Bardzo drażliwym tematem w każdej sferze życia są finanse. Spółdzielnie Socjalne jako podmioty gospodarcze  zamykają się tylko i wyłącznie do pozyskiwania środków finansowych w sferze gospodarczej, ale często przegrywają z konkurencją w jakości prac i kalkulacji cen za swoje usługi lub produkcję. Kadry Spółdzielni Socjalnej muszą dostosować się do wymogów rynku – co nie jest łatwym zadaniem i wymaga czasu, inaczej mają kłopoty z przetrwaniem. Jednym ze sposobów na poprawienie kondycji finansowej Podmiotów Ekonomii Społecznej jest korzystanie z możliwości jaką daje Ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;  Art. 3. 1. tej ustawy mówi:  Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

  1. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:

1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

3) spółdzielnie socjalne;

4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 i 1600), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Zapis w Statucie Spółdzielni o brzmieniu: „Spółdzielnia Socjalna prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego„ pozwala spółdzielcom korzystać z szerokiego wachlarza dotacji i darowizn na rzecz spółdzielni, pozwala startować w różnych konkursach grantowych w celu realizowania zadań publicznych.  Pozwala także wykorzystać jeszcze jeden ważny element finansowania podmiotu- sponsoring. Inną ważna sprawą jest darowizna. Brak zapisu o pożytku publicznym wyklucza podmioty ekonomii społecznej z korzystania z tej formy wsparcia. Przedsiębiorcy mogą wspierać nie tylko finansowo, ale też rzeczowo Spółdzielnie Socjalne – warunek: odpowiednie zapisy w Statucie zgodne z obowiązującym prawem. Darowizny można odliczać od podstawy opodatkowania, są też elementem Odpowiedzialnego Społecznie Biznesu.

Różnicowanie źródeł finansowania to podstawowy element gry rynkowej i doświadczeni przedsiębiorcy o tym wiedzą. Z różnych powodów nowo powstałe spółdzielnie socjalne próbują przetrwać opierają się na jednym lub dwóch zleceniobiorcach ( najczęściej samorządzie ). Brakuje w działaniach spółdzielców występowania o różne inne środki finansowe, które nie dają zysku, ale rozszerzają wachlarz działań i pozwalają pokrywać koszty funkcjonowania firmy. Z obserwacji wynika, że np. na konkurs Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO ) bardzo mało spółdzielni pisze wnioski o dotację. Ale to samo życie. Spróbujmy w tej codziennej gonitwie za pieniądzem (i utrzymaniem spółdzielni) porozglądać się dookoła, może są ludzie lub instytucje które pomogą nam wskazać konkursy, a nawet pomogą sprawdzić nasz wniosek. Może razem będzie łatwiej i efektowniej. Współpraca wzmacnia, a nie osłabia – ta maksyma nie może się przebić do ludzkiej świadomości.

 

Tadeusz Podymiak – Doradca Kluczowy OWES Debrzno

 

Planowanie przychodów w Spółdzielni Socjalnej
Facebook
Ułatwienia