Regulamin
Ośrodka / Inkubatora Przedsiębiorczości
w Debrznie

 

Dział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin niniejszy określa:
1.zasady funkcjonowania i tryb pracy Ośrodka / Inkubatora Przedsiębiorczości w Debrznie.
2.zasady wykonywania funkcji kierowniczych Ośrodka / Inkubatora Przedsiębiorczości.
3.organizację wewnętrzną Ośrodka / Inkubatora Przedsiębiorczości w Debrznie.

§ 2

Ośrodek / Inkubator Przedsiębiorczości w Debrznie dział na postawie:

1.uchwały Walnego Zebrania Członków Zarządu Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” nr 1/98 z dnia 27.08.1998 roku w sprawie utworzenia Ośrodka / Inkubatora Przedsiębiorczości w Debrznie.
2.statutu Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”.
3.niniejszego regulaminu.

§ 3

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1.Statucie- należy przez to rozumieć Statut Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w Debrznie.
2.Dyrektorze- należy przez to rozumieć Dyrektora Ośrodka / Inkubatora Przedsiębiorczości w Debrznie.
3.Ośrodku- należy przez to rozumieć Ośrodek/ Inkubator Przedsiębiorczości w Debrznie.

§4

1.Ośrodek /Inkubator Przedsiębiorczości w Debrznie jest wydzieloną jednostką Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”.
2.Siedzibą Ośrodka jest miasto Debrzno.
3.Ośrodek jest instytucją otwartą dla wszystkich podmiotów mających na celu promowanie prywatnej przedsiębiorczości, zwłaszcza na etapie organizowania i wspierania jej rozwoju, a także w odniesieniu do osób przechodzących proces reorientacji zawodowej związanej z utratą dotychczasowego miejsca pracy.

Dział II. Zasady i zakres działania.

§ 1

Celem działania Ośrodka jest:
a)rozwój przedsiębiorczości wśród mieszkańców miasta i gminy Debrzno,
b)stworzenie dodatkowych miejsc pracy dla mieszkańców gminy,
c)kreowanie wśród mieszkańców, głównie młodzieży aktywnych postaw do poszukiwania pracy, w tym także w formie pracy na własny rachunek,
d)wykorzystanie potencjału rolniczego gminy,
e)kształcenie, reorientacja zawodowa i pozyskanie wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami i uwarunkowaniami gospodarczymi rejonu,
f)promowanie gminy Debrzno i prezentowanie jej dokonań w formie publikacji, prelekcji i seminariów,
g)tworzenie w porozumieniu z Urzędem Gminy okresowych ofert terenów do zainwestowania.

§ 2

Do zadań statusowych Ośrodka należy:
a)zapewnienie w miarę możliwości zainteresowanym firmom o profilu działalności zgodnym z celami Ośrodka/ Inkubatora, przestrzeni do działalności gospodarczej, na zasadach uprzywilejowanych podmiotów rozpoczynających po raz pierwszy działalność na własny rachunek lub zatrudniających bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Debrzno,
b)zapewnienie firmom w Ośrodku/ Inkubatorze pomocy technicznej i merytorycznej,
c)budowa lepszego wizerunku firm w Ośrodku i sprawowanie nad nimi patronatu,
d)kreowanie współpracy pomiędzy firmami w Ośrodku,
e)prowadzenie akcji edukacyjnych w gminie w zakresie podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej,
f)organizacja szkoleń dla firm i osób fizycznych z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
g)organizacja konsultacji dla firm w gminie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
h)współpraca z Zarządem Gminy Debrzno, powiatowymi jednostki podległymi Ministerstwu Pracy oraz z Klubem Pracy w Debrznie, a także z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie rozwoju społeczno- gospodarczego miasta i Gminy Debrzno,
i)współpraca krajowa i zagraniczna poprzez wymianę doświadczeń w zakresie promocji przedsiębiorców, a zwłaszcza organizacji i prowadzenia inkubatorów z „komercyjną kuchnią” głównie ze Stanów Zjednoczonych,
j)opracowanie ekspertyz i programów działań na rzecz poszukujących pracy i zagrożonych bezrobociem osób lub grup osób,
k)prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochody przeznaczone będą na działalność statutową Ośrodka,
l)inne uzgodnione z Zarządem Stowarzyszenia oraz Zarządem Gminy działania wspierające działalność statutową Ośrodka.

Dział III. Majątek i finanse Ośrodka.

§ 1

1.Majątkiem Ośrodka jest mienie powierzone mu odrębnymi umowami przez Zarząd Stowarzyszenia oraz inne podmioty i posiadane przez Ośrodek środki finansowe.
2.Środki finansowe pochodzą z :
odsetek z rachunków bankowych,
zysków z działalności gospodarczej,
dotacji celowych samorządowych i rządowych,
dochodów z mienia oddanego Ośrodkowi w użytkowanie,
subwencji i darowizn, zapisków i spadków,
zbiórek publicznych i innych przewidzianych prawem źródeł.
3.Majątek Ośrodka może pochodzić z zakupów Zarządu Stowarzyszenia, darowizn i przekazania od osób prawnych i fizycznych.
4.Majątek Ośrodka jest przeznaczony wyłącznie na realizację statutowych celów Ośrodka, służy on także- z zastrzeżeniem pkt.5- na pokrycie kosztów jego utrzymania oraz do prowadzenia działalności gospodarczej.
5.Dotacje, darowizny, zapisy i spadki będą przeznaczone na cele wymienione w pkt.4, chyba że ofiarodawca określi inny cel zgodny z regulaminem Ośrodka.

§ 2

1.Ośrodek prowadzi działalność na podstawie rocznych planów finansowych.
2.Roczny plan finansowy zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia.
3.Ośrodek posiada własne konto bankowe.

Dział IV. Organizacja Ośrodka.

§ 1

1.Ośrodkiem zarządza Dyrektor zatrudniony przez Zarząd Stowarzyszenia na czas nieokreślony.
2.Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora Ośrodka wykonuje Prezes Stowarzyszenia.
3.Tryb wyłonienia kandydata na Dyrektora Ośrodka oraz zasady wynagradzania ustala Zarząd Stowarzyszenia przy akceptacji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 2

1.Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.
2.W skład biura Ośrodka wchodzą:
a)dyrektor,
b)specjalista ds. szkoleń i konsultingu,
c)sekretarka,
d)inni pracownicy obsługi technicznej.

3.Do kompetencji dyrektora Ośrodka należy:
a)bieżące kierowanie i prowadzenie statutowej działalności Ośrodka, w tym:
ustalanie planów finansowo- budżetowych Ośrodka,
dokonywanie zmian w budżecie Ośrodka w zakresie przewidzianym obowiązującymi przepisami,
przejmowanie, nagradzanie i zwalnianie pracowników Ośrodka,
wykonywanie uprawnień w zakresie egzekwowania odpowiedzialności służbowej i dyscyplinarnej pracowników Ośrodka,
upoważnianie pracowników Ośrodka do załatwiania określonych spraw w imieniu Dyrektora,
prowadzenie korespondencji z organami administracji rządowej i samorządowej,
ustalanie zakresów obowiązków i uprawnień poszczególnych pracowników Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami,
wykonywanie innych uprawnień kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Ośrodka.
b)stała praca nad rozwojem strukturalnym i organizacyjnym Ośrodka we współpracy z Zarządem Stowarzyszenia,
c)przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów po uzgodnieniu z Zarządem Stowarzyszenia i właściwe ich zagospodarowanie,
d)zarządzanie majątkiem Ośrodka,
e)składanie Zarządowi Stowarzyszenia sprawozdań z działalności- kwartalnych i rocznych,
f)wstępna kwalifikacja kandydatów do Ośrodka na podstawie zasad ujętych w dziale V niniejszego regulaminu,
g)ustalanie w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia stawek czynszu w Ośrodku, stawek za usługi biurowe sekretariatu Ośrodka oraz naliczanie opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych użytkowników,
h)wykonywanie innych zadań nie zastrzeżonych w kompetencjach innych organów.
4)Dyrektor Ośrodka może powoływać ekspertów i zespoły doradczo- opiniujące w zakresie problemowym statutowej działalności Ośrodka.

§ 3

 

1.Zarząd Stowarzyszenia sprawuje funkcje nadzoru merytorycznego poprzez:
a)tworzenie programu działalności Ośrodka i nadzór nad jego realizacją,
b)ocenę całokształtu działalności Ośrodka,
c)przedstawienie propozycji zmian strukturalnych i programowych Ośrodka,
d)zatwierdzenie przedstawionych przez Dyrektora kandydatów na użytkowników pomieszczeń w Ośrodku według zasad określonych w dziale V niniejszego regulaminu,
e)wnioskowanie o powołanie i odwołanie Dyrektora Ośrodka.

Dział V. Podmioty korzystające z Ośrodka.

§ 1

1.Korzystającym z pomieszczeń Ośrodka/ Inkubatora Przedsiębiorczości może być osoba fizyczna oraz inne przedsiębiorstwa podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą.
2.W sytuacji małego zainteresowania podmiotów gospodarczych wejściem w prawa korzystającego z pomieszczeń Ośrodka, Zarząd Stowarzyszenia może podjąć decyzję o wynajmie części powierzchni Ośrodka pod potrzeby inne, zachowując dbałość o ekonomiczną zasadność takiej umowy dla Ośrodka.
3.Kandydat na korzystającego z Ośrodka, poza sytuacją jak w punkcie 2, składa wniosek na ustalonym formularzu zgłoszeniowym do Dyrektora Ośrodka.
4.Kandydat deklaruje planowane zatrudnienie, w tym liczbę osób bezrobotnych z terenu działalności Ośrodka.

§ 2

1.O przyznaniu miejsca w Ośrodku/ Inkubatorze decyduje uchwałą Zarząd Stowarzyszenia po zasięgnięciu opinii Dyrektora.
2.Wprowadzenie przyszłego korzystającego z pomieszczeń Ośrodka dokonuje Dyrektor na postawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
3.Przed wejściem w korzystanie z udostępnionych mu pomieszczeń Ośrodka zakwalifikowany kandydat podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z uregulowaniami niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania tych zasad.
4.Przy wprowadzeniu korzystający potwierdza i przyjmuje stan wyposażenia udostępnionych mu pomieszczeń w meble i inne urządzenia.

§ 3

1.Korzystający z pomieszczenia traci prawo do pomieszczenia w Ośrodku jeżeli:
a)został skreślony z listy korzystających z Ośrodka,
b)upłynął czas na jaki przydzielono mu miejsce w Ośrodku,
c)zakończył działalność gospodarczą,
d)oświadczył, że rezygnuje z prawa do korzystania z pomieszczenia w Ośrodku,
e)w sposób rażący lub uporczywy narusza przepisy niniejszego działu regulaminu,
f)zalega z zapłatą za wynajem i inne obciążenia za okres 2 miesięcy
g)nie zakwaterował się w Ośrodku w terminie 14 dni od daty podpisania umowy najmu, chyba że zachodziły przyczyny uzasadniające zwłokę i zostało to zgłoszone Dyrektorowi.
2.Decyzję o utracie prawa do korzystania z pomieszczeń Ośrodka wydaje Dyrektor Ośrodka.
3.Od decyzji Dyrektora służy odwołanie w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji przez korzystającego, do Zarządu Stowarzyszenia.
4.Korzystający z pomieszczeń Ośrodka zobowiązany jest wykwaterować się w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się decyzji. W razie nie opuszczenia pomieszczenia w w/w terminie Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem w celu eksmisji korzystającego.

 

§ 4

1.Korzystający z pomieszczeń w Ośrodku mają prawo:
a)korzystać z wszystkich pomieszczeń i urządzeń Ośrodka przeznaczonych do ogólnego użytku,
b)dokonywać zmian służących poprawie Standardu pomieszczenia po uzyskaniu zgody Dyrektora Ośrodka,
c)dokonywać zamiany pomieszczeń za zgoda Dyrektora.
2.Do obowiązków korzystających z pomieszczeń Ośrodka należy:
a)dbać o dobry stan zajmowanego i innych pomieszczeń Ośrodka oraz znajdujących się w nim urządzeń,
b)utrzymywać czystość i porządek w swoich i innych pomieszczeniach ogólnego użytku,
c)podporządkować się decyzjom Dyrektora Ośrodka,
d)przestrzegać przepisy bhp i ppoż.,
e)zgłaszać wszelkie zauważone awarie i usterki w mieniu Ośrodka Dyrektorowi.

§ 5

2.Opłatę za pomieszczenia w Ośrodku ustalone umową, wnosi się z góry do 10 dnia każdego miesiąca do sekretariatu Ośrodka lub na konto. W przypadku zwłoki w zapłacie zobowiązań na rzecz Ośrodka naliczane będą odsetki ustawowe.
3.Korzystający z pomieszczenia przy wykwaterowaniu reguluje zaległe zobowiązania wobec Ośrodka i pozostawia pomieszczenie w należytej czystości i porządku.
4.Kontroli zdanego mienia i stanu pomieszczeń dokonuje Dyrektor Ośrodka.

§ 6

1.Na terenie Ośrodka zabrania się w szczególności:
a)spożywania alkoholu,
b)wynoszenia mienia Ośrodka poza jego teren,
c)przerabiania i naprawiania instalacji elektrycznych i innych bez zgody Dyrektora Ośrodka,
d)przerabiania lub zmieniania zamków drzwiowych bez zgody Dyrektora,
e)odstępowania kluczy osobom nieupoważnionym,
f)używania elektrycznych urządzeń grzewczych bez uzgodnienia tego z Dyrektorem Ośrodka,
g)używania urządzeń emitujących dźwięki przekraczające dopuszczalne normy.
2.Mienie będące własnością Ośrodka lub będące na wyposażeniu udostępnionego pomieszczenia powinno być ubezpieczone na koszt korzystającego i zabezpieczone w sposób wykluczający możliwość kradzieży.
3.Sprzęt większej wartości, pieczątki oraz wszelkie dokumenty powinny być pozamykane i zabezpieczone wg. Obowiązujących przepisów.
4.Pomieszczenie, w którym chwilowo nie przebywa korzystający powinno być zamknięte na klucz.

Dział VI. Postanowienia końcowe.

§1


1.Zmian w niniejszym regulaminie może dokonać Zarząd Stowarzyszenia przy aprobacie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2.Pracownicy Ośrodka zobowiązani są wykonywać powierzone zadania zgodnie ze szczegółowym zakresem czynności. Prawa pracowników określa zarządzenie Dyrektora w sprawie wynagrodzenia pracowników Ośrodka oraz powszechnie obowiązujące przepisy.

§ 2

1.W okresie organizacji Ośrodka i do czasu osiągnięcia przez Ośrodek kształtu organizacyjno- merytorycznego uzasadniającego zatrudnienie Dyrektora Ośrodka, funkcję kierującego Ośrodkiem pełni Prezes Stowarzyszenia.

§ 3

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Walnego Zebrania Członków o jego zatwierdzeniu.

 

 

 

Regulamin
Facebook