Wiele osób stawia sobie pytanie, czy działając w organizacji pozarządowej można zarabiać pieniądze. Wątpliwości te są skutkiem nieaktualnego zapisu w ustawie o stowarzyszeniach, który mówił, że „stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków”. Pomimo wykreślenia tego uregulowania prawnego z samej ustawy nadal znajduje się on w statutach wielu organizacji pozarządowych.

Obecnie nie istnieją żadne przeszkody prawne, żeby członkowie, zarząd lub inne osoby wykonujące pracę na rzecz organizacji otrzymywali za tą pracę wynagrodzenie jak za każdą inną wykonywaną na rzecz innych podmiotów gospodarczych, bez względu na to, czy są to czynności w ramach nieodpłatnej czy też odpłatnej działalności statutowej.

Należy jedynie pamiętać o tym, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jeżeli przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres ostatniego roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obrotowy – za okres tego zatrudnienia, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni NGO zatrudniający taką osobę będzie musiał wpisać się do rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Podkreślić należy też fakt, że nowelizacją z roku 2017 w ustawie o stowarzyszeniach wprowadzono regulację art. 10 ust. 1 pkt 5a, z której wynika, że statut stowarzyszenia określa w szczególności możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

Kamil Zbroja – doradca kluczowy OWES

Za pracę wykonywaną na rzecz organizacji pozarządowej można pobierać wynagrodzenie.
Facebook
Ułatwienia