Zakończyliśmy działania w ramach projektu pn.: „Skarby naszej okolicy – odkrywamy i chronimy bioróżnorodność regionu” realizowanego przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” i dofinansowanego przez  Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

       Jednym z ostatnich zadań było zorganizowanie Gminnego Forum Ekologicznego pn. „Ptaki – skrzydlaci przyjaciele z naszego sąsiedztwa”. Zaproszono reprezentacje pięciu szkół z terenu miasta i gminy Debrzno, nauczycieli i miłośników przyrody.  W związku z sytuacją epidemiologiczną i trwającą pandemią spotkanie odbyło się w reżimie sanitarnym. Uczestnicy Forum wysłuchali prelekcji doświadczonych przyrodników p. Grażyny Twierkowskiej i pana Szymona Nadolnego z Nadleśnictwa Lipka na temat bioróżnorodności regionu oraz „Jak mądrze dokarmiać ptaki?”. Dowiedzieli  się też jak zwiększać bazę pokarmową dla ptaków w naturalny sposób, jak i czym dokarmiać ptaki, kiedy to robić, w jakich miejscach oraz w części praktycznej-  jak stworzyć karmnik dla ptaków w duchu „Zero waste”, z wykorzystaniem tego, co mają w domu.  Podczas Forum przeprowadzony został konkurs sprawdzający wiedzę młodych ekologów na temat zmian klimatycznych, bioróżnorodności oraz form ochrony przyrody. Reprezentacje poszczególnych szkół zostały nagrodzone sadzonkami roślin atrakcyjnych dla zwierząt, które wzbogacą ostoje przyrody usytuowane na terenie szkół lub ich miejscowości. Młodzież uzupełniała mapy mentalne tworząc własny dekalog ekologiczny. Wspólnie ustalono treść jednolitego dekalogu, który wdrażać będą  w życie społeczności wszystkich lokalnych szkół.

Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia świadomości lokalnej społeczności, szczególnie mieszkańców miasta i gminy Debrzno, na temat bioróżnorodności regionu, zagrożeń i możliwych działań ochronnych, wprowadzania zmian w codziennych wyborach
na rzecz środowiska. W efekcie podjętych działań zachęcono dzieci i młodzieży do brania udziału w zajęciach pozaszkolnych na świeżym powietrzu,  prowadzenia obserwacji otaczającej  przyrody, kształtowania dobrych nawyków dbania o środowisko od najmłodszych lat. Zakup i zasadzenie specjalnie dobranych drzew i krzewów uatrakcyjnił bazy żerowe a w niedalekiej przyszłości stanowić będzie miejsca do schronienia dla ptaków  z naszego sąsiedztwa.

           Zainicjowane w ramach projektu działania miały wpływ na międzypokoleniową integrację  zapobiegania, łagodzenie i adaptacji do zmian klimatu, podjęcia aktywności w duchu „Zero waste”.

W projekcie pod nazwą: „Skarby naszej okolicy- odkrywamy i chronimy bioróżnorodność regionu” zrealizowanym w okresie od IV-XI 2021r. bezpośrednio wzięło udział 1114 osób. Liczba odbiorców pośrednich wyniosła 495 osób.

        Całkowity koszt kwalifikowalny  zadania wyniósł 16657,89 zł, w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (więcej informacji o funduszu na stronie- http://www.wfos.gdansk.pl) w kwocie 9883,04 zł i  pozwolił zrealizować zaplanowane przedsięwzięcia.

Wystawę zdjęciową podsumowującą działania projektowe można zobaczyć w Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej na Baszcie Młyńskiej w Debrznie.

       

„SKARBY NASZEJ OKOLICY – ODKRYWAMY I CHRONIMY BIORÓŻNORODNOŚĆ REGIONU”.
Facebook