursu i wykazu Uczestników, którzy nie zdali egzaminu,
 1. odpowiedniego oznaczenia wszystkich dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją usług, tj. materiałów dydaktycznych, Programu, list obecności i innych, zgodnie z „Obowiązkami informacyjnymi Beneficjenta”, które zostaną udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego. Dokument musi zawierać min. szczegółowy zakres programowy kursu oraz liczbę godzin kursu.

 

Wymienione powyżej zadania:

1) będą wykonywane przez wybranego wykonawcę w planowanym okresie: styczeń/luty  2019 r.

2) zostaną uszczegółowione w umowie zawartej z wybranym wykonawcą po dokonaniu wyboru ofert.

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji częściowych zamówień przez potencjalnych wykonawców. Zamawiający dopuszcza zatem składanie ofert częściowych (zgodnie
z podziałem na ww. części zamówienia).

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2.2018

Załącznik nr 1 – OŚWIADCZENIE UPRAWNIENIA

Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE RIS

Załącznik nr 3 – FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Poddziałanie 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Skip to content