REKRUTACJA NA STANOWISKO:    ANIMATOR OWES
na teren powiatu człuchowskiego, chojnickiego, kościerskiego – 3 stanowiska!

 

 

Charakter pracy: stanowisko samodzielne pod nadzorem kierownika OWES
Forma zaangażowania: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, poprzedzona umową na okres próbny
Okres zaangażowania: od 2/2024 na czas realizacji projektu (powyżej 3-ch lat)

MIEJSCE PRACY:
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny – Człuchów, Chojnice, Kościerzyna
Spotkania kadry OWES: Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” Ośrodek/ Inkubator Przedsiębiorczości – główna siedziba OWES, ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno

PODSTAWOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
1. diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska, w tym potencjału i potrzeb PES/PS,
2. inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze oraz wyszukiwanie i wspieranie liderów/animatorów lokalnych,
3. inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie PES, grup inicjatywnych,
4. zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy podmiotów, w tym JST, w celu rozwoju PES i PS,
5. przekazywanie informacji nt. zmieniających się przepisów prawa dotyczących PES,
6. animowanie w środowisku lokalnym dyskusji dotyczących ekonomii społecznej,
7. motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej,
8. stałe motywowanie osób, podmiotów, w tym instytucji publicznych do podjęcia i kontynuowania działań w zakresie ekonomii społecznej, w szczególności poprzez wskazywanie możliwych korzyści społeczno- ekonomicznych lub kosztów zaniechania,
9. inicjowanie współpracy PES/PS z sektorem biznesu, w tym przy wykorzystaniu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR),

10. włączanie PES/PS w procesy rewitalizacji,
11. włączenie PES/PS w proces planowania i realizacji usług społecznych, w tym w formule zdeinstytucjonalizowanej, OWES w tym zakresie współpracuje z JST, jak i z PES/PS,
12. ścisła współpraca z pozostałymi członkami zespołu OWES,
13. samokształcenie, w szczególności w obszarze ekonomii społecznej,
14. udział w spotkaniach informacyjno-organizacyjnych kadry OWES,
15. badanie zapotrzebowania na wsparcie szkoleniowo-doradcze klientów OWES, w tym przygotowywanie ofert wsparcia,
16. opracowywanie newsletterów dla klientów OWES pod kątem dostępnych form wsparcia oraz informacji dotyczących branży ES,
17. prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w terenie.


WYMAGANIA:
Warunki podstawowe:
min. 2- letnie doświadczenie w świadczeniu usług animacyjnych, w tym zwłaszcza odnośnie rozwoju lokalnego, tworzeniu partnerstw lokalnych,
• umiejętność stwarzania warunków do efektywnej komunikacji między różnymi osobami i podmiotami,
• umiejętność facylitowania procesów grupowych,
• umiejętność pracy z grupą, moderowanie i prowadzenie spotkań,
• znajomość specyfikacji i najważniejszych uwarunkowań społeczno – gospodarczych obszaru, w którym prowadzi działania animacyjne,
• znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań prawno – finansowych funkcjonowania sektora ekonomii społecznej,
• umiejętność rozwiązywania konfliktów,
• umiejętność przygotowania procesu animacji, który będzie uwzględniał rozwój organizacji oraz rozwój idei ekonomii społecznej.

Warunki pożądane:
• ukończone szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych
z ekonomią społeczną, potwierdzone certyfikatami,
• doświadczenie w realizacji projektów/ inicjatyw o charakterze społecznym,
• osiągnięcia w zakresie budowania partnerstw lokalnych,
• osiągnięcia w zakresie tworzenia lokalnych, regionalnych strategii rozwoju.

KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI:
• potrafi przeprowadzić diagnozę potencjału środowiska lokalnego,
• posiada łatwość w nawiązywaniu relacji społecznych, co usprawni organizację
i przeprowadzenie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze,
• posiada wiedzę w zakresie przepisów tworzenia, funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej,
• potrafi nakreślić profil społeczności – poznawanie lokalnych mieszkańców, udogodnień, historii, problemów itp.,
• posiada umiejętność pielęgnowania kontaktów,
• potrafi wykorzystywać techniki, narzędzia, które wychodząc od problemów i potrzeb mieszkańców określonej społeczności, poprzez motywację i edukację umożliwiają samoorganizację mieszkańców w celu samodzielnego ich zaspokajania,
• potrafi zarządzać informacją i zasobami,
• umiejętnie przeprowadza procesy podejmowania wspólnych decyzji poprzez dochodzenie do consensusu i określanie wspólnego celu.

WYMAGANIA DODATKOWE:
Dodatkowo, Animator OWES/ Animatorka OWES powinien/powinna posiada umiejętności dobrej organizacji czasu pracy. Konieczne są odporność na zmęczenie fizyczne i psychiczne, panowanie nad sobą w trudnych okolicznościach, nawiązywanie kontaktów ze wszystkimi uczestnikami, umiejętność pogodzenia wymogów życia grupowego z oczekiwaniami osobistymi. Ponadto posiada prawo jazdy kategorii „B”i środka transportu z możliwością wykorzystania na cele służbowe.

APLIKOWANIE:

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie:
• ofert zawierających CV oraz krótki list motywacyjny,
• do dnia 8 lutego 2024 r.,
• na adres owesdebrzno@stowdeb.pl z tytułem wiadomości: aplikacja na animatora teren … (wpisać zgodnie z preferencją).

W zgłoszeniu/CV należy zamieścić klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Oferty bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że proces rekrutacji składa się z dwóch etapów:
• I ETAP: ocena zgłoszeń pod kątem wymogów określonych w standardach OWES
• II ETAP: rozmowy kwalifikacyjne w głównej siedzibie OWES z kandydatami spełniającymi wymogi określone w ofercie pracy

Oferta pracy na stanowisko „ANIMATOR OWES”
Tagi:
Facebook