Ogólne informacje o OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z siedzibą główną w Debrznie funkcjonuje od 01.09.2016r. Prowadzony jest przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” – Lidera  oraz  Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku – Partnera  na podstawie akredytacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 09.02.2018 r. nr DES.IV.563.21.2018.PB _  OWES w Debrznie – certyfikat

Jako akredytowany Ośrodek udzielamy kompleksowego wsparcia w obszarze realizowanego projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii  Społecznej w Debrznie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Integracja, Działania 6.3 Ekonomia społecznej, Poddziałanie 6.3.2 Podmioty ekonomii społecznej.

Dofinansowanie projektu z UE: 8 621 173,00 zł

Ośrodek swoim zasięgiem obejmuje subregion południowy Województwa Pomorskiego, w skład którego wchodzą następujące powiaty: człuchowski, chojnicki i kościerski.

Biuro projektowe mieści się w siedzibie Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” przy ul. Ogrodowej 26 w Debrznie.

W głównej siedzibie Ośrodka:

 • uzyskają Państwo informacje dotyczące Ekonomii Społecznej,
 • zapoznają się Państwo z naszą BEZPŁATNĄ ofertą,
 • otrzymają Państwo wzory dokumentów, które po wypełnieniu uprawniają do skorzystania z oferowanego wsparcia przez Ośrodek, np. w zakresie doradztwa, szkoleń, kursów zawodowych/ branżowych, otrzymania dotacji na utworzenie nowego miejsc pracy.

 

            Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty i informacji dostępnych w naszym Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 – 15:00.


O projekcie

Celem projektu „  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie” jest zwiększenie zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej, w tym  rozwój sektora ekonomii społecznej, wzmocnienie jego potencjału oraz zwiększenie współpracy i partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej w subregionie południowym w okresie 01.09.2016-31.12.2021.

Działania projektowe wspierające w  szczególności w zakresie powstawania podmiotów ekonomii społecznej (PES)/ przedsiębiorstw społecznych (PS) i tworzenia miejsc pracy oraz zapewnienie zindywidualizowanego wsparcia istniejącym podmiotom w celu zwiększenia ich konkurencyjności i funkcjonowania na rynku.

Wsparcie w ramach Projektu nie jest uzależnione od przestrzegania przez odbiorców reguł jakiejkolwiek ideologii, doktryny lub religii – wsparcie to jest ogólnodostępne dla grupy docelowej Projektu.

Wsparciem objęte zostaną następujące grupy docelowe:

 • osoby fizyczne w szczególności osoby zagrożone wykluczeniem społecznym mieszkające na obszarach objętych wsparciem (niepracujące, niepełnosprawne, bez kwalifikacji) zainteresowane założeniem, prowadzeniem przedsiębiorstwa społecznego, np. spółdzielni socjalnej i/lub pracą w sektorze ES,
 • podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych
 • podmioty ekonomii społecznej działające na obszarach objętych projektem,
 • pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne.

 

Krótka charakterystyka projektu:

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie obejmujące łącznie zastosowanie następujących typów usług:

 1. usługi animacji lokalnej, w szczególności usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej, tworzenie grup inicjatywnych w zakresie przedsiębiorczości społecznej, wyszukiwanie i wspieranie lokalnych liderów,
 2. usługi rozwoju ekonomii społecznej (inkubacja), w tym w szczególności usługi służące nabyciu wiedzy i umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych (szkolenia, doradztwo kluczowe i specjalistyczne, szkolenia/ kursy zawodowe, itp.),
 3. wsparcie w postaci bezzwrotnych dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych,
 4. wsparcie pomostowe w formie finansowej i w formie zindywidualizowanego doradztwa służące uzyskaniu stabilności do samodzielnego funkcjonowania,
 5. usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej, służące ich profesjonalizacji, m.in.: doradztwo specjalistyczne i biznesowe, zwiększenie konkurencyjności produktów przedsiębiorczości społecznej,
 6. działania edukacyjne w szkołach nt. ekonomii społecznej i tworzenia spółdzielni uczniowskich skierowane do uczniów obejmujące: przeprowadzenie zajęć/ lekcji z wykorzystaniem problematyki ekonomii społecznej w projektach edukacyjnych i innych inicjatywach mających na celu rozwój przedsiębiorczości młodzieży; połączenie elementów teoretycznych i praktycznych poprzez odrodzenie i rozwinięcie idei spółdzielczości uczniowskiej w szkołach; wsparcie ekonomii społecznej poprzez odbywanie  praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach społecznych.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

O projekcie
Facebook
Accessibility