W 2017 roku na terenie trzech powiatów: chojnickiego, człuchowskiego i kościerskiego prowadziliśmy intensywne prace nad rozwojem ekonomii społecznej.

Nasze sukcesy!

Utworzenie 2 fundacji i 2 spółdzielni socjalnych:

  • Fundacja im. Szymona Szczepańskiego w Chojnicach, która pomaga chorym dzieciom i ich rodzinom. Wspiera ich finansowo, pomaga załatwić konsultacje medyczne, a także prowadzi działalność edukacyjną i profilaktyczną w zakresie m.in. chorób nowotworowych. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą – sprzedaż materiałów budowlano-wykończeniowych, z której zyski przeznacza na cele statutowe. http://fundacjaszymona.pl/
  • Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Razem” w Chojnicach, która pomaga osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w reintegracji zawodowo-społecznej, wspiera rodziny/osoby w trudnej sytuacji życiowej i pomaga w wyrównywaniu szans tych rodzin/osób. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji są ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, na życie.
  • Usługi Rękodzielnicze „Costerina”-Spółdzielnia Socjalna w Kościerzynie – posiada hurtownię odzieży używanej oraz dwa sklepy sprzedające używaną odzież. Zajmuje się również usługami ogólnobudowlanymi. W spółdzielni pracę znalazły osoby długotrwale bezrobotne i niepełnosprawne.
  • Spółdzielnia Socjalna Klemens w Międzyborzu (pow. człuchowski), w której zatrudniono uczestników zajęć z Centrum Integracji Społecznej w Pieniężnicy (pow. człuchowski). Osoby te będą się opiekowały podopiecznymi Klubu Senior+, gdzie osoby starsze mogą nieodpłatnie korzystać z zajęć sportowych i edukacyjnych.

Dofinansowanie 28 miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Szkolenia i spotkania z ekspertami OWES w dziedzinie tworzenia, prowadzenia i zarządzania podmiotami ekonomii społecznej i przedsiębiorstwami społecznymi.

W szkoleniach wzięły udział osoby planujące otworzyć swoją spółdzielnię socjalną lub fundację, a także osoby zatrudniane w przedsiębiorstwach społecznych. Były to szkolenia z zakresu m.in. zarządzania finansami, promocji organizacji, tworzenia biznesplanu.

Doradztwo z zakresu prawa i księgowości świadczone wszystkim osobom zainteresowanym tematyką ekonomii społecznej;

Realizacja programu ,,ALA” (Akademia Lokalnego Animatora) mającego na celu wspieranie lokalnej społeczności w budowaniu lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Przeprowadzenie w szkołach 25 lekcji dotyczących wykluczenia społecznego, ekonomii społecznej oraz spółdzielni uczniowskich w ramach rozpowszechniania wiedzy na temat ekonomii społecznej wśród młodzieży.

Zorganizowanie kilku ważnych wydarzeń:

Pierwsze Targi Ekonomii Społecznej pt. „Ekonomia społeczna w teorii i praktyce” w Chojnicach.

Gośćmi targów byli przedstawiciele JST, PUP, Ośrodków Pomocy Społecznej i podmiotów ekonomii społecznej z trzech powiatów: człuchowskiego, chojnickiego i kościerskiego. Obecni byli też wicemarszałek województwa pomorskiego oraz przedstawiciele Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku. Goście wysłuchali krótkich prelekcji dot. m.in. kierunków rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim, gospodarstw opiekuńczych, sytuacji młodzieży na rynku pracy, a następnie zwiedzili stoiska wystawiennicze podmiotów ekonomii społecznej.

Podczas targów prowadziliśmy też warsztaty dla młodzieży na temat spółdzielni uczniowskich.

Targi objęte były patronatem honorowym Starosty Chojnickiego, Burmistrza Miasta Chojnice, Wójta Gminy Chojnice, Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno. Patronat medialny sprawowało Radio Weekend.

Konferencja pn. „Ekonomia społeczna szansą i wyzwaniem” w Kościerzynie.

Jej celem było przybliżenie tematyki Ekonomii Społecznej. Wśród ok. 70 gości byli włodarze subregionu południowego, kierownicy instytucji pomocy społecznej, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, ROPS-u i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Gdańsku, a także osoby zainteresowane tworzeniem spółdzielni socjalnych. Podczas konferencji można było uzyskać wiedzę z zakresu ekonomii społecznej oraz posłuchać na temat dobrych praktyk od przedstawicieli spółdzielni socjalnych i samorządu realizującego idee ekonomii społecznej  w województwie pomorskim.

Zarówno konferencja, jak i targi będą organizowane cyklicznie, raz do roku w okresie trwania projektu, tj. do 2021 r.

 

Zobacz, co się nam udało! – Podsumowanie działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie w 2017 roku.
Facebook
Ułatwienia