Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Oś Priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy.
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe.
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż dnia 16.01.2020 r. Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” reprezentowane przez Prezes Zdzisławę Hołubowską oraz Członka Zarządu Andrzeja Pluto-Prądzyńskiego podpisało umowę o dofinansowanie nr POWR.01.02.01-22.0065/19-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizacja  projektu pn. „Przyszłość z pracą dla młodych” wynosi 423.274,15 zł z czego kwota dofinansowania to 400.954,15 zł!

Projekt ma na celu zwiększyć aktywność edukacyjno-zawodową oraz zdolność zatrudnienia osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, w wieku 18-29 lat w tym osób:

  • z niepełnosprawnością;
  • długotrwale bezrobotnych;
  • o niskich kwalifikacjach zawodowych;
  • zamieszkujących powiat człuchowski/chojnicki.


    Okres realizacji Projektu: 01.10.2019 r. – 31.12.2020 r.

 

UMOWA PODPISANA !
Facebook