WYNIKI REKRUTACJI_23.01.2018r.:

* ocena merytoryczna Formularzy Rekrutacyjnych:
– 2/N-III/2017 -98 pkt – 23.01.2018r._kwalifikacja do „Ścieżki PS”
4/N-III/2017- 96,5 pkt – 11.12.2017r._kwalifikacja do „Ścieżki PS”
– 1/N-III/2017 – 84,25 pkt – 18.01.2018r._kwalifikacja do „Ścieżki PS”
– 3/N-III/2017 – 63,5 pkt – 10.01.2018r._ brak kwalifikacji do „Ścieżki PS”

 

* ocena formalna Formularzy Rekrutacyjnych:
– 1/N-III/2017 –pozytywna_05.12.2017r.
– 2/N-II/2017 – pozytywna_05.12.2017r.
– 3/ N-III/2017 – pozytywna_05.12.017r.

– 4/N-III/2017 – pozytywna_20.11.2017r.
– 5/N-III/2017 – negatywna_21.11.2017r. (brak uzupełnienia)

 

Wydłużony termin na składanie Formularzy Rekrutacyjnych
do 03.11.2017r. do godz. 12-stej!!!

 

Szanowni Państwo,

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie ogłasza nabór na Formularze Rekrutacyjne- załącznik nr 3,4 lub 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Złożenie Formularz Rekrutacyjnego i pozytywna ocena uprawnia do ubiegania się o przyznanie dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH.

  1. Formularze rekrutacyjne należy wypełnić w języku polskim, czytelnym pismem (komputerowo lub odręcznie pismem drukowanym) i przedłożyć wraz z czytelnym podpisem Kandydata/-ki na Uczestnika/-czkę projektu.
  2. Komplet dokumentów należy składać spięty zszywaczem, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, o których mowa w poszczególnym Formularzu Rekrutacyjnym (w zależności od zainteresowania skorzystaniem z odpowiedniej formy wsparcia), w siedzibie OWES (Ośrodek/ Inkubator Przedsiębiorczości w Debrznie, ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno).
  3. Formularze można składać osobiście, w godzinach pracy  OWES (zgodnie z rozpiską na stronie internetowej www.stowdeb.pl) w dni robocze od 11.10.2017r. do 03.11.2017r. włącznie do godz. 12-tej. Decyduje data wpływu.
  4. Formularze rekrutacyjne można również złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej.
  5. W przypadku „Ścieżki PS” po zakończeniu naboru Formularze Rekrutacyjne PS
    w pierwszej kolejności poddane zostaną ocenie formalnej zgodnie z Kartą oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego.UWAGA:

Do udziału w „Ścieżce PS” zostaną zakwalifikowani/-ne Kandydaci/-tki spełniający/-ce kryteria kwalifikowalności do wsparcia, o których mowa w §4, którzy przejdą pozytywnie:
– procedurę formalną oceny Formularza Rekrutacyjnego PS,
– procedurę oceny merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych PS,
– w uzasadnionych przypadkach – spotkanie/ rozmowa z Komisją Rekrutacyjną.
___________________________________________________________________

Załącznik nr 3: 
Załącznik nr 3 – FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH, GRUP INICJATYWNYCH

Załącznik nr 4: 

Załącznik nr 4 – FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB PRAWNYCH

Załącznik nr 5:

Załącznik nr 5 – FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA PS,PES

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJE.CIE.pdf.

Wydłużony nabór!!!_FORMULARZE REKRUTACYJNE na utworzenie nowych miejsc pracy!!! do 03.11.2017r.
Facebook