Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dokonuje weryfikacji statusu przedsiębiorstwa społecznego:

 

 • w pierwszej kolejności przedsiębiorstw społecznych wspartych w ramach swojej dotychczasowej działalności;
 • następnie pozostałych przedsiębiorstw społecznych działających na obszarze subregionu południowego woj. pomorskiego, które nie korzystały ze wsparcia obecnego OWES.
 • Lista przedsiębiorstw społecznych powinna zostać utworzona do czerwca 2018 roku i  będzie aktualna do grudnia 2019 roku, bez potrzeby kolejnej weryfikacji poszczególnych podmiotów w niej ujętych. Niemniej jednak, jeśli  zachodzą przesłanki innego terminu weryfikacji,  poddanie się ponownej weryfikacji powinno nastąpić adekwatnie do innych zobowiązań.
 • Proces weryfikacji przebiega inaczej w przypadku spółdzielni socjalnych i w przypadku innych podmiotów ekonomii społecznej.

W związku z terminami nałożonymi przez Ministra Rozwoju i Finansów, zawracamy się z prośbą o składanie stosownych dokumentów najpóźniej do 30.05.2018 r. 

________________________________________________________________________________

I. Weryfikacja statusu przedsiębiorstwa społecznego – spółdzielnia socjalna

W przypadku spółdzielni socjalnych do weryfikacji niezbędne są:

 • aktualny wyciąg z rejestru przedsiębiorców (wygenerowany z ze strony ems.ms.gov.pl) – może to samodzielnie zrealizować OWES;
 • oświadczenie spółdzielni o zatrudnianiu co najmniej 3 osób oraz uchwałę Zarządu lub Walnego Zebrania Członków lub zapis statutu odnoszący się do spełnienia wymogu limitu wynagrodzeń;

Zastrzeżenie: Spółdzielnia socjalna zgodnie z ustawą musi posiadać nie mniej niż 5 członków (co nie zawsze musi być tożsame ze stanem zatrudnienia). Ustawa zezwala na czasowy mniejszy skład spółdzielni dając czas od 3 do 12 miesięcy na uzupełnienie składu. W tym przypadku zgodnie z definicją Wytycznych zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014 – 2020”, obowiązujących od 09.01.2018 r., przyjmuje się, że skład ten nie powinien być mniejszy niż 3 pracowników, aby uznać ją za istniejące przedsiębiorstwo społeczne. Podobnie istniejącym PS jest spółdzielnia socjalna, utworzona przez osoby prawne, która jeszcze nie zatrudniła wszystkich 5 pracowników, zgodnie z art. 5a ustawy o spółdzielniach socjalnych.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1_Wniosek_o_nadanie_statusu_przedsiebiorstwa_spolecznego – wersja edytowalna
Oświadczenie Spółdzielni Socjalnej_o nadanie statusu PS
Oświadczenie Spółdzielni Socjalnej_o nadanie statusu PS – wersja PDF- WZÓR

II. Weryfikacja statusu przedsiębiorstwa społecznego – inne PS

W przypadku innych podmiotów (stowarzyszenie, spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów, fundacja, spółka non profit) do weryfikacji niezbędne są:

 • aktualny wyciąg z rejestru przedsiębiorców (wygenerowany ze strony ems.ms.gov.pl) – może to samodzielnie zrealizować OWES lub inne dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności oświatowej, kulturalnej lub odpłatnej pożytku publicznego;
 • oświadczenie podmiotu na dzień weryfikacji statusu PS w zakresie liczby zatrudnionych (co najmniej 3 zatrudnionych), formy oraz wymiaru zatrudnienia oraz statusu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz uchwałę Zarządu lub Walnego Zebrania lub zapis statutu odnoszący się do spełnienia wymogu limitu wynagrodzeń oraz w zakresie;
 • zapis statutu lub uchwała organu dotycząca udziału pracowników w zarządzaniu lub zasadach partycypacji pracowników;
 • zapis statutu lub uchwała Walnego Zgromadzenia o niedystrybuowaniu zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznaczenie go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa, jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1_Wniosek_o_nadanie_statusu_przedsiebiorstwa_spolecznego – wersja edytowalna
Oświadczenie PODMIOTU o nadanie PS
 – wersja PDF – WZÓR
Oświadczenie PODMIOTU o nadanie PS – wersja edytowalna

W przypadku wątpliwości osoba wypełniająca wniosek ze strony OWES może dodatkowo zwrócić się o:

 • tekst statutu bądź innego dokumentu stanowiącego podmiotu (np. umowa spółki),
 • sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy (w tym bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa), a w przypadku, gdy podmiot zgodnie z obowiązującymi przepisami nie sporządził i nie zatwierdził sprawozdania – dokumentacja finansowa za okres od dnia powstania tego podmiotu,
 • dokumentację dotyczącą działalności oświatowej, w tym w szczególności aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (na podstawie art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty) lub dokumentację dotyczącą działalności kulturalnej, w tym w szczególności sprawozdanie merytoryczne z działalności,
 • dokument potwierdzający zgłoszenie osoby do ZUS (ZUS P ZUA) (do wglądu),
 • kopię umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (do wglądu),
 • informację dodatkową do sprawozdania finansowego, a w przypadku, gdy podmiot zgodnie z obowiązującymi przepisami nie sporządził i nie zatwierdził sprawozdania – dokumentacja za okres od dnia powstania tego podmiotu,
 • dokumenty potwierdzające ogólny stan zatrudnienia w podmiocie (do wglądu).
  __________________________________________________________________________

KONTAKT:

Szczegółowych informacji nt. weryfikacji statusu PS udziela animatorka OWES Debrzno Ilona Sołtyk-Grabowska, tel. 882 063 053, e-mail: i.soltyk-grabowska@stowdeb.pl

Zapraszamy do kontaktu!!!

_______________________________________________________________________________

 

WERYFIKACJA STATUSU PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO
Facebook
Ułatwienia