Część 1 artykułu o zawodach przyszłości w trzecim sektorze znajdą Państwo tutaj

Część 2:

Broker edukacyjny

Broker edukacyjny należy do grupy tak zwanych zawodów przyszłości, cieszących się wciąż rosnącym zainteresowaniem. Osoba zatrudniona na tym stanowisku jest doradcą w zakresie wyboru ścieżek edukacyjnych dla klientów indywidualnych. Broker edukacyjny może pomóc w wyborze kierunku studiów lub szkoły zawodowej czy technikum, kursu językowego, szkolenia zawodowego, studiów podyplomowych i wielu innych dostępnych obecnie dróg edukacji i doskonalenia zawodowego. Z jego usług korzystają głównie osoby pragnące pozyskać nowe kwalifikacje zawodowe lub przekwalifikować się z racji bezskutecznego poszukiwania zatrudnienia w zawodzie wyuczonym. Praca brokera edukacyjnego rozpoczyna się od przeprowadzenia szczegółowego wywiadu z osobą zainteresowaną, mającego na celu sprecyzowanie jej możliwości i warunków psychologicznych, a także dotychczasowych osiągnięć i pozyskanych kwalifikacji. W oparciu o pozyskane dane i oczekiwania klienta, broker opracowuje kompleksową ofertę, zawierającą kilka alternatyw jego zdaniem najbardziej korzystnych w danym przypadku.

Broker edukacyjny jest indywidualnym doradcą, który:

  • gromadzi i stale aktualizuje informacje o rynku edukacyjnym,
  • bada predyspozycje osobowościowe i zawodowe klientów,
  • udziela fachowych porad dotyczących edukacji, dobiera kierunek, rodzaj, poziom szkolenia konfrontując je z potrzebami rynku, jednocześnie uwzględnia certyfikację, koszty szkolenia oraz możliwości psychofizyczne i ekonomiczne klienta,
  • pośredniczy między klientem, a rynkiem szkoleniowym; kieruje do konkretnych placówek szkoleniowych, w szczególności pośredniczy w zawieraniu i wykonywaniu umów w zakresie kształcenia, doskonalenia i przekwalifikowania zawodowego oraz szkoleń w imieniu i na rzecz klienta.
  • Musi znać prawo pracy, ustawy o systemie oświaty i inne akty prawne.

Broker ma być pośrednikiem między rynkiem, a klientem pomocy społecznej. Broker powinien współpracować z doradcą zawodowym i psychologiem. Temat godny zainteresowania i rozważenia przez organizacje działające w sferze pomocy społecznej i reintegracji społeczno-zawodowej.

  • Broker edukacyjny, w przeciwieństwie do doradcy zawodowego, który jedynie wskazuje indywidualną drogę rozwoju, dobiera kierunek, rodzaj i poziom szkolenia, kursu lub studiów oraz ustala indywidualną ścieżkę edukacyjną klienta, biorąc pod uwagę aktualne potrzeby rynku. Równocześnie broker musi uwzględniać kwalifikacje klienta oraz indywidualne możliwości psychologiczne i ekonomiczne. W przypadku osób niepełnosprawnych broker edukacyjny sprawdzi dostępność obiektu, w którym organizowane są kursy.
  • Usługi takiego brokera mają być dla klienta bezpłatne.
  • Broker powinien być nastawiony na skuteczne realizowanie zadań.
  • Charakteryzować go powinny umiejętność świadczenia wsparcia w zdobyciu wiedzy interdyscyplinarnej oraz umiejętności w zakresie: diagnozy, poradnictwa, własnego rozwoju i prowadzenia działalności gospodarczej. 

Broker edukacyjny pośredniczy między klientem, a rynkiem szkoleniowym. Wyszukuje i selekcjonuje oferty szkoleniowe, diagnozuje potrzeby i doradza klientom, planuje ścieżki kariery współpracując z doradcą zawodowym

Głównym celem pracy brokera edukacyjnego jest skojarzenie oczekiwań i możliwości klienta z ofertą szkoleniową oraz zapotrzebowaniem rynku na osoby o danych kwalifikacjach. Broker edukacyjny analizuje, monitoruje rynek usług edukacyjnych, tworząc bazę informacji edukacyjnej. Dokonuje selekcji i wyboru, opracowuje specyfikacje oraz kryteria doboru ofert szkoleniowych. Analizuje programy szkoleniowe, kadrę wykładowców/trenerów, certyfikację szkoleń pod kątem potrzeb klienta i oczekiwań rynku. Identyfikuje oczekiwania klientów z uwzględnieniem ich możliwości zawodowych, psychofizycznych, ekonomicznych oraz aktualnych potrzeb rynku pracy. Monitoruje realizację przebiegu zlecenia – weryfikuje opinie klienta i oferenta szkoleń. Pośredniczy między klientem a rynkiem usług edukacyjnych. Udziela konsultacji i porad w wyborze ścieżki edukacyjnej, planowania kariery, podnoszenia lub zmiany kwalifikacji. Współpracuje z klientem indywidualnym, grupowym, instytucjami szkoleniowymi, instytucjami rynku pracy, doradcą zawodowym. Efektem jego działań jest zawarcie umowy szkoleniowej. Prowadzi i przechowuje niezbędną dokumentację. Broker edukacyjny pracuje samodzielnie, ale jego praca wymaga ścisłej współpracy z innymi. Musi wykazać się kreatywnością, komunikatywnością, dobrą organizacją pracy, umiejętnościami analitycznego myślenia i nieschematycznego działania

Broker edukacyjny powinien cechować się bardzo wysoko rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi: nawiązywania kontaktów z innymi, zarządzania przekazem niewerbalnym i werbalnym, zachowań asertywnych, wywierania wpływu, rozwiązywania konfliktów, adaptacji społecznej oraz empatią i umiejętnościami negocjacyjnymi. Podstawą pracy są kontakty z ludźmi. Wzajemne kontakty kształtowane powinny być na zasadach pełnej dobrowolności, wspólnoty zainteresowań, bezkonfliktowości i wzajemnego poszanowania. Broker edukacyjny powinien być życzliwy, spokojny i opanowany. Niezbędną cechą jest wytrwałość i cierpliwość, a także zdolność koncentracji, podzielność uwagi, umiejętności analizy i syntezy informacji, wyciągania wniosków. Równie ważnymi cechami dla tego zawodu są: innowacyjność, kreatywność, skuteczne dążenie do celu, dobra organizacja pracy, orientacja na ludzi, zadania i rezultaty. Uzupełniającymi, ale ważnymi umiejętnościami są: zarządzanie czasem, radzenie sobie z konfliktami, kontrolowanie stresu i niwelowanie objawów wypalenia zawodowego.

Przedstawione propozycje to tylko niektóre z tych, które mogą stanowić ciekawą alternatywę dla organizacji społecznych i podejmowanych przez nie działań. Co szczególnie istotne, to fakt, że te zawody/profesje mogą się zmieniać, stawać się powszechnymi lub mogą pojawiać się zupełnie nowe, których dzisiaj nie dostrzegamy. Dlatego tak ważnym jest obserwowanie zachodzących na rynku procesów, zmian i trendów. Umiejętność adaptacji tudzież kreowania popytu na nowe usługi jest jedną z kluczowych cech przedsiębiorstw prężnie działających lub chcących się rozwijać.

Podsumowując, osoby działające w sektorze ekonomii społecznej poza oczywistym stanem bycia gotowym do realizacji misji powinny być permanentnie otwarte na zmianę, odmienność, różnorodność. Tylko otwarta postawa i wyzbycie się naturalnych tendencji do oceny mogą skutkować tym, że wnikliwa obserwacja rzeczywistości pozwoli zdefiniować przewagi konkurencyjne gwarantujące rozwój oraz umożliwiające reakcje w świetle aktualnych potrzeb społecznych. 

Adrian Ignasiak – doradca biznesowy OWES Debrzno

Zawody przyszłości w trzecim sektorze – część 2
Facebook
Accessibility