Od grudnia 2014 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Obok dystrybucji paczek, prowadzone będą również działania towarzyszące na rzecz włączenia społecznego, które polegać będą na pomocy w utrzymywaniu higieny osobistej. Prowadzone będą również rozmowy przez członków zarządu o racjonalnym gospodarowaniu żywnością przekazywaną w ramach programu oraz działania zmierzające do wyjścia z ubóstwa.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej ? oświadczenia podpisanego w organizacji.

Do końca stycznia 2015 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, mleko UHT, mielonka, cukier biały, olej rzepakowy.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa w okresie XII 2014 ? I 2015
Facebook
Accessibility