Spółdzielnie socjalne prowadzą działalność gospodarczą w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej swoich członków. Aktywnie działają w organizacjach wspierających rozwój ruchu spółdzielczości socjalnej, na rzecz integracji ze środowiskiem lokalnym, pomagają osobom wykluczonym w powrocie do życia w społeczeństwie. W oparciu o realne możliwości, prowadzą także działalność społeczną i oświatowo – kulturalną wśród członków na rzecz ich środowiska, w którym żyją i pracują.

Przedmiot działalności spółdzielni socjalnej.

Podmioty ekonomii społecznej jakimi są spółdzielnie socjalne działają w oparciu o dwie  ustawy: o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006 roku[1] oraz Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku[2].

Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. Zgodnie z ustawą Prawo spółdzielcze pojęcie spółdzielni definiowane jest jako dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, o składzie osobowym i funduszu udziałowym podlegającym zmianom, które w interesie swoich członków prowadzi działalność gospodarczą[3]. Wśród głównych cech spółdzielni wskazywanych w literaturze przedmiotu[4] są: zrzeszeniowy charakter spółdzielni, dobrowolność, zmienny skład osobowy i fundusz udziałowy, prowadzenie działalności  gospodarczej w interesie członków oraz dodatkowo prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych, w sprawach nieuregulowanych w ustawie, wobec spółdzielni socjalnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze. Ustawodawca odsyła do wyżej wymienionej ustawy przede wszystkim w kwestii roli i treści statutu spółdzielni, przystąpienia do spółdzielni, praw członków, podstawy ich zatrudnienia, zakresu stosowania postępowania wewnątrzspółdzielczego, spraw związanych z wykluczeniem i wykreśleniem ze spółdzielni. Powyższe wskazuje, że pomimo wyodrębnienia legislacyjnego ustawy o spółdzielniach socjalnych, istnieje korelacja z prawem spółdzielczym i obie ustawy są ze sobą ściśle powiązane.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. Spółdzielnia socjalna działa na rzecz:

1) społecznej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych, w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu

2) zawodowej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy – a działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarcze.

Zgodnie z Deklaracją Spółdzielczej Tożsamości Międzynarodowego Związku Spółdzielczego: „Spółdzielnie opierają swoją działalność na wartościach samopomocy, samoodpowiedzialności, demokracji, sprawiedliwości i solidarności” Tym samym reintegracja społeczna i zawodowa stanowi wypełnienie ideowego przesłania funkcjonowania spółdzielni[5].

Spółdzielnia socjalna może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) -nie ona jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) i może być prowadzona jako statutowa działalność odpłatna lub działalność nieodpłatna.

 Powstanie spółdzielni socjalnej

Powstanie i prowadzenie przez spółdzielnię socjalną działalności nie tylko gospodarczej na rzecz swoich członków i społeczności lokalnej jest uwarunkowane kilkoma istotnymi warunkami. Jednym z nich jest zdolność do zorganizowania sprawnych i efektywnych działań przez określoną grupę założycieli spółdzielni w obrębie społecznej i zawodowej reintegracji członków spółdzielni, drugim zaś możliwość skutecznego sprawowania kontroli działalności spółdzielni przez każdego spółdzielcę i wszystkich jej członków[6].

Podjęcie decyzji o tym kiedy powołać spółdzielnię socjalną powinno zostać poprzedzone:

– dokładną analizą mocnych i słabych stron planowanego przedsięwzięcia-  jakie mamy szansę na sukces,

– poszukiwaniem grupy osób, które podejmą wspólne wyzwanie na prowadzenie spółdzielni socjalnej,

– badaniem rynku (uwzględnienie potrzeb lokalnego rynku),

– przygotowaniem biznes planu,

Wyróżniamy trzy typy spółdzielni socjalnych:

osób fizycznych – mogą być założone przez posiadające pełną zdolność do czynności prawnych osoby fizyczne,

osób prawnych wymienionych w ustawie,

mieszane założone przez osoby fizyczne z osobami prawnymi.

Spółdzielnia osób fizycznych

Założyciele:

 1. osoby bezrobotne, w rozumieniu ustawy art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.);

 1. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt. 1 –4, 6, i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz 1143, z późn. zm.),

– osoby bezdomne realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

–  osoby uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,

–  osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,                                                                                                                                                                      – osoby chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

–  osoby zwalniane z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

–  uchodźcy realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

3. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 1. inne osoby, o ile liczba tych osób nie stanowi więcej niż 50 % ogólnej liczby założycieli.

 

Spółdzielnia osób prawnych:

-organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie

– jednostki samorządu publicznego

-kościelne osoby prawne

Spółdzielnia socjalna typu mieszanego:

– osoby fizyczne – posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

-organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub jednostki samorządu publicznego, kościelne osoby prawne.

Etapy powstawania spółdzielni socjalnej

 

Przepisy ustawy o spółdzielniach socjalnych wskazują, że założycielem spółdzielni socjalnej nie mogą być osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby te nie mogą również być członkami organów spółdzielni[7].

Zgodnie z ustawą liczba założycieli spółdzielni socjalnej nie może być mniejsza niż pięć, jeżeli założycielami są osoby fizyczne, i dwa, jeżeli założycielami są osoby prawne.

Spółdzielnia socjalna liczy nie mniej niż pięciu i nie więcej niż pięćdziesięciu członków, jednakże o ile powstała ona w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów lub spółdzielni niewidomych, może liczyć więcej niż pięćdziesięciu członków.

Ustawa o spółdzielniach socjalnych wprowadza dwie kategorie osób fizycznych jako członków spółdzielni socjalnej:

– osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, chociaż nie mogą być wśród jej założycieli.[8]

– inne osoby, jeżeli ich praca na rzecz spółdzielni socjalnej wymaga szczególnych kwalifikacji, których nie posiadają pozostali członkowie tej spółdzielni[9],

Członkowie założyciele Spółdzielni, którzy podpisali Statut, stają się jej członkami z chwilą wpisania Spółdzielni do rejestru sądowego. Przystępujący do Spółdzielni po tej dacie stają się jej członkami z chwilą przyjęcia ich w jej poczet przez Zarząd. Uchwała w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet członków Spółdzielni, winna być podjęta nie później, niż w ciągu sześćdziesięciu dni od daty złożenia deklaracji. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem Zarządu.

 

Deklaracja członkowska przystąpienia do spółdzielni socjalnej „…………………..”

Na podstawie ustawy z dn. 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. 94/2006 z późn. zm.), po zapoznaniu się ze statutem Spółdzielni Socjalnej „……………….” deklaruję przystąpienie do spółdzielni.

imię i nazwisko adres zamieszkania ilość zadeklarowanych udziałów data urodzenia

PESEL

Uchwała Nr…../….. Zarządu Spółdzielni Socjalnej „……………” z dnia ……………..[10]

 

Członek Spółdzielni obowiązany jest: wpłacić wpisowe – wpłacić udział – wnieść udział

Termin do wniesienia udziału wynosi trzy miesiące od dnia przyjęcia w poczet członków Spółdzielni. W przypadku zadeklarowania większej ilości udziałów, udziały te wnoszone są w terminach wskazanych w deklaracji, nie rzadszych jednak niż jeden udział na kwartał.

Sąd Najwyższy stwierdził, że „(…) Zgodnie z utrwalonym poglądem prawo spółdzielcze nie przyznaje  (przyznawało) osobie, która wyrazi gotowość wstąpienia do spółdzielni, roszczenia o przyjęcie jej do grona członków. Ustawodawca wyszedł bowiem z założenia, że zgodnie z zasadą samorządności spółdzielni tylko jej organy powinny oceniać, czy osoba zgłaszająca się odpowiada wymaganiom stawianym członkom danej spółdzielni. Od tej zasady występują (występowały) jednak wyjątki wówczas, gdy roszczenie o przyjęcie do spółdzielni wynika ze szczególnej podstawy, którą może stanowić statut spółdzielni, umowa zawarta ze spółdzielnią albo przepis szczególny[11]”.

 

Poniżej przedstawiam wzory uchwał zebrania założycielskiego spółdzielni socjalnej związanych z powołaniem spółdzielni, przyjęciem statutu, wyborem prezesa, wyborem rady nadzorczej, upoważnieniem do kierowania bieżącymi sprawami gospodarczymi.

Uchwała nr 1/2019

Zebrania Założycielskiego Spółdzielni Socjalnej „…………….”

z dnia …………2019 roku

w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „……………”

 §1

Zebrani powołują Spółdzielnię Socjalną, której pełna nazwa brzmi: Spółdzielnia Socjalna „…………..”.

§2

Uchwała niniejsza została przyjęta przez członków założycieli jednogłośnie.

 

Przewodniczący Zebrania Założycielskiego                                                      Sekretarz Zebrania

 

Stosownie do art. 5 ust 7 ustawy o spółdzielniach socjalnych Członkostwo w spółdzielni socjalnej mogą nabyć organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kościelne osoby prawne lub jednostki samorządu terytorialnego. W takim przypadku art. 182 § 1 ustawy – Prawo spółdzielcze nie stosuje się[12]. Wkład organizacji pozarządowych, kościelnych osób prawnych lub jednostek samorządu terytorialnego może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółdzielni socjalnej, w szczególności na wykonywaniu świadczeń przez wolontariuszy lub pracowników jednostek samorządu terytorialnego, kościelnych osób prawnych lub organizacji pozarządowych. Spółdzielnia jest osobą prawną typu korporacyjnego. Posiada zdolność  prawną (a więc jest podmiotem praw i obowiązków). Oznacza to również posiadanie zdolności sądowej (osoby prawne muszą mieć możliwość ochrony swoich praw i realizacji obowiązków, do czego służy w szczególności droga sądowa)[13]. Spółdzielnia socjalna prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego i odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem. Członek Spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych udziałów.

 

Uchwała nr 2/2019

Zebrania Założycielskiego Spółdzielni Socjalnej „……………….”

z dnia …………..2019 roku

w sprawie przyjęcia Statutu Spółdzielni Socjalnej „……………”

 §1

Członkowie założyciele Spółdzielni Socjalnej „…………….” zatwierdzają Statut Spółdzielni Socjalnej ”………………”.

§2

Treść Statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała niniejsza została przyjęta przez członków założycieli jednogłośnie.

 

Przewodniczący Zebrania Założycielskiego                                                               Sekretarz Zebrania

 

Spółdzielnia socjalna działa poprzez swoje organy w sposób przewidziany w ustawach i statucie. Statut stanowi podstawę prawną prowadzenia działalności przez spółdzielnię socjalną. Jego postanowienia stanowią normy obowiązujące spółdzielnię i jej członków. Naruszenie tych norm powoduje nieskuteczność podejmowanych czynności prawnych[14]. Statut musi być zgodny z przepisami obowiązującego prawa i jednocześnie szczegółowo określać stosunki prawne pomiędzy członkami oraz pomiędzy członkami a spółdzielnią. Postanowienia statutu spółdzielni socjalnej stanowią podstawę oceny prawidłowości kształtowania stosunków prawnych spółdzielni socjalnej. Uchwalenie statutu spółdzielni socjalnej jest jedną z najważniejszych czynności składających się na proces zakładania spółdzielni socjalnej. Statut spółdzielni socjalnej uchwalany jest przez założycieli, o których mowa w art. 4 ustawy o spółdzielniach socjalnych, jednomyślnie, poprzez złożenie na nim swoich podpisów (art. 6 ustawy Prawo spółdzielcze).

 

Uchwała Nr 3/2019

Zebrania Założycielskiego Spółdzielni Socjalnej „……………….”

z dnia …………  2019 roku 

w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Spółdzielni Socjalnej „………………”

 §1

Na podstawie § ……….Statutu Spółdzielni Socjalnej „……………”,, członkowie założyciele Spółdzielni Socjalnej „…………..” dokonali wyboru Prezesa Zarządu Spółdzielni Socjalnej „……………” w osobie Pani/Pana………..

§2

Uchwała niniejsza została przyjęta przez członków założycieli jednogłośnie.

 Przewodniczący Zebrania Założycielskiego                                                                    Sekretarz Zebrania

 

 

                                                                                   

Uchwała nr 4/2019

Zebrania Założycielskiego Spółdzielni Socjalnej „………………”

z dnia ………………. 2019 roku 

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółdzielni Socjalnej „…………………”

 §1

Na podstawie § ……….. Statutu Spółdzielni Socjalnej „………………..”, członkowie założyciele Spółdzielni Socjalnej „…………….” dokonali wyboru Rady Nadzorczej Spółdzielni Socjalnej „……………………” w osobach:

1…………………

2…………………

3…………………

4…………………

5…………………

§2

Uchwała niniejsza została przyjęta przez członków założycieli jednogłośnie.

  Przewodniczący Zebrania Założycielskiego                                                         Sekretarz Zebrania

 

Uchwała nr 5/2019

Zebrania Założycielskiego Spółdzielni Socjalnej „………………….”

z dnia …………… 2019 roku 

w sprawie bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni Socjalnej „…………………..”

 §1

Na podstawie § …… Statutu Spółdzielni Socjalnej „………….”, członkowie założyciele Spółdzielni Socjalnej „………………” postanawiają, że bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni Socjalnej „…………………..” kieruje Prezes Zarządu.

§2

Uchwała niniejsza została przyjęta przez członków założycieli jednogłośnie.

Przewodniczący Zebrania Założycielskiego                                                  Sekretarz Zebrania

 

Uchwała Nr 1/2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Socjalnej „……………”

z dnia ……….2019 roku

 

Na podstawie § ……..Statutu Spółdzielni Socjalnej „……….”, Rada Nadzorcza na posiedzeniu przeprowadzonym w dniu ………….2015 roku ukonstytuowała się następująco:

Przewodniczący – …………………………..

Zastępca Przewodniczącego – ……………………

Sekretarz – ………………………….

Rada Nadzorcza:

 1. ……………………..
 2. ……………………..
 3. ……………………..
 4. ……………………..
 5. ……………………..

                                                                                  

Uzyskanie członkostwa upoważnia do współzarządzania spółdzielnią w trakcie obrad najwyższego organu spółdzielni -walnego zgromadzenia. Do kompetencji tego gremium należy podejmowanie uchwał, wybór rady nadzorczej i zarządu. Tworzą je wszyscy członkowie spółdzielni, z których każdy dysponuje jednym głosem – głosy poszczególnych członków są równoważne niezależnie od wysokości udziałów. Walne zgromadzenie obraduje przynajmniej raz w roku. Poniżej przedstawiam wzoru uchwał walnego zgromadzenia spółdzielni socjalnej w sprawie spółdzielni socjalnej do Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych oraz wyrażenia zgody na udzielenie przez zarząd spółdzielni socjalnej  pełnomocnictwa.

Uchwała nr …./2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Socjalnej „…………..”

z dnia ……………….. 2019 roku

w sprawie przystąpienia Spółdzielni Socjalnej ………………. do Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.

Na podstawie § ……….. Statutu Spółdzielni Socjalnej …………., Walne Zgromadzenie Spółdzielni postanawia:

§1

 1. Przystąpić do Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.
 2. Wydelegować przedstawiciela Spółdzielni, w osobie Pani/Pana ……………. jednocześnie udzielając pełnomocnictwa do reprezentowania Spółdzielni w Ogólnopolskim Związku Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych.                                    §2

Uchwała niniejsza została przyjęta przez członków Walnego Zgromadzenia jednogłośnie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

………………………………………………                                                    …………………………………….

Sekretarz Walnego Zgromadzenia                             Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

Uchwała nr …./2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Socjalnej „…………….”

z dnia ……………. 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez zarząd Spółdzielni Socjalnej ……………….pełnomocnictwa

Na podstawie § ………. Statutu Spółdzielni Socjalnej ………… Walne Zgromadzenie Spółdzielni postanawia:

§1

Wyraża zgodę na udzielenie przez Zarząd spółdzielni pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą spółdzielni Pani/Panu……………………..

§2

Uchwała niniejsza została przyjęta przez członków Walnego Zgromadzenia jednogłośnie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

………………………………………………                                                    …………………………………….

Sekretarz Walnego Zgromadzenia                             Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

Jeżeli liczba członków wynosi ponad 15 osób, powołuje się także radę nadzorczą. Jest ona ciałem kolegialnym –tworzy ją co najmniej 3 członków spółdzielni. Często spotykaną praktyką jest powoływanie rady nadzorczej w sytuacji tworzenia spółdzielni przez osoby prawne.

Rada nadzorcza posiada następujące kompetencje:

 • nadzoruje i kontroluje działalność spółdzielni w okresach pomiędzy zebraniami walnego zgromadzenia;
 • podejmuje uchwały;
 • zatwierdza kształt struktury organizacyjnej spółdzielni;
 • rozpatruje skargi;
 • składa walnemu zgromadzeniu raporty i sprawozdania

Ostatnim istotnym organem jest zarząd – czyli ciało wykonawcze, które kieruje bieżącą działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zgodnie z postanowieniami statutu, w zarządzie może zasiadać jedna bądź kilka osób wybranych przez walne zgromadzenie lub radę nadzorczą

Poniżej prezentuję wzór uchwały w sprawie udzielenia przez zarząd spółdzielni pełnomocnictwa.

Uchwała nr …./2019

Zarządu Spółdzielni Socjalnej „………………….”

z dnia ……….. 2019 roku

w sprawie udzielenia przez Zarząd Spółdzielni Socjalnej …………. pełnomocnictwa

Na podstawie art. 55 §1 i 2 ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku   z późniejszymi zmianami w związku z § ………… Statutu Spółdzielni Socjalnej ………… i w związku z uchwałą nr …./2015 z dnia …………. 2015 Walnego Zgromadzenia,  Zarząd Spółdzielni Socjalnej ………….  postanawia:

§1

Udzielić pełnomocnictwa Pani/Panu ….. do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą spółdzielni.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                              …………………………………….

                                                                                                          Zarząd

 

Marcin Nowakowski – doradca specjalistyczny OWES Debrzno   

[1] Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2009 r. Nr 91, poz. 742, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, z 2011 r. Nr 205, poz. 1211.

[2] Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1443, z 2015 r. poz. 201.

[3] Art. 1. § 1 ustawy Prawo spółdzielcze

[4]  Por. np. M. Gersdorf, J. Ignatowicz, Prawo spółdzielcze. Komentarz, Warszawa 1985, str. 16 i nast.

[5] Deklaracja Spółdzielczej Tożsamości została przyjęta przez Jubileuszowy Kongres Międzynarodowego Związku  Spółdzielczego w Manchesterze w dniach 20–22 września 1995 r. Tekst odstępny na stronie Krajowej Rady Spółdzielczej: http://krs.org.pl.

[6] Por. „Przesłanki powstania spółdzielni socjalnych w Polsce i zróżnicowanie przedmiotu ich działania” J. Duraj  Acta Universitatis  Lodziensis Folia Oeconomica 272, 2012

[7]Prawomocnie orzeczone ubezwłasnowolnienie powoduje utratę zdolności do czynności prawnych, a nie w przypadku każdej choroby takie ubezwłasnowolnienie jest orzekane Zob. Art. 8-24 Kodeksu Cywilnego; „Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym” L. Ludwiczak, Warszawa 2012 r. 

[8] Takie sformułowanie przepisu ma na celu zachowanie więzi między osobami tworzącymi taką spółdzielnię oraz wynikające stąd wzajemne zaufanie i bezpośredni kontakt wszystkich osób tworzących przedsiębiorstwo, co może być niezwykle trudne do spełnienia w przypadku dużych organizacji. Taka koncepcja wskazuje na socjalizacyjny cel spółdzielni socjalnej, a więc reintegrację społeczną osób z nią związanych. Por. B.Godlewska-Bujok, C. Miżejewski „Ustawa o spółdzielniach socjalnych- komentarz”, Warszawa 2012 r.

[9] Liczba tych osób, nie może być większa  niż 50 % ogólnej liczby członków spółdzielni socjalnej. Przekroczenie  tego limitu, trwające nieprzerwanie przez okres 6 miesięcy, stanowi podstawę do postawienia spółdzielni socjalnej w stan likwidacji.

[10] O treści uchwały o przyjęciu w poczet członków, Zarząd Spółdzielni zawiadamia zainteresowanego na piśmie w ciągu czternastu dni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia winno nadto zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie odwołania się do Walnego Zgromadzenia, oraz o terminie i trybie jego wniesienia, a także o skutkach niezachowania tego terminu. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia do Spółdzielni, ubiegającemu się służy, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia zawiadomienia w tym przedmiocie, odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie składa się na piśmie za pośrednictwem Zarządu. Winno być ono rozpatrzone w terminie trzydziestu dni od daty jego wniesienia.

[11] Zob. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2002 r., IV CKN 646/00. Por. K. Pietrzykowski, Spółdzielnia a spółka handlowa, Przegląd Ubezpieczeń Gospodarczych, Nr 6, 1991, str. 65 i nast.

[12] Art. 182. § 1. Spółdzielnia i członek spółdzielni mają obowiązek pozostawania ze sobą w stosunku pracy.

[13] Por. Z. Radawański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2005, str. 200

[14]  Zagadnienie zaskarżalności uchwał rady nadzorczej spółdzielni było przedmiotem rozważań w wielu judykatach. Między innymi w orzeczeniu SN z 8 kwietnia 1997 roku, sygn. I CKN 33/97, i dnia 19 marca 2002r., IV CKN 900/00 zostało wskazane, że mogą istnieć dwie drogi postępowania: postępowanie wewnątrzspółdzielcze – o ile statut przewiduje ogólną drogę odwołania od uchwał rady nadzorczej do walnego zgromadzenia, a potem zaskarżenie do sądu uchwały zgromadzenia zgodnie z art. 42 ustawy Prawo spółdzielcze. Druga droga to bezpośrednie zaskarżenie do sądu uchwały rady nadzorczej na ogólnych zasadach prawa cywilnego, tj. wytoczenie powództwa o zasądzenie, ustalenie lub ukształtowanie prawa (stosunku prawnego). Również doktryna dopuszcza możliwość zaskarżenia uchwały rady nadzorczej na mocy art. 189 k.p.c. Pogląd ten opiera się na założeniu, że uchwały są rodzajem czynności prawnych a zatem mogą być dotknięte bezwzględną nieważnością. W innym orzeczeniu Sąd Najwyższy (por. wyrok z dnia 2 sierpnia 2007 roku, sygn. V CSK 163/2007), potwierdził ten pogląd wskazując, że w odniesieniu do uchwał innych organów niż walne zgromadzenie, możliwość zaskarżenia występuje w sytuacji nieważności takiej czynności. Jednoznacznie Sąd Najwyższy stwierdził, że zarówno uchwały rady nadzorczej spółdzielni, jak i zarządu spółdzielni mogą być zaskarżane w drodze powództw mających podstawę w art. 189 k.p.c.

Spółdzielnie socjalne
Facebook
Ułatwienia