Deklaracja dostępności Strona internetowa Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie obrazy posiadają tekst alternatywny
 • w niektórych elementach graficznych występuje niski kontrast
 • niektóre elementy nawigacji nie posiadają alternatywnego tekstu
 • niektóre teksty nie mają nagłówka
 • obrazy odstępnika układu (który powinien zawierać pusty/pusty tekst alternatywny) nie mają atrybutu alt.
 • kontrolki formularza nie mają odpowiednich etykiet
 • występują linki bez tekstu
 • sąsiadujące linki prowadzą do tego samego adresu URL.
 • istnieją procedury obsługi zdarzeń, które mogą być niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marlena Leszczyńska.
 • E-mail: stowdeb@pro.onet.pl
 • Telefon: 502-043-654; 59-83-35-750

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”
 • Adres: ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno
 • E-mail: stowdeb@pro.onet.pl
 • Telefon: 502-043-654; 59-83-35-750

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” mieści się w Debrznie w budynku przy ul. Ogrodowej 26 położonym na działce numer 188/35. Obiekt będący budynkiem biurowo-usługowym stanowi własność Stowarzyszenia.

    Zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego teren działki numer 188/35 położony jest w strefie funkcjonalnej 28. U, Up, P, Prz – Tereny zabudowy usługowej, usług publicznych, produkcji, rzemiosła. Zagospodarowanie nieruchomości jest zgodne z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego.

   Budynek Stowarzyszenia jest budynkiem wolno stojącym, dwukondygnacyjnym, murowanym w systemie uprzemysłowionym, niepodpiwniczonym. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku wynosi zgodnie z zapisami w rejestrze ewidencji budynków 1295,84 m2. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń wynajmowanych na podstawie umów długoterminowych 579,65m2. Budynek wzniesiono ok. 1970r. Jego stan techniczny jest dobry.

    Do części obiektu, w których prowadzona jest działalność statutowa Stowarzyszenia prowadzą 3 wejścia: dwa od strony północnej. Prowadzi do nich od ulicy Ogrodowej utwardzony podjazd. Wejście na wprost podjazdu wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na parterze obiektu świadczone jest ogólnodostępne poradnictwo prawne i obywatelskie. Schody usytuowane obok biur poradnictwa prawnego, prowadzące na piętro obiektu do Sali konferencyjnej nie spełniają wymogów architektonicznych dla osób z niepełno sprawnościami.

    Po lewej stronie podjazdu głównego znajduję się wejście do biur Stowarzyszenia oraz toalet usytuowanych na 1 piętrze. Ten ciąg komunikacyjny nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

    Od strony wschodniej na parterze budynku znajduję się Klub Wsparcia Dziennego – obiekt służący osobom niepełnosprawnym i seniorom. Przestrzeń o powierzchni ok. 150m2 w pełni spełnia wymogi architektoniczne dla niepełnosprawnych. Tę część obiektu dostosowano do pełnienia usług społecznych i oddano do użytku w październiku 2021 roku.

   Stowarzyszenie zapewnia obsługę klientom szczególnej troski w Klubie Wsparcia Dziennego lub w biurze porad prawnych i obywatelskich – miejscach  do których, do klientów  celem ich obsługi schodzą pracownicy i wolontariusze. Przy trzech wyżej wymienionych wejściach znajdują się plany rozmieszczenia pomieszczeń i dostępności architektonicznych wraz z numerami telefonów Stowarzyszenia.

    Budynek Stowarzyszenia usytuowany jest centralnie na nieruchomości. Od strony

zachodniej przy budynku urządzony jest parking o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej oraz nawierzchnie trawiaste  z nasadzeniami krzewów i drzew ozdobnych.

  W pasie ulicy Ogrodowej urządzone są parkingi z miejscami dla osób niepełnosprawnych.

 

Facebook