uścisk dłoni

 

Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025 to program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dzięki któremu podmioty zatrudnienia socjalnego, czyli centra i kluby integracji społecznej, mogą podnosić jakość swojej oferty na rzecz tych osób.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej właśnie ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023–2025. Edycja 2024 i zaprasza do składania ofert na wsparcie finansowe projektów. Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Ofert i Sprawozdań dostępnego na stronie internetowej https://zs.mrips.gov.pl do 20 kwietnia 2024 r. do godz. 16:00.

O uzyskanie dotacji w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty prowadzące podmioty zatrudnienia socjalnego (PZS), o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, tj. centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej. Ponadto w Priorytecie 1 i 2 o dotację mogą ubiegać się również organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej oraz podmioty uprawnione do tworzenia PZS, które będą realizować Zadanie 2 w Priorytecie 1.

Uwaga!
jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę w ramach Priorytetu
jeden podmiot może złożyć nie więcej niż dwie oferty w ramach Konkursu

Zakres możliwych do zrealizowania działań w ramach konkursu obejmuje sferę pożytku publicznego określoną w art. 4 ust. 1 pkt 2 UDPPiW, tj. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 Składane oferty mają realizować cel główny programu, jakim jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego.

 Program składa się z trzech priorytetów:

Priorytet 1 Usługi reintegracyjne (wysokość środków publicznych 1,2 mln zł):
– podmioty prowadzące PZS,
– organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej,
– podmioty uprawnione do tworzenia PZS, które będą realizować Zadanie 2 w Priorytecie 1.

Priorytet 2 Ścieżki reintegracji (wysokość środków publicznych 0,8 mln zł):
– podmioty prowadzące PZS,
– organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej.

Priorytet 3 Wzmocnienie instytucjonalne PZS (wysokość środków publicznych 1 mln zł):
– podmioty prowadzące PZS.

 Zasady przyznawania dotacji:

W ramach wszystkich Priorytetów Minister określa minimalne i maksymalne kwoty dofinansowania jakie mogą zostać przyznane na realizację zadania publicznego: minimalna kwota dofinansowania – 20 tys. zł, maksymalna kwota dofinansowania – 120 tys. zł.

Terminy i warunki realizacji zadania:

W ramach Priorytetów realizowane są  projekty „jednoroczne”, tj. projekty realizowane wyłącznie w 2024 r. Projekt może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2024 r., a nieprzekraczalny termin zakończenia zadania to 31 grudnia 2024 r. Termin kwalifikowalności obejmuje tylko wydatki poniesione od  dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Termin składania ofert:

Ofertę wraz z oświadczeniami należy złożyć w terminie do 20 kwietnia 2024 r. do godz. 16:00 za pośrednictwem Generatora Ofert i Sprawozdań dostępnego na stronie internetowej https://zs.mrips.gov.pl/

Więcej informacji znajdziecie Państwo w poniższym linku:

3 mln zł na aktywizację wykluczonych społecznie w 2024 r. – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Zapraszamy do aplikowania!

Skip to content