loga

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Prowadzone na podstawie Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na świadczenie usług Kluczowego Doradcy Biznesowego/ Kluczowej Doradczyni Biznesowej.

Stowarzyszenie ?Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno? wraz z Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku, tworzące akredytowany Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, zapraszają do składania ofert na świadczenie usług doradczych na rzecz realizowanego projektu pn. ?Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020, Oś Priorytetowa 6. Integracja, Poddziałanie 6.3.2 Podmioty Ekonomii Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Termin składania ofert upływa 29 listopada 2016 roku, o godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępne są poniżej:

Zmodyfikowane zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe

Załączniki

 

Komunikat dot. zapytania ofertowego nr 1/10/2016/OWES

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że zmodyfikowano zapytanie ofertowe z powodu błędów pisarskich, które pojawiły się w następujących miejscach w opublikowanym zapytaniu ofertowym:
– pkt. III. Opis przedmiotowego zamówienia, pkt. 9 lit. a) i o).

Jednakże z uwagi na fakt, iż błędy te nie mają wpływu na zmianę treści samego zapytania, nie wydłuża się ostatecznego terminu składania ofert.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Facebook
Accessibility