W załączeniu przedstawiamy Państwu listę Przedsiębiorstw Społecznych
z obszaru subregionu południowego województwa pomorskiego
(powiaty: człuchowski, chojnicki i kościerski)

Lista Przedsiębiorstw Społecznych – do pobrania

——————————————————————————————————————————————————————————

 

 

 

 

W dniu 30 października 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. poz. 1812 z późn. zm.), która jest pierwszą kompleksową regulacją dotyczącą obszaru ekonomii społecznej w Polsce. Ekonomia społeczna jest jednym z istotnych elementów aktywnej polityki społecznej, wymaga zatem zbudowania instytucjonalnego zaplecza, celem którego będzie zapewnienie wysokiej jakości wsparcia udzielanego podmiotom ekonomii społecznej i przedsiębiorstwom społecznym.

Zasady uzyskiwania i utraty statusu przedsiębiorstwa społecznego oraz nadzór nad przedsiębiorstwem społecznym

 1. Art. 12. 1.
  Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego następuje na wniosek podmiotu ekonomii społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 5 lit. a lub d–f, albo jednostki tworzącej podmiot ekonomii społecznej, w drodze decyzji wojewody właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu albo tej jednostki.

  2. Wniosek o uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego zawiera:
  1) nazwę i formę prawną wnioskodawcy;
  2) adres siedziby wnioskodawcy i miejsce wykonywania planowanej działalności;
  3) NIP, numer identyfikacyjny REGON i numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, innej ewidencji lub innym rejestrze;
  4) określenie celu działalności, o którym mowa w art. 4 ust. 1;
  5) planowany przedmiot dominującej działalności.

  3. Do wniosku o uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez podmiot ekonomii społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 5 lit. a lub d–f, albo jednostkę tworzącą podmiot ekonomii społecznej warunków, o których mowa w art. 3, art. 4 ust. 1, art. 5 oraz art. 7–9, w szczególności statut, umowę spółki lub inny dokument o tym charakterze oraz odpowiednie uchwały i regulaminy.

  4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do spółdzielni socjalnych.

  Materiały wdrożeniowe do ustawy o ekonomii społecznej zostały opracowane w Ministerstwie w celu ułatwienia realizacji przez urzędy wojewódzkie zadań wynikających z przedmiotowej ustawy.

  Poradnik w zakresie przyznawania statusu PS_27.01.2023 (1)
  iInstrukcja_do_wzoru_wniosku_o_przyzanie_statusu_PS_lista_sprawdzajaca_12.01.2023 (3)
  wzór_wniosku_o_przyznanie_statusu_PS_12.01.2023 (2)

  wzór_decyzji_ws._przyznania_statusu_PS_27.01.2023 (1)
  wzór_decyzji_ws._utraty_statusu_PS_12.01.2023(1)
  wzór_decyzji_ws._utraty_statusu_PS_12.01.2023(2)

  wzor_zaświadczenia_PZP_art._361_12.01.2023 (1)
  informacja_dot._przetwarzania_danych_osobowych_w_ramach_przyznawania_statusu_PS_12.01.2023 (1)

  WARTO WIEDZIEĆ:
  1. Status przedsiębiorstwa społecznego przyznawany jest bezterminowo (jednak podmioty posiadające status PS zobowiązane są do składania rocznych sprawozdań – do 31 marca za rok poprzedni) 
 2. Do wniosku o uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez podmiot ekonomii społecznej albo jednostkę tworzącą podmiot ekonomii społecznej warunków, o których mowa w art. 3, art. 4 ust. 1, art. 5 oraz art. 7–9, w szczególności statut, umowę spółki lub inny dokument o tym charakterze oraz odpowiednie uchwały i regulaminy.
 3. Spółdzielnia socjalna nie ma obowiązku dołączenia załączników do wniosku.
 4. Przedsiębiorstwo społeczne jest obowiązane zgłaszać wojewodzie zmiany powodujące naruszenie warunków, o których mowa w art. 3, art. 4 ust. 1 oraz art. 5–9, oraz wskazać przyczyny naruszenia tych warunków w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.
 5. Wojewoda wzywa przedsiębiorstwo społeczne, pod rygorem utraty statusu przedsiębiorstwa społecznego, do zaniechania naruszeń warunków, o których 10 mowa w art. 3, art. 4 ust. 1 i art. 5–10, oraz złożenia niezbędnych wyjaśnień w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
 6. Określając termin, o którym mowa w ust. 1, wojewoda uwzględnia rodzaj stwierdzonych naruszeń.
 7. Na wniosek przedsiębiorstwa społecznego wojewoda zwalnia, w drodze decyzji, na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, przedsiębiorstwo społeczne od obowiązku spełniania warunków, o których mowa w art. 5 ust. 2, jeżeli jego naruszenie nastąpiło z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa społecznego oraz zostało zgłoszone w terminie, o którym mowa w art. 13.
 8. Nadzór nad działalnością przedsiębiorstwa społecznego w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 3, art. 4 ust. 1 oraz art. 5–10, sprawuje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa społecznego.
 9. Wojewoda może zarządzić w przedsiębiorstwie społecznym kontrolę z urzędu lub na wniosek innego organu administracji publicznej w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 3, art. 4 ust. 1 oraz art. 5–10.

Reprezentujesz podmiot ekonomii społecznej, który chciałby uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego – jako podmiot mający na celu realizację usług społecznych lub reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym?

Zgłoś się do OWES DEBRZNO – pomożemy w wypełnieniu wniosku o status PS.

Napisz lub zadzwoń:
– osoba do kontaktu:
Katarzyna Dudzic – opiekun biznesowy
k.dudzic@stowdeb.pl  tel. 882-061-828.

_______________________________________________________________________________

 

 

Lista Przedsiębiorstw Społecznych
Facebook