Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w główną siedzibą w Debrznie, prowadzący działania na obszarze subregionu południowego województwa pomorskiego, tj. powiaty: człuchowski, chojnicki i kościerski, od 17.05.2021 r. uruchamia nową procedurę wsparcia dla PES/ PS. 

Wsparcie skierowane jest do podmiotów będących uczestnikami projektu, a instrument polega na dokonywaniu zakupów produktów i usług od PES/ PS, będących w trudnej sytuacji w następstwie wystąpienia COVID-19. Zakupione produkty i usługi zostaną nieodpłatnie przekazane Instytucjom/ Podmiotom wskazanym w komunikacie z dn. 22.04.2020 r. wydanego przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie czasowego zawieszenia stosowania niektórych zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (dotyczy wersji wytycznych o sygnaturze MIiR/2014-2020/18(05)).

Podstawa prawna: art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19
w 2020 r. (Dz. U. poz. 694).

—————————————————————————————————————————————

Regulamin:
Regulamin zakupów interwencyjnych_aktualizaja z dn. 15.06.2021

Wniosek PES/PS – oferta:
Załącznik 1_Wniosek dla PES_PS

Wniosek Instytucji/ Podmiotu o nieodpłatne przekazanie zakupionych  w PES / PS   produktów i usług:
Załącznik 2_Wniosek Instytucji_Podmiotu_o nieodpłatne przekazanie zakupu produktów i usług

UMOWA zakupu produktów i usług w PES/ PS:  
Załącznik 3_Wzór umowy

Protokół zdawczo-odbiorczy: 
Załącznik 4_Protokół zdawczo_odbiorczy

—————————————————————————————————————————————

Wsparcie dla PES/PS Regulamin zakupu produktów i usług – przeciwdziałanie skutkom wytępienia COVID-19
Facebook