Od 1 stycznia 2021 roku Gmina Miejska Człuchów/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie rozpoczęła wspólnie ze Stowarzyszeniem „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” realizację projektu partnerskiego pn.:  „Utworzenie Centrum Rodzin” dofinansowanego w ramach Poddziałania 06.02.02. Rozwój Usług Społecznych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Termin realizacji projektu: 01.01.2021 – 31.12.2022.

Wartość projektu:1 299 916,57 zł

Dofinansowanie: 1 083 263,81 zł.

Celem projektu jest zwiększenie miejsc świadczenia usług społecznych.

 Adresatami wsparcia są osoby zamieszkujące obszar rewitalizacji Człuchowa tj. ulice Garbarską Jacka i Agatki, Nowaka Jeziorańskiego, os. Piastowskie, os. Wazów, Plac Bohaterów, ulice Sobieskiego, Szczecińską, Średnią, Łąkową i Traugutta zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności seniorzy, osoby niesamodzielne, rodzice doświadczający trudności wychowawczych, dzieci i młodzież. Preferowane będą osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Zakres rzeczowy projektu:

 1. Centrum Rodzin  – warsztaty umiejętności rodzicielskich, grupy wsparcia i grupy samopomocy, wsparcie asystentów rodzin,  poradnictwo prawne i psychologiczne.
 2. Palcówka Wsparcia Dziennego – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci i młodzieży, w tym zajęcia języka obcego, warsztaty artystyczne, zajęcia z zakresu kompetencji informatycznych, zajęcia z zakresu świadomości i ekspresji kulturowej, praca podwórkowa.
 3. Centrum Usług Opiekuńczych  – Klub Seniora – zapewnione organizacji czasu wolnego osób niesamodzielnych, zajęcia prozdrowotne, kulturalne i edukacyjne, aktywizujące z zakresu kultury fizycznej, poradnictwo prawne i psychologiczne.
 4. Punkt Usług Opiekuńczych – usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych.
 5. Wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych – grupa wsparcia, poradnictwo prawne i psychologiczne.

Planowane efekty:

 • stworzenie Klubu Wsparcia Dziennego z 75 miejscami świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej;
 • objęcie szkoleniami, w zakresie kompetencji cyfrowych 35 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji Człuchowa;
 • objęcie wsparciem asystenta rodziny 10 rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi;
 • stworzenie Klubu Seniora z 15 miejscami dla seniorów – osób niesamodzielnych;
 • objęcie 5 osób niesamodzielnych usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania;
 • wsparcie 5 opiekunów osób niesamodzielnych.

Ruszył projekt Utworzenia Centrum Rodzin w Człuchowie
Facebook
Accessibility