Zgodnie z harmonogramem rekrutacja uczestników do projektu, pn. „Przyszłość z pracą dla młodych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 została zakończona.
Po przeprowadzonej ocenie formalnej złożonych formularzy oraz ocenie merytorycznej, tj. odbytych rozmowach z psychologiem i doradcą zawodowym, a także przeprowadzonych wstępnych badaniach z lekarzem medycyny pracy, w dniu 31.01.2020 r. w Biurze Projektu pn. „Przyszłość z pracą dla młodych” odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w celu wyboru uczestników projektu. Zarówno psycholog, jak również doradca zawodowy przedstawił listę z przyznaną punktacją dla Kandydatów, na podstawie, której utworzona została lista osób zakwalifikowanych do Udziału w Projekcie.
Grupa składa się z 27 osób: 21 Kobiet; 6 Mężczyzn, w tym 5 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz 9 osób zamieszkujących miasto Chojnice. Uczestnikami są: osoby bezrobotne, nieuczące i nieszkolące się, w wieku do lat 29, zamieszkujące powiat człuchowski lub chojnicki. Zakwalifikowane osoby zostały zaproszone na podpisanie Umów uczestnictwa w projekcie. Kolejnym etapem są indywidualne spotkania z psychologiem oraz doradcą zawodowym, na których to zostanie przeprowadzona diagnoza indywidualnych potrzeb oraz zostanie opracowana indywidualna ścieżka wsparcia.

Rekrutacja zakończona, kandydaci wybrani, czas na podpisanie umów uczestnictwa w projekcie!
Facebook