ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Prowadzone na podstawie Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na świadczenie usług psychologicznych i doradztwa zawodowego.

Stowarzyszenie ?Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno? wraz z Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku, tworzące akredytowany Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, zapraszana do składania ofert na świadczenie usług psychologicznych i doradczych na rzecz realizowanego projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6. Integracja, Poddziałanie 6.3.2 Podmioty Ekonomii Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Termin składania ofert upływa 21 grudnia 2016 roku, o godz. 14.00.

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępne są poniżej:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Facebook
Ułatwienia