Wiele organizacji zastanawia się, w jaki sposób wycenić wartość pracy wolontariuszy, który można wykazać w budżecie różnych wniosków o dofinansowanie projektów jako wkład własny niefinansowy.

Proponuję, jako dającą pewność prawidłowości, zastosować metodologię regulującą wycenianie wkładu własnego w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Zgodnie w Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020 rozdziałem 6.10 Wkład niepieniężny, punkt 7) litera d) „wycena nieodpłatnej dobrowolnej pracy może uwzględniać wszystkie koszty, które zostałyby poniesione w przypadku jej odpłatnego wykonywania przez podmiot działający na zasadach rynkowych; wycena uwzględnia zatem koszt składek na ubezpieczenia społeczne oraz wszystkie pozostałe koszty wynikające z charakteru danego świadczenia”.

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 roku minimalna stawka godzinowa wynosi 13,70 zł brutto.

Rozporządzenie określa stawkę brutto, czyli zawierającą składki po stronie pracownika bez uwzględnienia składek, jakie zobowiązany jest odprowadzać pracodawca określane w projektach jako wynagrodzenie brutto, brutto.

W związku z powyższym do kwoty wynikającej z Rozporządzenia należy doliczyć pełen koszt, jaki poniósłby pracodawca wypłacający takie wynagrodzenie, czyli składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Całkowity koszt pracodawcy wypłacającego 13,70 zł brutto pracownikowi wyniesie:

netto: 9,75 zł

składki pracownika:

zaliczka PIT: 1,00 zł
ubezpieczenia:
emerytalne: 1,34 zł
rentowe: 0,21 zł
chorobowe: 0,34 zł
zdrowotne: 1,06 zł

RAZEM 13,70

składki pracodawcy:

ubezpieczenia:
emerytalne: 1,34 zł
rentowe: 0,89 zł
FGŚP: 0,01 zł

RAZEM zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności wydatków wszystkie koszty, które zostałyby poniesione w przypadku jej odpłatnego wykonywania przez podmiot działający na zasadach rynkowych wynoszą: 16,19 zł brutto, brutto za jedną godzinę pracy wolontariusza.

Kamil Zbroja – doradca kluczowy OWES

Wycena wkładu własnego w postaci nieodpłatnej pracy wolontariusza w projektach
Facebook
Ułatwienia