ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Prowadzone na podstawie Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na świadczenie usług psychologa i doradcy zawodowego.

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” zaprasza do składania ofert na świadczenie usług psychologa i doradcy zawodowego w ramach projektu pn.: „Daj się zaktywizować po 30-stce!” realizowanego w partnerstwie z Kaszubskim Instytutem Rozwoju i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach w ramach Poddziałania 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa 19 października 2016 roku, o godz. 9.00.

Treść zaproszenia do składania ofert wraz z Formularzem dostępne są poniżej.

Zaproszenie

Formularz ofertowy

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – WYNIKI

Zaproszenie do składania ofert
Facebook
Accessibility