Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia było świadczenie usługi transportowej w zakresie przewozu osób na potrzeby realizowanego projektu partnerskiego pn.: „Klub Wsparcia Dziennego” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych.do dnia 23 listopada 2022 roku, do godziny 16:00 wpłynęły następujące oferty:

  1. Przewozy Pasażerskie „DANA” Danuta Schmidt z Czarnego

Na podstawie dokonanej oceny – Wykonawca nie podlega wykluczenia i spełnia warunki udziału w postępowaniu, Komisja wybrała ofertę złożoną przez ww. podmiot.

Usługa transportowa – informacja o wyborze Wykonawcy
Facebook