Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało dofinansowanie konsorcjum Caritas Archidiecezji Przemyskiej z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza na realizację ogólnopolskiego projektu pn. „Nowa wiedza-zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej”, w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 „Rozwój ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Jaki jest cel projektu?

Rozwój ekonomii społecznej poprzez wdrożenie kompleksowego programu edukacyjnego, który ma na celu zwiększenie liczby zlecanych/powierzanych przez JST usług społecznych użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej (PES), w tym przedsiębiorstwom społecznym (rozwój społecznie odpowiedzialnego terytorium).

Do kogo skierowany jest projekt?

Do jednostek samorządów terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych prawnie wyodrębnionych lub niemających podmiotowości, stowarzyszeń i związków jednostek samorządu terytorialnego z obszaru całej Polski oraz ich pracowników, a w szczególności do: 

  • pracowników zajmujących się tematyką zamówień publicznych w Urzędzie Gminy, tj. kierownicy wydziałów i podlegli im pracownicy,
  • przedstawicieli władz JST szczebla gminnego, powiatowego, w tym.: skarbników, sekretarzy, wójtów i ich zastępców, burmistrzów i ich zastępców, starostów i ich zastępców oraz pozostałych przedstawicieli oddelegowanych przez JST,
  • księgowych,
  • pełnomocników do spraw organizacji pozarządowych, którzy na co dzień zajmują się współpracą między JST a organizacjami pozarządowymi, 
  • kierowników oraz pracowników jednostek organizacyjnych gmin/miasta/ powiatu,
  • innych pracowników oddelegowanych przez JST, którzy w swojej pracy będą wykorzystywać zdobytą podczas szkoleń i doradztwa wiedzę, 
  • przedstawicieli Stowarzyszeń JST, przedstawicieli Związków JST,  w pierwszej kolejności do tych JST, które w najmniejszym stopniu zlecają i powierzają realizację usług społecznych użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej.

Projektem zostanie objętych 580 JST (średnio 2 osoby z JST), tj. co najmniej 1160 osób z 16 województw.

Działania w ramach Projektu:

  • 4-dniowe szkolenia, w tym dwa dni zajęć praktycznych. Szkolenia zostaną przeprowadzone w formie zdalnej.
  • min. 5 godzin doradztwa dla każdego JST
  • 1-dniowe wizyty studyjne w podmiotach ekonomii społecznej realizujących usługi społeczne użyteczności publicznej.

Dla każdego JST uczestniczącego w projekcie opracowany zostanie plan zwiększenia liczby zleconych usług społecznych użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej, obejmujący perspektywę co najmniej 1 roku budżetowego.

Okres realizacji Projektu: 01.01.2020r. do 30.06.2022r.
Wysokość dofinansowania z UE: 2 103 234,53 zł

Kontakt z kadrą projektu „Nowa wiedza – zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej”:

Kamila Budziaszek – Opiekun regionalny JST na województwa: wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie, pomorskie, tel. 517 085 429, e-mail: kbudziaszek@pap.rzeszow.pl

Obszar realizacji projektu obejmuje całą Polskę.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dokumenty i informacje o projekcie dostępne są na stronach internetowych:

www.pap.rzeszow.pl

www.przemysl.caritas.pl

ulotka_Nowa_Wiedza projekt

„Nowa wiedza-zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej” – informacja o ogólnopolskim projekcie
Facebook
Accessibility