W dniu 15 marca 2018 r. w życie weszła nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która m. in. zmienia zasady składania rocznych sprawozdań finansowych przez podmioty do tego zobowiązane.  Zgodnie z art. 19e ustawy o KRS, od dnia 15 marca 2018 r. złożenie rocznego sprawozdania finansowego wraz z dokumentami dodatkowymi następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Zgłoszenie należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem potwierdzonym zaufanym profilem ePUAP. Podpisu musi dokonać co najmniej jedna osoba fizyczna uprawniona do reprezentowania podmiotu, której numer PESEL ujawniony jest w Rejestrze.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, do dnia 30 września 2018 r. obowiązuje okres przejściowy. W tym okresie należy do zgłoszenia w systemie teleinformatycznym dołączyć  kopie (skany) podpisanych dokumentów finansowych sporządzonych w wersji papierowej, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem potwierdzonym zaufanym profilem ePUAP.  Od dnia 1 października 2018 r. sporządzanie sprawozdań finansowych będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem lub zaufanym profilem ePUAP. Sprawozdania tworzone będą w strukturze pliku JPK.

Nowelizacja objęła zmianą także ustawę o podatku dochodowym od osób prawych. Przedsiębiorcy wpisani do KRS nie będą musieli przesyłać do Urzędu Skarbowego sprawozdań finansowych. Sprawozdania będą bowiem udostępniane organom podatkowym bezpośrednio przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiana ta wchodzi w życie od dnia 01 października 2018 r.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż według założeń ustawodawcy, od 1 marca 2020 r.. wszelkie wnioski do KRS będą składane  z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.”

 

Maciej Wypych 

doradca prawny OWES Debrzno

 

Informacja dotycząca składania sprawozdań finansowych do KRS po nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
Facebook
Accessibility