Dnia 24 maja 2019 r. w Chojnicach odbyła się trzecia konferencja dot. ekonomii społecznej organizowana przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii  Społecznej z główną siedziba w Debrznie. Tematem przewodnim konferencji były „Aktualne narzędzia ekonomizacji III sektora”. Konferencję otworzyła p. Ewa Filipska – Animatorka OWES i konsultantka ds. ES  oraz p. Jacek Janusz – Zastępca Prezesa Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”. Następnie o zabranie głosu i przywitanie naszych gości zostali poproszeni Włodarze z Powiatu Chojnickiego: p. Mariusz Paluch – Wicestarosta Chojnicki oraz p. Arseniusz Finster – Burmistrz Miasta Chojnice. Ponadto nie zabrakło „słowa wstępu”  wygłoszonego przez przedstawicieli Województwa Pomorskiego, tj. p. Katarzynę Weremko – Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i p. Marcina Fuchs’a – Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Gdańsku.

Po części oficjalnej p. Agata Chrul – kierownik Referatu ds. współpracy z NGO w woj. pomorskim  w ROPS Gdańsk – przedstawiła sytuację organizacji pozarządowych w woj. pomorskim, tj. statystyki dotyczące form organizacji, obszaru ich aktywności i grup odbiorców, na rzecz których działają. Została omówiona też kwestia finansów organizacji, liczby osób zatrudnionych w NGO oraz problemy z jakimi borykają się te organizacje.

 

Kolejna część konferencji dotyczyła prezentacji dostępnych narzędzi wspierania NGO.

Jako pierwszy – p. Michał Łużak – Główny Specjalista Biura Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – przedstawił możliwości wspierania III sektora w ramach Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 oraz zaprezentował nowy Program, tj. Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Szczególne zainteresowanie wzbudził ten drugi, którego głównym celem jest wsparcie instytucjonalne organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększanie udziału tych organizacji w życiu publicznym i budowaniu demokracji. Zakłada się, że wsparcie sektora obywatelskiego zaowocuje podniesieniem jakości działania organizacji czy ich efektywnym zaangażowaniem w życie publiczne. Dzięki Programowi sektor obywatelski stanie się silniejszy, zachowując przy tym swoją różnorodność i niezależność, a w życiu publicznym stanie się realnym, równoprawnym partnerem.

Z kolei p. Piotr Stec – Prezes Fundacji M.A.P.A. Obywatelska –  zaprezentował działalność Pomorskich Centrów Organizacji Pozarządowych. Wskazał zakres i możliwości wsparcia oraz mapę COP’ów. Opowiedział o samej strukturze Centrów i wskazał kontakty.

część 1 wypowiedzi

część 2 wypowiedzi

Następnie Katarzyna Dudzic – kierownik OWES Debrzno – przedstawiła bezpłatne formy wsparcia organizacji pozarządowych, jakie oferuje Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z główną siedzibą w Debrznie. Warto podkreślić, że OWES swoim zasięgiem obejmuje cały subregion południowy woj. pomorskiego, tj. powiat człuchowski, chojnicki i kościerski. Oferta Ośrodka w zakresie wspierania III sektora to, m.in.: bezpłatne i dedykowane szkolenia, które pomagają w budowaniu stabilnego zespołu, wzmacniają relacje międzyludzkie, uczą jak zarządzać czasem i ludźmi oraz jak zarządzać zmianą czy konfliktem. Poza szkoleniami „miękkimi” są organizowane również szkolenia specjalistyczne, m.in. z zakresu prawa pracy, rachunkowości i księgowości w podmiotach ekonomii społecznej, skutecznych technik i metod negocjacji czy warsztaty z pisania i zarządzania projektami.

Ośrodek zapewnia również bezpłatne doradztwo: BIZNESOWE (np.: pomoc w opracowaniu strategii rozwoju, pomoc w pozyskaniu dofinansowania z PEFRON’u, pomoc w pozyskaniu dofinansowania z PUP – doposażenie stanowiska pracy, pomoc w pozyskaniu zwrotnych instrumentów finansowania przedsięwzięcia), PRAWNE (np.: obowiązki pracodawcy względem pracownika, czynności administracyjne związane z prowadzeniem PES, udzielanie opinii prawnych i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawnych) i KSIĘGOWO-FINANSOWE
(np.: rachunkowość w PES, zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością, planowanie finansowe).

 Kolejnym punktem było pokazanie dobrych praktyk ekonomizacji III sektora na przykładzie organizacji pozarządowych z subregionu południowego województwa pomorskiego.

W tej części wystąpili:

 • p. Ewa Filipska – animatorka i konsultantka ds. ekonomii społecznej OWES Debrzno, w zastępstwie za Karolinę Mikołajewską-Boszkę – Wiceprezes Fundacji Sprawni Inaczej, Kierownik WTZ w Kościerzynie. Pani Filipska zaprezentowała sposób na reintegrację społeczno-zawodową uczestników WTZ w Kościerzynie.

 • p. Grażyna Wera-Malatyńska – Prezes Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska LGR Morenka, Prezes LGD Sandry Brdy, Prezes Fundacji Sandry Brdy, Prezes Spółdzielni Socjalnej Lobella. Pani Wera-Malatyńska przedstawiła zakres działań LGR Morenka, w tym powstanie spółdzielni socjalnej osób prawnych Lobella, która została powołana w ramach działalności OWES Debrzno i uzyskała dofinansowanie na utworzenie 7 nowych miejsc pracy o łącznej kwocie: 139.869,45 zł oraz wsparcie pomostowe o łącznej wartości:  67.200,00 zł.

część 1 wypowiedzi

część 2 wypowiedzi

 • p. Jacek Janusz – Zastępca Prezesa w Stowarzyszeniu „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, który omówił 20 lat istnienia debrzneńskiego Stowarzyszenia. Pokazał proces zmian w obszarze profesjonalizacji i ekonomizacji organizacji pozarządowej, prezentując obszary jej działania.

Na koniec p. Katarzyna Dudzic – kierownik OWES Debrzno – przeprowadziła debatę pod hasłem przewodnim:
„Czy warto wspierać organizacje pozarządowe?” z udziałem zaproszonych gości:

 • Edyta Dzięcielska – od 14 lat pracownik Starostwa Powiatowego w Chojnicach
  i od początku pracy w urzędzie zajmuję się tematyką organizacji pozarządowych. Dodatkowo w 2013 r. powołana została na stanowisko Pełnomocnika Starosty Chojnickiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zajmuję się m.in. realizowaniem polityki Powiatu Chojnickiego w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, organizacją procedur związanych z przyznaniem wsparcia organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ale również realizuję zadania Starosty w zakresie nadzoru nad stowarzyszeniami oraz fundacjami. Udziela również konsultacji dotyczących procedury zakładania i rejestrowania stowarzyszeń, redagowania statutu
  i uzyskiwania statusu organizacji pożytku publicznego.
 • Michał Karpiak  -gł. specjalista w Wydziale Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach, pracownik Urzędu Miasta Chojnice od 15 lat; od 2007 roku (12 lat) Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej; członek Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych; politolog, socjolog, absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami społecznymi.
 • Piotr Stec – Prezes Zarządu Fundacji M.A.P.A. Obywatelska; Prezes Pomorskiej Sieci COP; Wiceprzewodniczący Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (kadencja 2016-2019); Członek Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; Członek Ogólnopolskiego Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.
 • Tadeusz Podymiak – od 2013 roku członek Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych w Gdańsku; Sekretarz Prezydium Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych przez dwie kadencje; od 2015  członek Komitetu Monitorującego  Regionalny Program Operacyjny woj. pomorskiego z ramienia Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych; członek Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy; członek zespołu monitorującego realizację projektów edukacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  w Urzędzie Marszałkowskim; od 2006 roku prowadzi Centrum Organizacji Pozarządowych przy Fundacji Edukacji i Działań Społecznych w Kartuzach; w latach 2009 – 2011 członek Powiatowego Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej; Członek Zespołu Międzysektorowego przy Marszałku Woj. Pomorskiego; Ekspert Narodowego Instytutu Wolności w Warszawie; Doradca kluczowy OWES Debrzno. W swoim dorobku zawodowym brał aktywny udział w powstaniu ok. 40 fundacji i stowarzyszeń w woj. pomorskim.
 • Katarzyna Weremko- Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego; członek Wojewódzkiej Rady ds. Rodziny; członek Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej; w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego pracuje od pierwszego dnia funkcjonowania samorządu województwa pomorskiego, tj. od 1 stycznia 1999 r.
 • Michał Łużak- zna polski sektor pozarządowy z każdej strony: jako jeden ze współzałożyciel organizacji pozarządowej (jeszcze jako student Uniwersytetu Warszawskiego); manager i były członek Zarządu organizacji pozarządowej i wreszcie jako pracownik instytucji przekazującej granty organizacjom pozarządowy (PROGRAMY:Uczenie się przez całe życie, Erasmus+, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich).

Uczestnicy debaty mówili, m.in. o powodach, dla których warto wspierać organizacje pozarządowe i jak wspierać je skutecznie, a także jakie formy wspierania organizacji oferuje powiat chojnicki.

Po konferencji był czas na rozmowę przy wspólnym posiłku.

GALERIA ZDJĘĆ Z WYDARZENIA:

 

Organizatorem konferencji był Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” oraz Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował Powiat Chojnicki, który wraz z Miastem Chojnice oraz Gminą Chojnice byli Współorganizatorami spotkania.

Serdecznie dziękujemy za udział i aktywne uczestnictwo wszystkim uczestnikom konferencji.

Podsumowanie wydarzenia_III konferencja organizowana przez OWES Debrzno pt. „Aktualne narzędzia ekonomizacji III sektora”
Facebook
Accessibility