Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” poszukuje osoby do pracy na stanowisku: Opiekun/ka w Klubie Wsparcia Dziennego.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie min. średnie;
 • ukończony kurs – min. 20 h – przygotowujący do prowadzenia Klubu lub kurs opiekuna osób starszych;
 • doświadczenie w pracy z osobami niesamodzielnymi;
 • umiejętności w zakresie animacji społecznej,
 • predyspozycje: samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność, konsekwencja w działaniu, terminowość, dobra organizacja czasu pracy, cierpliwość, kreatywność, uzdolnienia artystyczno – rękodzielnicze, rzetelność, umiejętność pracy w zespole;
 • obsługa komputera i urządzeń biurowych.

OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • właściwa organizacja pracy Klubu Wsparcia Dziennego, w tym przygotowywanie harmonogramów i planów pracy obejmujących dzienny rozkład zajęć, przygotowywanie pomieszczeń, niezbędnego sprzętu i materiałów do prowadzenia zajęć;
 • prowadzenie i organizacja zajęć dla uczestników/czek Klubu Wsparcia Dziennego,  w tym prowadzenie zajęć manualnych, muzyczno – ruchowych, gier i zabaw towarzyskich, czytanie opowiadań, rozmowy indywidualne, organizacja imprez okolicznościowych, np. Wigilia;
 • dbanie o warunki higieniczne pomieszczeń;
 • motywowanie uczestników/czek Klubu Wsparcia Dziennego do wspólnego spędzania czasu wolnego i zwiększania ich udziału w życiu społecznym;
 • sprawowanie opieki nad klubowiczami, udzielanie pomocy i wsparcia, w tym w codziennych czynnościach, np. higienicznych, w konsumpcji posiłków, przyjmowania leków;
 • organizacja i udział w wyjazdach kulturalnych, np. do kina, teatru, itp. – sprawowanie opieki, nadzoru nad uczestnikami/czkami, koordynowanie zaplanowanych w ramach wyjazdów działań;
 • obserwacja uczestników/czek i bieżące reagowanie na pojawiające się sytuacje, np. znudzenia, pobudzenia;
 • współpraca z Koordynatorem projektu i pozostałym Zespołem Realizującym Projekt;
 • inne zlecone przez przełożonych.

WARUNKI PRACY:

Umowa o pracę, w wymiarze 4/5 pełnego wymiaru czasu pracy, w godzinach 8.00-16.00. Termin rozpoczęcia pracy – 15 sierpnia 2021r. Umowa na czas określony – do 31.10.2022. Miejsce wykonywania pracy – Debrzno, ul .Ogrodowa 26.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny,
 2. CV (życiorys),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, wymagane doświadczenie w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, ukończony kurs,
 4. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych wg załączników poniżej.

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO), Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 2. Nabór na stanowisko: Opiekuna/ki w Klubie Wsparcia Dziennego prowadzony jest w związku z realizowanym projektem partnerskim, pn.: „Klub Wsparcia Dziennego” dofinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, ul. Ogrodowa 26, lub wysłać pocztą na adres: Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno, z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko: opiekun w Klubie Wsparcia Dziennego” w  terminie do 10 sierpnia 2021 r., do godziny 1500

Informacji w sprawie naboru udziela Pani Anna Kozicka, tel. 59 83 35 750, adres e-mail: a.kozicka@stowdeb.pl.

ZAŁĄCZNIKI:
Klauzula informacyjna RODO
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

UWAGA! Oferta pracy – Opiekun/ka w Klubie Wsparcia Dziennego
Facebook