Szanowni Państwo,

zapraszamy Wykonawców do składania ofert w ramach ogłoszonego przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” zapytania ofertowego na: przebudowę wnętrz wyznaczonej części budynku i zmianę sposobu ich użytkowania wraz wykonaniem elewacji i podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz robót instalacyjnych i montażowych na potrzeby utworzenia Klubu Wsparcia Dziennego w Debrznie w ramach projektu partnerskiego pn. „Klub Wsparcia Dziennego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest wspólnie z Gminą Debrzno – Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Debrznie w ramach Poddziałania 06.02.02. Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert mija 30 marca 2021 roku. o godz. 16.00.

Treść zapytania ofertowego wraz z niezbędnymi załącznikami dostępna jest poniżej, a także w Bazie konkurencyjności, nr ogłoszenia 2021-18298-37381.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Pani Anna Kozicka
tel. 59 83 35 750
e-mail: a.kozicka@stowdeb.pl

Załączniki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy – zał. nr 1
Oświadczenie o braku powiązań – zał. nr 2
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia IV.3.2 – zał. nr 3
Wykaz zrealizowanych robót – zał. nr 4
Wykaz kadry- zał. nr 5
Oświadczenie – polisa ubezpieczeniowa – zał. nr 6
Wykaz podwykonawców – zał. nr 7
Wzór umowy – zał. nr 8
Klauzula informacyjna – zał. nr 9
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych – zał. nr 10
Obowiązek informacyjny RODO – zał. nr 11
Dokumentacja Projektowa – zał. nr 12
Decyzja – pozwolenie na budowę – zał. nr 13 Roboty budowlane i instalacyjno – montażowe – poszukiwany Wykonawca
Facebook
Accessibility