W związku z otrzymanym pismem z Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 z dnia 31.07.2020 r., informujemy, iż w wyniku audytu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) zmianie ulega proces weryfikacji statusu potencjalnych uczestników projektu na rynku pracy (osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji PUP oraz osób biernych zawodowo). W wyniku weryfikacji audytorów, ocena statusu wyłącznie na podstawie oświadczenia uczestnika jest niewystarczająca.  W związku z powyższym wprowadza się konieczność przedkładania zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przebiegu ubezpieczeń społecznych. Ze względu na ochronę danych osobowych ZUS nie udzieli informacji osobie trzeciej na temat uczestnika, kandydaci na uczestnika są jedynymi upoważnionymi do otrzymania informacji o swoim statusie od ZUS. Jak wynika z informacji przedstawionych na stronie internetowej ZUS zaświadczenia  wydawane są „od ręki” lub maksymalnie w terminie 7 dni roboczych. Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć osobiście, przez Internet lub korespondencyjnie. W przypadku braku ww. zaświadczeń złożone dokumenty, nie uzyskają pozytywnego wyniku oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych. Informujemy o konieczności weryfikacji całości dokumentacji projektowej przez OWES. Wprowadzone zmiany formalne nie będą miały wpływu na katalog osób objętych wsparciem. W związku ze złożonym procesem aktualizacji dokumentacji projektowej OWES dopuszcza możliwość stosowania dotychczasowych dokumentów projektowych z wyłączeniem możliwości potwierdzenia statusu osoby na rynku pracy w formie oświadczenia.   

Więcej informacji na temat zaświadczenia z ZUS:

https://www.zus.pl/pracujacy/system-ubezpieczen-spolecznych-w-polsce/opis-spraw/-/publisher/details/1/jak-uzyskac-zaswiadczenie-o-przebiegu-ubezpieczen-spolecznych/114104

 

Zmiana zasad dokumentowania statusu na rynku pracy przez uczestników/kandydatów na uczestników projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie.
Facebook
Accessibility