Ogłaszamy nabór do projektu “Utworzenie Centrum Rodzin”. Mieszkańcy ul. Garbarskiej, Jacka i Agatki, Nowaka Jeziorańskiego, os. Piastowskiego, os. Wazów, Placu Bohaterów, ulic Sobieskiego, Szczecińskiej, Średniej, Łąkowej i Traugutta, czyli obszaru Rewitalizacji mogą skorzystać z oferty:

– 20 miejsc w Placówce Wsparcia Dziennego (świetlicy) dla dzieci i młodzieży (6-18 lat),

-20 miejsc w warsztatach umiejętności rodzicielskich, wraz ze wsparciem prawnym i psychologicznym,

– 15 miejsc w Klubie Seniora,

– 5 miejsc usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania (możliwa częściowa odpłatność),

LICZBA MIEJSC LIMITOWANA!!!

Wsparcie oferujemy bezpłatnie (za wyjątkiem usług opiekuńczych).

Uczestnikom/uczestniczkom oferujemy:

– zajęcia w odremontowanych i nowo wyposażonych pomieszczeniach,

-catering,

– bezpłatne wsparcie prawno – psychologiczne.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Człuchowie ul. Szkolna 3 tel. 59 83 42 409 wew.9 z Panią Agnieszką Malicką.

Projekt realizowany jest wspólnie ze Stowarzyszeniem „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w ramach Poddziałania 06.02.02. Rozwój Usług Społecznych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Utworzenie Centrum Rodziny, które zapewni dostęp do zintegrowanych usług społecznych w zakresie kompleksowego wspierania rodziny poprzez rozwój usług wspierających rodzinę w prawidłowym pełnieniu jej funkcji – w każdej fazie cyklu życia rodziny. Stąd  Centrum swoim działaniem obejmować będzie: dzieci, rodziców, seniorów.

  1. Oferta dla dzieci i młodzieży:

Placówka Wsparcia Dziennego dla 20 dzieci:

– zapewniać będzie opiekę i wychowanie, pomoc w nauce,  organizację czasu wolnego, zajęcia zapewniające dzieciom rozwój zainteresowań: zajęcia nauki języków obcych, zajęcia sportowe, zajęcia informatyczne,

– placówka zapewni także catering i materiały na zajęcia.

Wszystkie działania realizowane przez placówkę będą nieodpłatne.

  1. Oferta dla rodziców:

W ramach Centrum Rodziny – rodzice będą mogli skorzystać z:

a) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego – psychologicznego, pedagogicznego,

b) warsztatów umiejętności rodzicielskich – dla 20 rodziców. W ramach warsztatów prowadzone będą spotkania z rodzicami, podczas których rodzice zdobędą wiedzę na temat rozwoju dziecka, a także jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami związanymi z procesem wychowania – zapewnimy także materiały na zajęcia oraz catering,

c) wsparcia w środowisku rodzinnym – w postaci możliwości skorzystania ze wsparcia asystenta rodziny,

d) rodzice będą mogli skorzystać także z pomocy prawnej,

e) organizacja grup wsparcia i grup samopomocowych (dla 20 rodziców),

       3. Oferta dla seniorów/seniorek i osób z niepełnosprawnościami:

Centrum usług opiekuńczych:

W ramach Centrum funkcjonować będzie:

Klub Seniora dla 15 osób – będzie działał codziennie w dni robocze 6g. Jego zadaniem będzie wsparcie seniorów oraz ich rodzin. Klub seniora zapewni opiekę dla uczestników, zajęcia ruchowe, zajęcia aktywizujące, zajęcia informatyczne, zajęcia prozdrowotne, zajęcia ergoterapii, poradnictwo prawne i psychologiczne,  materiały na zajęcia i catering.

Punkt Usług Opiekuńczych.

Punkt zatrudniać będzie 5 opiekunek/opiekunów środowiskowych, które pomogą w opiece nad niesamodzielnym członkiem rodziny. W tym czasie opiekunowie/opiekunki tych osób będą mogli skorzystać ze wsparcia psychologicznego, prawnego, uczestnictwa w grupie samopomocy dla opiekunów osób niesamodzielnych – oferowanych przez Centrum.

 

 

W Człuchowie powstaje Centrum Rodzin !!!
Facebook
Accessibility