Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” od 1 stycznia 2017 roku realizuje dwa zadania publiczne z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa tj. Bezpłatna pomoc prawna na wyciągnięcie ręki, które finansowane jest z budżetu państwa w części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielenie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w Człuchowie oraz zadanie publiczne pn. Bezpłatna pomoc prawna bliżej obywatela, które finansowane jest z budżetu państwa w części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielenie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w Złotowie.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. do skorzystania z bezpłatnej pomocy uprawnione są następujące osoby:

  • posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • seniorzy po ukończeniu 65 r.ż.,
  • młodzież do 26 r.ż.,
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej, kombatanci, weterani,
  • osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatna Pomoc Prawna obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa karnego, administracyjnego, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Od 1 stycznia br. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej działające na terenie powiatu człuchowskiego oraz powiatu złotowskiego cieszą się ogromnym zainteresowaniem!

Harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2017 roku działających na terenie Miasta i Gminy Debrzno oraz w powiecie złotowskim:

Miejsce świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Stowarzyszenie „ Na Rzecz Rozwoju Miasta
i Gminy Debrzno”
8.00 – 12.00 12.00 – 16.00 8.00 – 12.00 8.00 – 10.00

16.00 – 18.00

8.00 – 12.00
Urząd Gminy Lipka

ul. Kościuszki 28

7.30 – 11.30 12.30 – 16.30
Urząd Gminy Zakrzewo

ul. Kujańska 5

12.00 – 16.00 7.30 – 11.30
Urząd Gminy Tarnówka

ul. Zwycięstwa 2

13.00 – 17.00

 

Ponadto wszystkie osoby nieuprawnione do skorzystania z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (bez względu na wiek, status materialny) zapraszamy do Biura Porad Obywatelskich, gdzie swoje dyżury pełnią prawnicy oraz przeszkoleni doradcy.

Biuro Porad Obywatelskich czynne jest w:

środy od 11.00  – 12.00

czwartki od 10.00 – 12.00

 

 

 

Bezpłatna Pomoc Prawna
Facebook