WYNIKI REKRUTACJI_25.08.2017r.:

* ocena merytoryczna Formularzy Rekrutacyjnych:
– 2/N-II/2017 – 117,5 pkt – kwalifikacja do „Ścieżki PS”
– 4/N-II/2017 -90 pkt – kwalifikacja do „Ścieżki PS”
– 5/N-II/2017 – 84 pkt – kwalifikacja do „Ścieżki PS”

* ocena formalna Formularzy Rekrutacyjnych:
– 1/N-II/2017 – negatywna (brak uzupełnienia)
– 2/N-II/2017 – pozytywna
– 3/ N-II/2017 negatywna (brak uzupełnienia)
– 4/N-II/2017 – pozytywna
– 5/N-II/2017 – pozytywna

Szanowni Państwo,

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie ogłasza nabór na Formularze Rekrutacyjne- załącznik nr 3,4 lub 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Złożenie Formularz Rekrutacyjnego i pozytywna ocena uprawnia do ubiegania się o przyznanie dotacji na utworzenie nowych stanowisk pracy w PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH.

  1. Formularze rekrutacyjne należy wypełnić w języku polskim, czytelnym pismem (komputerowo lub odręcznie pismem drukowanym) i przedłożyć wraz z czytelnym podpisem Kandydata/-ki na Uczestnika/-czkę projektu.
  2. Komplet dokumentów należy składać spięty zszywaczem, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, o których mowa w poszczególnym Formularzu Rekrutacyjnym (w zależności od zainteresowania skorzystaniem z odpowiedniej formy wsparcia), w siedzibie OWES (Ośrodek/ Inkubator Przedsiębiorczości w Debrznie, ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno).
  3. Formularze można składać osobiście, w godzinach pracy  OWES (zgodnie z rozpiską na stronie internetowej www.stowdeb.pl) w dni robocze od 13.07.2017r. do 10.08.2017r. włącznie do godz. 15-tej. Decyduje data wpływu.
  4. Formularze rekrutacyjne można również złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej (decyduje data nadania korespondencji).
  5. W przypadku „Ścieżki PS” po zakończeniu naboru Formularze Rekrutacyjne PS
    w pierwszej kolejności poddane zostaną ocenie formalnej zgodnie z Kartą oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego.
    UWAGA:

Do udziału w „Ścieżce PS” zostaną zakwalifikowani/-ne Kandydaci/-tki spełniający/-ce kryteria kwalifikowalności do wsparcia, o których mowa w §4, którzy przejdą pozytywnie:
– procedurę formalną oceny Formularza Rekrutacyjnego PS,
– procedurę oceny merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych PS,
– w uzasadnionych przypadkach – spotkanie/ rozmowa z Komisją Rekrutacyjną.
____________________________________________________________________
Załącznik nr 3: 
Załącznik nr 3 – FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH, GRUP INICJATYWNYCH

Załącznik nr 4: 

Załącznik nr 4 – FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB PRAWNYCH

Załącznik nr 5:

Załącznik nr 5 – FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA PS,PES

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.pdf

Wydłużenie terminu_ Rozpoczynamy nabór na Formularze Rekrutacyjne – „Ścieżka PS”-wyniki rekrutacji!
Facebook
Ułatwienia