Celem Stowarzyszenia jest współdziałanie wielu partnerów oraz wspólne realizowanie przez nich projektów i inicjatyw służących uczynieniu z gminy Debrzno gminy rolniczo- przemysłowej oraz atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji o europejskim standardzie życia i rozwoju.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 1. popularyzację i inicjowanie działań na rzecz wdrożenia partnerskiej strategii społeczno- gospodarczego rozwoju gminy Debrzno opracowanej w Debrznie w dniach 9-11. 02. 1998 roku przy udziale Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku,
 2. działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców gminy, a zwłaszcza ograniczenia bezrobocia,
 3. rozwijanie przedsiębiorczości, popularyzację wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie zarządzania małymi przedsiębiorstwami,
 4. wykorzystywanie walorów przyrodniczych i tradycji rolniczych dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego gminy,
 5. działania z zakresu dziedzictwa przyrodniczego, ochrony środowiska oraz ochrony dóbr kultury i tradycji,
 6. angażowanie młodych mieszkańców gminy w realizowanie różnorodnych projektów,
 7. promowanie Ziemi Debrzneńskiej,
 8. rozwijanie działalności naukowej, naukowo- technicznej, oświatowej, kulturalnej, organizowanie kursów, wystaw, pokazów, dyskusji, sympozjów, seminariów, itp.,
 9. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
 10. opiniowanie i zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących gminy, m. in. w zakresie samorządności i rozwoju demokracji lokalnej, bezrobocia, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, kultury, oświaty i wychowania,
 11. inicjowanie działań na rzecz rozwoju gmin ościennych we współpracy z gminą Debrzno,
 12. angażowanie liderów życia gospodarczego, politycznego, kulturalnego w inicjatywy na rzecz gminy oraz współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
 13. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 14. prowadzenie poradnictwa obywatelskiego,
 15. gromadzenie i pomnażanie środków finansowych oraz rzeczy ruchomych i nieruchomych dla zaspokajania potrzeb młodych mieszkańców Ziemi Debrzneńskiej oraz innych osób w ramach Kapitału Żelaznego,
 16. realizację zadań z zakresu turystyki, krajoznawstwa, upowszechniania kultury fizycznej, sportu oraz wypoczynku,
 17. działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 18. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 19. działania z zakresu promocji i organizacji wolontariatu,
 20. działania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności,
 21. wspierania instytucji, organizacji i grup, których działalność jest zgodna z celami statutowymi Stowarzyszenia.

 

Misja i zakres działalności
Facebook