Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy sierpnia 2016 roku rozpoczyna się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci Żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukujących i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 ? 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej potrzebującym.

Do końca maja 2017 roku w Stowarzyszeniu „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” osoby, które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do końca maja 2017 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.

Prócz wsparcia żywnościowego, Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” będzie realizować cyklicznie działania towarzyszące, które będą miały głównie postać spotkań informacyjnych. Dzięki temu stowarzyszenie zapewni merytoryczne wsparcie osobom wykluczonym społecznie. Przewidziane jest również spotkanie informacyjno – promocyjne dotyczące możliwości uczestnictwa w projektach aktywizujących osoby bezrobotne. Ponadto stowarzyszenie będzie prowadziło dla osób objętych programem warsztaty kulinarne i dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia, zajęcia aktywizujące oraz inne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej. Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji. Organizacja przyjmuje również w swojej siedzibie oświadczenia od osób kwalifikujących się do pomocy żywnościowej, każdorazowo jednak kwalifkowalność osób weryfikowana będzie przez ośrodek pomocy społecznej.

Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” objęła wsparciem żywnościowym 1220 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania towarzyszące niefinansowane, w postaci spotkań informacyjnych, m.in. na temat nowych kryteriów pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych. Stowarzyszenie realizuje także projekty RPO WP 2014-2020, w tym projekt aktywizujący osoby bezrobotne we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Debrznie.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
Facebook
Accessibility